Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

"Поезія-душі перлина"

2020-03-19
(до Всесвітнього дня поезії)
Я знаю, коли люди стають поетами —
ранньою весною під тихий березневий вечір,
біля димлячих багать,
тоді, як по садах палять торішнє листя
та сухе гілляччя.
Тоді так багато простору для споминів,
і минущість всього, що на світі,
як ніколи, відчутна тоді.
Торішні газети, поламані лижі, стоптані черевики,
вже непридатні для вжитку (а колись такі свіжі!)
слова —
усе той вогонь обіймає!
…Якщо ви побачите когось задуманим
над весняним багаттям,—
не турбуйте,
дайте побути йому на самоті.
 
Грицько Чубай
Страшні слова, коли вони мовчать, 
коли вони зненацька причаїлись, 
коли не знаєш, з чого їх почать, 
бо всі слова були уже чиїмись.
Хтось ними плакав, мучивсь, болів, 
із них почав і ними ж і завершив. 
Людей мільярди і мільярди слів, 
а ти їх маєш вимовити вперше!
Все повторялось: і краса, й потворність. 
Усе було: асфальти й спориші. 
Поезія - це завжди неповторність, 
якийсь безсмертний дотик до душі.
 
Л.Костенко.
 
Щороку 21 березня у всьому світі відзначається Міжнародний день поезії.

Поезія, як зазначено в ухвалі ЮНЕСКО, може стати відповіддю на найгостріші та найглибші духовні запити сучасної людини, але для цього необхідно привернути до неї якнайширшу громадську увагу. Крім того, Всесвітній день поезії повинен дати можливість ширше заявити про себе малим видавництвам, чиїми зусиллями, в основному, доходить до читачів творчість сучасних поетів, літературним клубам, які відроджують споконвічну традицію живого звучання поетичного слова. Цей день, вважає ЮНЕСКО, повинен сприяти створенню в засобах масової інформації позитивного образу поезії як справжнього сучасного мистецтва, відкритого людям.
 
Генеральний директор ЮНЕСКО Коїтіро Мацуура, звертаючись у березні 2003 року до міжнародної громадськості з нагоди Всесвітнього дня поезії, зазначив:
 
«Поезія — це найважливіше культурне явище, всеосяжна мова, що передає внутрішнє прагнення людини жити разом з іншими і тим самим необхідна для зближення народів. Будучи відображенням і дзеркалом суспільства, поезія — головний засіб самостверждення і дієвий важіль творчості, прогресу та всезагального розвитку.
Отже, поезія допомагає нам жити разом. Вона необхідна для встановлення діалогу між культурами та для гармонійної взаємодії між різними суспільствами. Заохочення поетичної творчості, її поширення та перекладу — це ще один із чинників сприяння культурному різноманіттю, життєво важливе джерело натхнення, відроджуване живою єдністю поета в багатогранних проявах його творчості».
 
***
83.0
П50
Поліщук, Ярослав Олексійович. Література як геокультурний проект : монографія / Я. О. Поліщук. – К. : Академвидав, 2008. – 304 с. 
У книзі відстежено розвиток літератури як геокультурного проекту, літературні події ХХ ст.., які справили вирішальний вплив на зміну внутрішньої кондиції слова, формулу його кореспонденції з навколо літературними чинниками. Прислужиться теоретикам, історикам літератури, літературним критикам, викладачам, аспірантам, студентам, учителям-філологам, а також усім, хто цікавиться проблемами розвитку літературного процесу.
 

 

83.3
Г44
Гетьманець, М. Ф. Сучасний словник літератури і журналістики / М. Ф. Гетьманець, І. Л. Михайлин. – Х. : Прапор, 2009. – 384 с.
У словнику подано витлумачення та роз'яснення найуживаніших категорій і термінів, які використовуються в сучасних науках про літературу і журналістику. Поруч із традиційними термінами автори прагнули врахувати сучасний стан розвитку галузей, подати низку нових і новітніх понять, які тільки-но входять в ужиток.
Словник літератури вміщує понад 600 основних літературознавчих термінів, які тлумачаться у світлі сучасних наукових засад. Автор — відомий учений-літературознавець М. Ф. Гетьманець — багато років читає курс теорії літератури, і словник певною мірою є підсумком його багаторічної праці в цій галузі.
Словник журналістики I. Д. Михайлина — відомого ученого в галузі соціальних комунікацій — містить понад 700 статей, у яких розкрито значення важливих термінів, що характеризують традиційні поняття та сучасний стан розвитку інформаційної сфери, етичні та правові засади діяльності медіа («Кодекс професійної етики українського журналіста», «Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод», права і обов'язки журналіста, книга стилю), сучасну меді-ажанрологію та процес журналістської творчості й багато інших понять, які дозволять сучасній людині цілком адаптуватися до проблематики даної галузі.
 

 

83.3(0)
Ф 43
Ференц, Надія Станіславівна. Основи літературознавства : підручник / Н. С. Ференц. – Ужгород : Ґражда, 2009. – 424 с.
Підручник розкриває зміст головних літературознавчих понять, напрямів і течій, знайомить з історією розвитку світової теоретико-літературної думки. Значна увага приділяється специфіці й поетиці художньої літератури, проблемам генології і типологізації від бароко до постмодернізму.
 

 

82.0
Ф 43
Ференц, Надія Станіславівна. Теорія літератури і основи естетики : навч. посіб. / Н. С. Ференц. – К. : Знання, 2014. – 512 с. 
У посібнику розглянуто становлення і розвиток світової естетичної думки від античності до нашого часу. Значну увагу приділено концепціям та методологіям літературознавства, специфіці художньої літератури. Проблеми літературних родів, видів, жанрів, напрямів, течій автор розглядає на багатому літературознавчому матеріалі, використовуючи широкий контекст творів світової літератури.
 

 

83.3
С 48
Словник тропів і стилістичних фігур / авт.-уклад. В. Ф. Святовець. – К. : Академія, 2011. – 176 с. 
Словник містить інформацію про найпоширеніші образотворчі засоби, використання яких допомагає індивідуалізувати мовлення людини, збагатити його влучними, дотепними тропами та стилістичними фігурами і завдяки цьому розкрити найтонші відтінки емоцій, переживань, вражень. Зміст його наповнений різноманітним ілюстративним матеріалом, узятим із творів художньої літератури, публіцистики, висловлювань знаменитостей.

 

83.3(4УКР)
Г 75
Грабович, Григорій. До історії української літератури = Toward a historyofukrainianliterature : дослідження, есеї, полеміка / Г. Грабович. – К. : Критика, 2003. – 631 с.
Праця відомого американсько-українського славіста й україніста Григорія Грабовича осмислює історію української літератури в кількох основних ключах — теоретичному, порівняльному, іманентному і власне історіографічному. Дослідження, есе та полеміка, що становлять цю книгу, писалися в різні періоди, а значна частина з них тоді, коли існувало гостре протистояння між казенним совєтським та західним підходами в літературознавстві. Сьогодні, після набуття Україною незалежності, виникла гостра потреба ґрунтовної переоцінки різних наукових традицій і парадигм, ревізії канону української літератури, її історіографії та методології. Переважна більшість цих праць побачила світ англійською мовою або у виданнях, які не були приступні для українського читача і, на жаль, навіть для дослідників-спеціалістів. Нині розширені, разом з новою працею про теорію та історію рецепції, ці дослідження створюють цілісність, яка може суттєво переорієнтувати наше розуміння історії української літератури і уможливити переосмислення українського культурного та інтелектуального процесів.
 

 

 
83.3(4УКР)6
Н 40
Неврлий, Микола Ярославович. Минуле й сучасне : зб. слов'янознав. пр. / М. Я. Неврлий ; передм. І. П. Дзюба. – К. : Смолоскип, 2009. – 956 с. : портр. 
Академік Микола Ярославович Неврлий (МікулашаНеврлі) — український, але й чеський і словацький літературознавець-славіст, більшість своїх праць присвятив дослідженню української літератури та її зв'язків з іншими слов'янськими літературами, зокрема з чеською і словацькою. Його ім’я добре відоме в колах українських літераторів і зацікавлених читачів. Авторитетний у Словаччині й Чехії вчений-літературознавець, колишній співробітник Інституту світової літератури Словацької академії наук, він невтомно популяризував українську літературу у Словаччині, Чехії й усьому слов'янському світі ... Праці, опубліковані в цьому збірнику – лише найкраще з доробку україномовних роз відок автора, статей, спогадів тощо. Чимала кількість іншомовних праць (головно чесь кою, словацькою, мадярською, німець кою та іншими мовами) залишилась у різних славістичних збірниках і журна лах, як також і в іншомовних виданнях творів українських письменників та чекають свого збірного видання на Заході. Окремі розділи складають праці про Закарпаття і Пряшівщину та спогади автора про різних письменників і вчених.
 

 

83.3(0)
П 32
Пилип’юк, Олег Мусійович. Поетологічні парадигми: Схід – Захід : монографія / О. М. Пилип’юк. – К. : Академія, 2012. – 336 с. 
Вітчизняна та зарубіжна гуманітаристика останніх десятиліть усе активніше зацікавлюється континентально-стадіальними сегментами літературознавчих учень, застосовуючи парадигмальний підхід, обґрунтовані М. Фуко критерії «архіву гуманітарного знання», надбання історії літературології. У цьому руслі розгортає своє дослідження О. Пилип’юк, зосереджуючись на ключових парадигмах східної і західної системи знань про поезію (поетології) від архаїчних глибин до епохи Відродження. Парадигму він тлумачить як випробувану і підтверджену часом систему ідей, що завжди по-новому актуалізується з розвитком філологічної свідомості. Оригінально витворений поетологічний атлас архаїки і середньовіччя засвідчує багату на парадигмальні сюжети історію світової літературознавчої думки, відкриває нові перспективи в осмисленні назрілих літературно-теоретичних проблем.
Монографія адресована літературознавцям, мистецтвознавцям, історикам, культурологам, релігієзнавцям, усім, хто цікавиться поетологічним дискурсом літератур Сходу і Заходу.
 

 

83.3(4УКР)6
Д 43
Дзюба, Іван Михайлович. Є поети для епох / І. М. Дзюба. – К. : Либідь, 2011. – 208 с. : іл. 
Директор видавництва «Либідь», що власне й видало книгу, Олена Бойко так охарактеризувала процес створення книги Іваном Дзюбою: «Оскільки останніми роками події у творчості Ліни Василівни набирали темпу, Іван Михайлович увесь час доопрацьовував своє дослідження. Коли було завершено дослідницьку частину творчості Ліни Костенко, постало інше питання: читачеві, окрім дуже стислих і скупих рядків у довідкових виданнях, ніде взяти інформації про свого улюбленого поета. Тоді ми звернулися до Івана Михайловича із проханням розширити саме біографічний розділ, а він, у свою чергу, – про це він пише у книзі – звернувся до Ліни Василівни, щоб вона сама наголосила на тому, що вважає важливим. Ці розмови виявилися такими цікавими і творчо привабливими, що за одну зустріч їх просто неможливо було завершити. Так нам сприяла доля в цьому процесі, що на той момент Оксана Пахльовська, дочка Ліни Василівни, була в Києві, і вона долучилася, а пізніше й перебрала на себе цю роботу, щоб допомогти Іванові Михайловичу». У видавництві кажуть, що внаслідок такої співпраці вийшла книжка, яка не має собі подібних: одна частина – дослідницька, Івана Дзюби про творчість Ліни Костенко, а далі – знову про творчість, але вже на тлі автобіографічних розповідей Ліни Василівни.

 

 
83.3(4УКР)6
Г 61
Голомб, Лідія Григорівна. Три поети раннього українського модернізму: Олександр Олесь, Грицько Чупринка, Микола Філянський : монографія / Л. Г. Голомб. – Ужгород : Ліра, 2011. – 184 с.
У монографії здійснено системне дослідження ліричної поезії О. Олеся, Г. Чупринки та М. Філянського, які належали до центральних постатей раннього українського модернізму. Простежено ключові мотиви, особливості поетики, жанрово-стильові прикмети творчості цих поетів, з’ясовано їх роль і місце в оновленні української лірики перших десятиліть ХХ ст.
 

 

83.3(2)
О-72
Осадчук, Петро Ілліч. Поезія – молодість душі : літ.-критич. ст., нариси, етюди / П. І. Осадчук. – К. : Рад. письм., 1989. – 263 с. 
В чому загадка поетичної творчості, яке її призначення, місце в житті?
Розмірковуючи над цими питаннями, відомий український поет звертається до творчості О. Пушкіна і Т. Шевченка, С. Єсеніна і В. Сосюрн, К. Симонова і К. Герасименка, наших сучасників Д. Павличка, І. Драча, Б. Олійника, Л. Талалая, В. Базилевського, молодих поетів В. Герасим'юка, П. Гірника, Г. Лютого, багатьох початківців з літературного поповнення останніх років, хто проходить школу майстерності на семінарах в Ірпінському будинку творчості письменників.
Книгу складають роздуми поета про поезію на конкретному матеріалі сучасного літературного процесу.
 

 

83.3(2Ук)1
Г 61
Голомб, Лідія Григорівна. Особа і суспільство в українскій ліриці кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Л. Г. Голомб. – К. : Вища шк., 1988. – 147 с.
В монографії розглядається становлення в українській ліриці образу нової людини. Розглядається роль І. Франка, Лесі Українки, П. Грабовського та інших поетів у розвитку української ліричної поезії.

 

83.3(4УКР)
Г61
Голомб, Лідія Григорівна. Із спостережень над українською поезією ХІХ-ХХ століть : зб. ст. / Л. Г. Голомб ; Мін-во освіти і Науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. Укр. літ. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 380 с.
У книзі досліджуються проблеми розвитку української поезії ХІХ – ХХ століть. Розглядаються, зокрема, теоретичні питання та літературно-критичний дискурс української лірики, її типологічні зв’язки з поезією інших народів, своєрідність поетики творів П. Грабовського, І. Франка, Б. Грінченка, М. Старицького, О. Олеся, Лесі Українки, М. Вороного, А. Кримського, Г. Чупринки, поетів «Молодої Музи»П. Карманського, Б. Лепкого, В. Пачовського. В окремий підрозділ виділено розгляд закарпатських сторінок української поезії. Основна увага авторки зосереджена на питаннях специфіки раннього українського модернізму.

 

 
83.3(4ФРА)
С 79
Стецько, Ярина Тарасівна. Французька та українська поезія першої половини ХХ століття. Семантико-стилістична типізація : монографія / Я. Т. Стецько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Ужгород : Ґражда, 2013. – 228 с. : іл.
Початок ХХ століття в українській та французькій поезії позначений зміною естетичних параметрів, синтезуванням різнорідних, навіть взаємозаперечних, культурних моделей, нехтуванням канонами попередніх епох. Оновилися змістові та формальні методи поетичної творчості. Процеси синтезу мистецтв у французькій та українській поезії першої половини ХХ століття, які полягали в екстраполяції в поезію живопису та музики, доцільно вважати одним з найяскравіших виявів творчих пошуків тогочасних поетів. 

 

83.3(4УКР)
Б 90
Бублейник, Людмила Василівна. Слово в українській поезії : навч. посіб. / Л. В. Бублейник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. ін-т екон. та менедж. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 288 с. 
У посібнику розглянуто деякі з найважливіших стильових параметрів мови української поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. проаналізовано особливості ідіостилю Лесі Українки.  У мовотворчості Є. Маланюка увагу зосереджено на характері образних конотацій в ономастичній лексиці, схарактеризовано структуру та семантику «речовинних» метафор. Проаналізовано Слово як об’єкт художнього зображення у Ліни Костенко, поетику контрасту в її ліриці та мовно-стилістичні особливості роману «Берестечко».
 

 

821.161.2.09
У-74
Усі українські поети : усі укр. поети (за шкіл. прогр.). Біограф. нарис. Літ.-худож. огляд. Л-ра для додатк. користування. Термінолог. слов. Літературознав. матеріали / упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Х. : Торсінг плюс, 2008. – 448 с. : іл. 
Довідник містить відомості про всіх українських поетів, твори яких вивчають з 5 до 11 класу. Стисла довідка про кожного автора включає основні відомості про творчість і життя, коротку характеристику програмних творів, кілька цікавих додатків і список рекомендованої літератури. Довідник містить також словник літературознавчих термінів і понять, рекомендованих програмою. 
 

 

821.161.2.09
Л 65
Лицар слова : спогади про Михайла Івасюка / В. Антофійчук, Н. Бабич [та ін.] ; упоряд.: О. М. Івасюк, М. Я. Лазарук. – Чернівці : Букрек, 2017. – 336 с. : портр, фото. кол.
Книга розповідає про видатного письменника, науковця, педагога, фольклориста, громадського діяча, «Великого батька Великого сина» – Володимира Івасюка. Історичні романи Михайла Григоровича, поезії, біографічні твори є унікальними, тому ніколи не втратять свого читача. Пропоноване видання популяризує і репрезентує цю непересічну особистість, проливає нове світло на його життя і творчість. 
 

 

83.3(4УКР)5
З-12
Забужко, Оксана Стефанівна. Шевченків міф України : спроба філософського аналізу / О. Забужко. – 3-є вид. – К. : Факт, 2006. – 148 с.
У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютности постаті Шевченка в українській духовній культурі? На який образ-себе запрограмував він Україну своїм міфом, у культурі Нового Часу типологічно найближчим до дантівського? Які метафізичні смисли земної історії чаяться зашифрованими в Шевченковому тексті, коли підходити до нього з ключем не тільки християнської філософії та європейського романтизму, а й традиційної української демонології? Чи існує в історії "національна" версія християнської есхатології – колективного гріха й колективної покути? На ці та інші питання шукає відповіді Оксана Забужко в своїй книжці, котра стала однією з найголосніших подій сучасної української гуманітаристики.
 

 

83.3(4УКР)
І-19
Іванишин, Петро Васильович. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко : монографія / П. В. Іванишин. – К. : Академвидав, 2008. – 392 с. 
У монографії розкрито сутнісні ознаки художньо вираженого національного розуміння на основі вивчення літературної практики витлумачення національного сенсу способів людського існування в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко. Проаналізовано специфіку розвитку українського художньо-герменевтичного мислення як глибоконаціональногобуттєво-історичного розуміння, теоретично окреслено іманентний українському буттю національно-екзистенціальний тип тезаурусу (передзнання).
 

 

83.3(4УКР)6
К 78
Кравець, Лариса Вікторівна. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. : монографія / Л. В. Кравець. – К. : Академія, 2012. – 416 с. 
Метафора потужно живить емоційну енергетику слова, увиразнює його образну структуру, розширює смислова горизонти мови. Без неї неможлива література, не обходиться наука, активно фігурує вона в соціокультурних дискурсах. Метафоризаційні процеси мають системний, цілісний, цілеспрямований і хвилеподібний характер. На основі їх осмислення сформульовано концепцію метафоричного динамізму, що ґрунтується на розумінні метафори як наснаженого внутрішнього силою явища мови, мислення і культури. У руслі цієї концепції в монографії розглянуто також розвиток української поетичної метафори, українського поетичного мовомислення, проаналізовано метафоричний світ поетичних творів вітчизняної літератури ХХ ст. 

 

 
83.3(4УКР)
К57
Кодлюк, Ярослава Петрівна. 120 розповідей про письменників / Я. П. Кодлюк, Г. С. Одинцова. – К. : Наш час, 2006. – 204 с. 
Довідник знайомить з життєвим і творчим шляхом відомих вітчизняних та зарубіжних поетів і прозаїків, твори яких увійшли до чинних читанок для початкової школи. У ньому наведено цікаві факти, пов’язані з особистим життям майстрів слова та основними етапами їхньої письменницької діяльності.

 

83.3(4УКР)5
Б 81
Бондар, Микола Пантелеймонович. Поезія пошевченківської епохи. Система жанрів : [монографія] / М. П. Бондар ; відп. ред. П. М. Федченко ; Акад. наук Укр. РСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 1986. – 328 с. 
В монографії проведено ідейно-естетичний аналіз української поезії кінця 50-х – початку 70-х років ХІХ століття – періоду створення нових самобутніх явищ, які творчо розвивали традиції Т.Шевченка та передували творчості І. Франка.
 

***

Англомовні поети Канади / Пер. з англ. С. Ткаченко // Київ. – 2019. – № 7-8. – С. 157-164. 
 
Апросяненко, Олена. Українське поетичне кіно : урок мистецтва в 9-му кл. (за підручником Л. М. Масол „Мистецтво. 9 кл.”) / О. Апросяненко // Шкільний світ. – 2019. – № 6. – С. 6-10.
 
Барабаш, Юрій. Поетика, структура й сенси замкненого простору (“Повість про санаторійну зону” Миколи Хвильового) / Юрій Барабаш // Слово і час. – 2019. – № 9. – С. 52-68.
 
Бохан, О. Поет для епохи : до 90-річчя від дня народження Л. Костенко (1930) / О. Бохан // Дати і події. 2020 : календар знаменних дат. – 2019. – № 1-2. – С. 32-34.
 
Голобородько, Василь. Так твориться незриме братерство поетів : про поета П. Мовчана / В. Голобородько // Слово Просвіти. – 2019. – 11-17 лип. (Ч. 28). – С. 4-5.
 
Головченко, Ніна. Світлана Короненко: "Зграя посивілих кляч чи поетична еліта?." : збірка С. Короненко "Містерії" / Н. Головченко // Літературна Україна. – 2020. – 15 лют. (№ 5-6). – 18-19 .
 
Гордон, Олександр. Доба поетичної незалежності / О. Гордон // Літературна Україна. – 2019. – 9 лют. (№ 6-7). – С. 9.
 
Гордон, Олександр. Українське поетичне століття / О. Гордон // Культура і життя. – 2018. – 28 груд. (№ 52). – С. 3.
.
Грицай, Любов. Числівник як один із засобів інтимізації поетичної мови Ліни Костенко / Л. Грицай // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 11. – С. 26-27.
 
Грицай, Яна. Терміни як художній сплав ліричної емоції та інтелекту у творах Ліни Костенко / Я. Грицай // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 1/2. – С. 18-19.
 
Кочура, Людмила. Адам Міцкевич "Світязь". Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі. Символічні образи, елементи фольклору у творі. Урок зарубіжної літератури, 7 клас / Л. Кочура // Всесвітня література в сучасній школі. – 2019. – № 10. – С. 45-49.
 
Кузнецов, Юрій. Феномен потоку свідомості в українській літературі та його психоаналітична реконструкція / Ю. Кузнецов // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2019. – № 2. – С. 27-43.
 
Левчик, Надія. Поетичний світ Бориса Грінченка / Н. Левчик // Слово і час. – 2019. – № 12. – С. 33-43.
 
Марусик, Василь. Поет фотомистецтва : до 70-річчя від дня народження В. Пилип’юка / В. Марусик // Слово Просвіти. – 2020. – 23-29 січ. (Ч. 4). – С. 11.
 
Мойсієнко, Анатолій. Кореферентні номінації в сонетних текстах Максима Рильського / А. Мойсієнко // Дивослово . – 2020. – № 1. – С. 31-33.
 
Образне слово поетичного модернізму. Леся Українка, Микола Вороний, Олександр Олесь : 10-й клас // Українська мова та література. – 2019. – № 12. – С. 16-89.
 
Овчаренко, Едуард. Поет, народжений війною / Е. Овчаренко // Слово Просвіти. – 2019. – 14-20 лют.(Ч.7). – С. 16.
 
Поміж світом пісенним та поетичним : 130 років від дня народження Левка Лепкого // Шкільна бібліотека. – 2018. – N 11(листопад). – С. 29-30.
 
Радчук, Віталій. Америка – світові: читайте Павличка! / В. Радчук // Дивослово. – 2019. – № 12. – С. 54-57.
 
Слапчук, Василь. Політика поетики й поетика політики : „Яким буде твір про нинішню війну, великою мірою залежить від того, якою буде Україна” / В. Слапчук // День. – 2020. – 21-22 лют.(№ 32-33). – С. 31.
 
Тамара Севернюк: "Музика, як і поезія, є скрізь" / Спілкувалася Люцина Хворост // Березіль. – 2019. – № 3. – С. 164-191.
 
Танайлова, Галина. Поетична подорож у часі та просторі. Урок-гра-дослідження у формі навчально-практичного заняття / Г. Танайлова // Зарубіжна література в школах України. – 2018. – № 12. – С. 46-49.
 
Тарас Шевченко мовами народів світу : поетичні читання "Тарас Шевченко мовами народів світу" // Літературна Україна. – 2019. – 22 черв. (№ 23-24). – С. 2.
 
Челецька, Мар‘яна. Жіночий українсько-естонський десант: 7 прелюдій про віру в сучасній поезії / М. Челецька // Всесвіт. – 2018. – № 11-12. – С. 212-217.
 
Шевченко і шістдесятництво // Бібліотечна планета. – 2019. – № 3. – С. 35-36. 
 
Шевченко, Станіслав. Польський поет з Ірландії : поет Яцек Ящик / С. Шевченко // Літературна Україна. – 2020. – 1 лют. (№ 3-4). – С. 22.
 
Шмулик, С. О. Творчість поетів-шістдесятників : тестові завдання за оновленою програмою (2017) / С. О. Шмулик // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 16-18. – С. 69-74.
 
 
82.0
К 61
Колошук, Надія. Екзистенційна проблематика як підстава для типологічного порівняння поетичних текстів. Феномен Владіміра Висоцького і дисидентська поезія в Україні (Іван Світличний) : розділ 4 / Н. Колошук // Колошук, Н. Порівняльне літературознавство : посіб. для вищ. навч. закл. / Н. Колошук. – К. : Кондор, 2018. – С. 121-137.
 
82.0
К 61
Колошук, Надія. Типологічний метод порівняльного дослідження : розділ 2 / Н. Колошшук // Колошук, Н. Порівняльне літературознавство : посіб. для вищ. навч. закл. / Н. Колошук. – К. : Кондор, 2018. – С. 49-89.
 
Інтернет ресурси:
 
 
 
 
 
 
 
Підготувала Віталія Кодриш

Новини

2022-08-05

Шановні користувачі, до вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за липень 2022 р.".

2022-07-21
Шановні користувачі ! На базі нашої бібліотеки стартує новий проєкт "ТАТОhub", основними місіями якого є: 🔸підтримка родин під час воєнних дій в Україні 📎 продуктивне татівство і піклування 📎 дозвілля і розвиток 📎 партнерська підтримка 📎 психологія Підписуйтесь на сторінку проєкту, стежте за анонсами! Ми готуємо для вас дуже багато цікавого, корисного і крутезного! https://www.facebook.com/tatohubvuzhhorody