Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Календар на 0 рік

2013-01-07

ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ГОМОНАЙ

50-річчя від дня народження доктора фізико-математичних наук, доцента, професора кафедри інформаційної безпеки Національного технічного університету України “КПІ” (нар. 1963)

Олена Гомонай народилася 7 січня 1963 р. в м. Ужгород Закарпатської області. У 1969 р. поступила в перший клас середньої школи № 3, яку у 1979 р. закінчила із золотою медаллю. Поїхала на навчання в Москву, де поступила до Московського фізико-технічного інституту на факультет проблем фізики та енергетики.

Після закінчення в 1985 р. інституту отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю “Електроніка і автоматика” і почала займатися наукою у відділі академіка НАН України В. Г. Бар’яхтара. Спочатку в Інституті теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова, а потім в Інституті металофізики ім. Курдюмова, де працювала протягом десяти років. У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Феноменологічна теорія фазових переходів в трьопідграткових антиферомагнетиках зі структурою перовскіту” (науковий керівник – професор В. А. Львов).

У 1995 р. Олена Василівна перейшла на роботу до щойно створеного фізико-технічного факультету (тепер інституту) Національного технічного університету України “КПІ”, де навчалася в докторантурі під керивництвом академіка НАН України А. П. Шпака. У 2000 і 2001 рр. проходила стажування під керівництвом професора І. Кіршнера у відомому інституті Макса Планка (Халле, Німеччина). Плідна наукова діяльність сприяла захисту в 2003 р. докторської дисертації на тему: “Феноменологічні моделі магнітних та пружних властивостей металів і сплавів в околі термопружних фазових переходів”.

Наукова діяльність О. В. Гомонай пов’язана переважно з фізикою магнітних явищ, зокрема, з фізикою антиферомагнітних матеріалів, а також різного роду магнетиків і мультіферроіків з сильною магнітопружною взаємодією. Як фізик-теоретик високої кваліфікації О. В. Гомонай добре відома в Україні та за кордоном. Основною рисою її робіт, виконаних головним чином в рамках феноменологічних підходів, є вміння побудувати максимально просту, але нетривіальну модель, засновану на найзагальніших принципах, і порівняти її з наявними експериментальними даними.

Оленою Василівною разом з професором В. А. Львовим вперше проведені цікаві дослідження властивостей термопружного мартенситу з описом в рамках теорії фазових переходів Ландау не просто неоднорідної, а багаторівневої ієрархічної доменної структури, що виникає в процесі мартенситних перетворень. Запропоновано ключову ідею виділення різних просторових масштабів, що дозволило ввести невеликий за кількістю набір взаємозалежних параметрів порядку, які характеризують всі рівні спостережуваної мікроструктури. Цей підхід знайшов свій розвиток у широко цитованих роботах, спрямованих на вивчення ефекту гігантської магнітострикції у феромагнітних мартенситах. Модель, в якій магнітна анізотропія неоднорідного мартенситного стану визначається не локальними, а усередненими за певним просторовим масштабом магнітопружними характеристиками кристалу, відкрила новий напрям досліджень, який активно розробляється в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка школою професора В. А. Львова. Використання розроблених О. В. Гомонай разом з науковцями Інституту фізики твердого тіла (Німеччина) моделей, які враховують неоднорідний розподіл магнітних векторів та сильний магнітопружний зв’язок, характерний для антиферомагнетиків, дозволив вперше описати структуру експериментально спостережувальних магнітних неоднорідностей в антиферомагнетиках і системах феро/антиферомагнетик. Продовжуючи вивчення магнітопружних явищ, Олена Василівна у співавторстві з академіком НАН України В. М. Локтєвим висунула нетривіальну ідею – вибрати параметром порядку скінчені зсуви окремих атомних площин. Такий, здавалося б, простий феноменологічний підхід дозволив з єдиних позицій пояснити фазову діаграму твердого кисню, що включає магнітні α-, β-, кілька δ-фаз і синглетну ε-фазу.

Багатогранна наукова діяльність О. В. Гомонай, присвячена дослідженню впливу поверхні і поверхневих напруг на магнітну структуру антиферомагнітних матеріалів, дозволила їй запропонувати новий механізм формування рівноважної доменної структури в антиферомагнетиках. Відомі механізми формування доменної структури в феромагнітних матеріалах вивчені в повній мірі, але в антиферомагнітних матеріалах причини для виникнення істотних магнітних зарядів відсутні. У зв’язку з цим вважалося, що доменна структура антиферомагнетиків виникає за рахунок технологічних дефектів у процесі створення зразка. Тим не менше, численні експериментальні дані вказували на термодинамічно оборотну поведінку доменної структури в зовнішніх полях. О. В. Гомонай вперше звернула увагу на те, що причиною створення неоднорідного стану в антиферомагнетиках можуть бути поля пружної природи, створювані спонтанними деформаціями, що виникають при магнітному впорядкуванні кристала. Вона розробила формалізм, який дозволяє передбачати поведінку термодинамічно рівноважної доменної структури не тільки в антиферомагнетиках, а й у будь-яких матеріалах з феропружним упорядкуванням. Розроблена теорія дозволила пояснити досить велику кількість експериментально спостережуваних явищ, пов’язаних з ефектами форми як у чистих антиферомагнетиках, так і в мультіферроіках з антиферомагнітним впорядкуванням.

Активно працючи в області вивчення магнітоелектронних гетеро- і наноструктур, а також впливу на них спін-поляризованих струмів, О. В. Гомонай своїми науковими дослідженнями фактично заклала основи нового напряму в спінтроніці, а саме: вивчення явищ, пов’язаних з керуванням магнітним станом антиферомагнітного металу, по якому тече спін-поляризований струм. Оленою Василівною висунута оригінальна ідея про обмінне посилення ефектів передачі спінового крутильного моменту в антиферомагнітних матеріалах. В її роботах фактично проведено узагальнення відомого для феромагнетиків рівняння Слончевського-Бергера на системи зі складною магнітною структурою (за типом антиферомагнетиків, спінових стекол тощо). Дослідження в цій галузі відкривають перспективи створення принципово нових динамічних носіїв пам’яті, спінових діодів і спінових лазерів, що працюють в терагерцевому діапазоні частот. Відповідні експерименти інтенсивно проводяться в багатьох лабораторіях світу, з обов’язковим посиланням на роботи О. В. Гомонай.

О. В. Гомонай успішно поєднує наукову роботу з педагогічною. Вона брала активну участь у створенні та становленні фізико-технічного факультету НТУ України “КПІ”, розробці навчальних планів, постановці лабораторних практикумів з загальної фізики; підготувала лекційні курси загальної фізики та теоретичної фізики. Вперше в Україні нею розроблені і поставлені оригінальні загальний і теоретичний курси квантової інформатики. Для магістрів започатковано новий оригінальний курс “Фізика інформаційних процесів і систем”. Нею для студентів написаний перший в Україні підручник з квантової інформатики. Вона успішно керує кваліфікаційними роботами бакалаврів і магістрів (переважно в галузі спінтроніки та квантової інформатики) та займається позааудиторною діяльністю з популяризації сучасних наукових досягнень серед молоді.

Зараз О. В. Гомонай поєднує наукову і педагогічну роботу, працюючи провідним науковим співробітником Інституту теоретичної фізики НАН України ім. М. М. Боголюбова, є членом Спеціалізованої ради з захисту дисертацій цього інституту. Протягом богатьох років О. В. Гомонай вигравала різноманітні гранти: Американського фізичного товариства, фонду Сороса, фонду Відродження, Польського комітету з питань науки KBN. Постійно керує проектами, які підтримуються грантами ДФФД, а також Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Неодноразово запрошувалася на міжнародні конференції з пленарними доповідями. Входить до складу рецензентів журналів Американського фізичного товариства.

Олена Василівна має понад 70 публікацій, серед яких навчальний посібник з фізичної хімії (має гриф МОНУ) та монографія.Автор: АНАТОЛІЙ ЗАВІЛОПУЛО


Бібліографія/джерела

 

1. Гомонай, О. В. Лекції з квантової інформатики / О. В. Гомонай. – Вінниця, 2006.

2. Гомонай, В. І. Фізична хімія : навч. посіб. для студ. хім. спец. ун-тів. – Ч. 1 : Хімічна термодинаміка / В. І. Гомонай, О. В. Гомонай. – Ужгород : Мист. Лінія, 2000. – 292 с.

3. Гомонай, В. І. Фізична хімія : навч. посіб. – Ч. 2 : Хімічна кінетика. Каталітичні реакції. Фізико-хімія поверхневих явищ. Фото- та радіаційно-хімічні процеси. Електрохімія / В. І. Гомонай, О. В. Гомонай. – Ужгород : Мист. Лінія. – 2003. – 479 с.

***

4. Gomonay, E. V. Distinctive effects of a spin-polarized current on the static and dynamic properties of an antiferromagnetic conductor / E. V. Gomonay, V. M. Loktev // Low Temp. Phys. – V. 34, № 3. – 2008. – P. 198-206.

5. Gomonay, H. V. Homodyne detection for atmosphere channels / H. V. Gomonay // Phys. Rev. A. – V. 85. – 2012. – P. 013826 (8).

6. Gomonay, E. V. Impact of interface orientation on magnetic coupling in highly ordered systems: A case study of the low-indexed Fe3O4/NiO interfaces interactions / E. V. Gomonay // Phys. Rev. B. – V. 78. – 2008. – P. 064427(14).

7. Gomonay, O. V. Magnetic structures of δ-O2 resulting from competition of interplane exchange interactions / O. V. Gomonay, V. M. Loktev // Phys. Rev. B. – V. 82, 13. – 2010. – P. 134422 (7).

8. Gomonaj, E. V. Magnetoelastic mechanism of the long-range magnetic ordering in the magnetic/nonmagnetic multilayers / E. V. Gomonaj // Phys. Rev. B. – V. 64 (5). – 2001. – р. 054404 (7).

9. Gomonay, E. V. Magnetoelastic nature of the solid oxygen ε-phase structure / E. V. Gomonay, V. M. Loktev // Phys. Rev. B. – V. 76, № 9. – 2007. – P. 094423 (9).

10. Gomonay, E. V. Magnetostrictive Domain Walls in Antiferro­mag­ne­tic NiO / E. V. Gomonay // Phys. Rev. Letters. – 91, № 23. – 2003. – P. 237205 (4).

11.  Gomonaj, E. V. On the theory of magnetoresistance anisotropy in the lamellar underdoped copper oxides / E. V. Gomonaj, V. M. Loktev // Phys. Rev. B. – V. 64 (6). – 2001. – р. 064406 (6).

12. Gomonay, E. V. Shape-induced phenomena in the finite size antiferromagnets / E. V. Gomonay, V. M. Loktev // Phys. Rev. B. – V. 75, № 17. – 2007. – P. 174439 (6).

13. Gomonay, E. V. Shift of the basal planes as the order parameter of transitions between the antiferromagnetic phases of solid oxygen / E. V. Gomonay, V. M. Loktev // Low Temp. Phys. – V. 31, № 8/9. – 2005. – р. 1002-1019.

14. Gomonay, O. V. Spin transfer and current-induced switching in antiferromagnets / O. V. Gomonay, V. M. Loktev // Phys. Rev. B. – V. 81, № 14. – 2010. – P. 144427 (10).

15. Gomonay, H. V. Theory of magnetization in multiferroics: Competition between ferromagnetic and antiferromagnetic domains / H. V. Gomonay, I. G. Korniienko, V. M. Loktev // Phys. Rev. B. – V. 83. – 2011. – P. 054424.

16. Starkov, V. N. Numerical reconstruction of photon-number statistics from photocounting statistics: Regularization of an ill-posed problem / V. N. Starkov, A. A. Semenov, H. V. Gomonay // Phys. Rev. A. – V. 80. – 2009. – P. 013813.

***

17. Бакаєва, Л. А. Гомонай Олена Василівна : [фізик-теоретик, д-р фіз.-мат. наук] / Л. А. Бакаєва // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 6 : Го - U. – К., 2006. – С. 136. : портр. – Бібліогр. наприкінці ст.

18. Висіцька, Т. Гомонай Олена Василівна : д-р фіз.-мат. наук, проф. / Таміла Висіцька // Висіцька, Т. Із плеяди науковців Закарпаття : біобібліограф. довід. / Таміла Висіцька. – Ужгород : Ліра, 2005. – С. 401-405. : портр.
Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-04-12

З 1 березня по 30 квітня в Україні пройде перший кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно», який запрошує глядачів на безкоштовні покази найкращих українських стрічок сезону. Провести фестиваль у своєму місті можуть всі охочі – до співпраці запрошено кураторів кіноклубів та активістів, які можуть запропонувати простір для показів. Для цього потрібно залишити заявку на сайті проекту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа». Права на фільми надаються для некомерційних показів.
До програми фестивалю “Нове українське кіно” увійшли: "Донбас", "Гірська жінка: на війні", "Герой мого часу", "Іній", "Брама", "Коли падають дерева", "Стрімголов".
https://www.facebook.com/ArthouseTraffic/

16 квітня запрошуємо вас на завершальний показ кіноклубного фестивалю стрічки "Стрімголов". Світова прем'єра мелодрами "Стрімголов" Марини Степанської відбулася в рамках конкурсної програми 52-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Стрічка досліджує стосунки молодої пари: в центрі сюжету опиняється "світовідчуття негероїв у героїчні часи" – у сучасному Києві після подій Майдану. У серпні 2017 року стрічка взяла участь у відборі на висування фільму від України на ювілейну 90-ту кінопремію „Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії „Найкращий фільм іноземною мовою”. 

Початок о 17 год.

Вхід вільний

 

2019-04-12

У 18 квітня о 16:00 в читальній залі бібліотеки відбудеться презентація книги „Іван Мацинський – український поет, перекладач та словацько-українські літературні зв’язки” за участі  працівників Державної наукової бібліотеки в Пряшеві (видавці та редактори книги) та представників Спілки українських письменників Словаччини.

Іван Миколайович Мацинський (9 квітня 1922, Меджилабірці – 14 березня 1987, Пряшів) – український поет, перекладач та видавець у Словаччині, вчений-культуролог, журналіст. Історик словацької літератури. Громадський лідер українських поселень на Прящівщині. Народився у містечку Меджилабірці на Східній Словаччині в родині залізничника. Навчався в Руській учительській семінарії у Пряшеві, Вищій школі суспільних наук у Празі та на філософському факультеті Університету ім. П.Шафарика у Пряшеві, який не закінчив – з останнього курсу з політичних мотивів був виключений. Спочатку писав російською мовою, але під впливом української літератури перейшов на літературну українську мову. Працював директором Українського національного театру, завідував Відділом української літератури Словацького педагогічного видавництва у Пряшеві. Був одним з організаторів україномовного журналу «Дукля» та Української секції Спілки письменників Словаччини, яку довший час очолював. Активно працював в громадсько-культурному житті українців Пряшівщини. Автор шести поетичних збірок, прозових творів і наукових досліджень з карпатоукраїнської літератури, перекладів із словацької та чеської мов, Зокрема: автор збірок віршів «Білі хмари» (рос. м., 1949) «Наша мова» (укр. і рос., 1956), «Зимова ніч» (укр., 1961), «Карпатські акорди» (укр., 1962), «Вінки сонетів» (укр., 1986).

 

2019-04-04

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за березень 2019 р."

2019-04-02

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2019-03-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка, присвячена Міжнародному дню театра "Театр: вчора, сьогодні, завжди".

2019-03-12

Ніжність і мужність художнього слова співців Карпатського краю. У ці березневі дні шанувальники художнього слова: учні середніх навчальних закладів обласного центру, літератори-початківці, творча молодь, гості міста, – мають можливість ознайомитись із новими цікавими книжковими виставками в народному музеї літератури Закарпаття (м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3), який діє при обласній організації Національної спілки письменників України. Їх експозиції створено спілчанами за підтримки працівників обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ф. Потушняка.

Виставка «Наші краянки в українській літературі» ознайомить із творчим доробком сучасних закарпатських письменниць. Тут представлено поетичні збірки Надії Панчук, Марії Головач, Людмили Кудрявської, Тетяни Ліхтей, Христини Керити, Мар’яни Нейметі, Тетяни Рибар, Лідії Повх, Мар’яни Шутко, Олени Пекар, Ольги Тимофієвої, Ірини Гармачій, Віри Фесенко та ін. Досить широко представлена творчість письменниць, які пишуть для дітей, – Галини Малик, Лідії Повх, Оксани Фулитки, Вікторії Жупан.

Наступна книжкова виставка – «Живе Карпатська Україна», присвячена 80-річчю створення Карпатської держави у березні 1939 року. Її основу склали історико-документальні матеріали, з яких дізнаємось як творилась Карпатська Україна, як боролись за неї кращі сини Срібної землі і патріоти з різних куточків України. Досить широко представлено на тій же виставці твори співців та оборонців Карпатської України, які в ті буремні роки були у вирі драматичних подій, – найповніше видання вибраних творів Зореслава «Блакитні ескадри», том вибраних поезій Андрія Патруса-Карпатського «Голуба далечінь», зібрання прози письменника і посла Сойму Карпатської України Юрія Станинця, проза Олександра Сливки, а також поезія Івана Ірлявського та його побратимів, яку вміщено в збірнику «Моя Карпатська Україна». 
Отже, письменники і бібліотекарі доклали всі зусилля, щоб мовою книжкових виставок розповісти широкому колу шанувальників української літератури і, зокрема, юних поколінь наших співвітчизників про красу, ніжність і водночас гартовану в боротьбі за незалежність України мужність і незламність художнього слова співців Карпатського краю.


 

2019-03-07

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2019-03-04

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2019-01-14
Шановні колеги та користувачі, до вашої уваги у розділі "Електронна бібліотека" електронна версія покажчика.

 

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".