Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2021-07-22
340
П 68
Правове регулювання та економічні свободи і права : монографія / М. В. Савчин, А. В. Андрушко, О. В. Батанов [та ін.] ; за ред. М. В. Савчин ; Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т, Наук.-дослід. ін-т порівнял. публ. права та міжнар. права. - Ужгород : РІК-У, 2020. - 224 с.
 
У монографії визначаються юридичні підстави для втручання держави у здійснення економічних свобод, розкриваються основні критерії правового регулювання економічних свобод згідно із засадами верховенства права, пропорційності, поділу влади, розмежування питань законодавства та регуляторної діяльності держави. Приділено окрему увагу регуляторній діяльності виконавчої влади, розкрито статус і роль у цьому процесі незалежних державних агентств та основних напрямів їх діяльності. Досліджено особливості здійснен¬ня економічних свобод у зв'язку із бізнесом, у сфері ІТ-права, муніципальному та сімейному праві та в деяких інших суспільних сферах.
 

 

342.4 
С 13
Савчин М. В. Порівняльне конституційне право : підручник/ М. В. Савчин; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т, Наук.-дослід. ін-т порівнял. публ. права та міжнар. права. - К. ; Ужгород: ВАІТЕ, 2020. - 462 c.
 
Підручник побудовано на основі емпіричного та доктринального порівняльно-правового матеріалу, в якому розкриваються основні інститути, правила та процедури, які визначають сутність сучасного конституціоналізму Враховано сучасні тенденції конституціоналізму, зокрема природи, чинності та правового захисту конституції. Розкривається формування та розуміння конституційних цінностей і принципів, людської гідності, свободи і приватної автономії, рівності, верховенства права, демократії та сучасних концепцій держави. З урахуванням еволюції сучасних конституційних систем розкрито основні моделі організації публічної влади та сучасні тенденції розвитку конституціоналізму. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, суддів загальних судів та Конституційного Суду, практикуючих юристів, працівників державних органів і місцевого самоврядування, а також для фахівців у галузі конституційного права, захисту прав людини.

 

342(477)
С 13
Савчин, М. В. Конституційна юстиція та забезпечення конституційного порядку: 2005-2020 : монографія / М. В. Савчин ; Ужгород. нац. ун-т, Наук.-дослід. ін-т порівнял. публ. права та міжнар. права, Юрид. ф-т. - Ужгород : РІК-У, 2020. - 384 с. 
 
У монографії зроблено порівняльний аналіз розвитку інституту конституційної юстиції в Україні станом на 2005 та 2020 роки. Перша, україномовна частина монографії, є дослідженням стану доктрини конституційної юстиції в Україні станом на кінець 2005 року. Друга, англомовна частина дослідження є підбиттям підсумків розвитку конституційної юстиції в Україні станом на початок 2020 року. Порівнюються сучасні моделі захисту конституції, визначаються основні тенденції розвитку конституційної юстиції із інститутами влади та інститутами громадянського суспільства та в міжнародному контексті. Розкриваються основні аспекти запровадження конституційної скарги в України та визначаються найбільш значущі правила обґрунтування їх положень для належного розгляду Конституційним Судом України та поновлення порушених конституційних прав.

 

323(477)"20" 
П 50
Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації : [монографія]/ Ю. Ж. Шайгородський, Т. М. Ляшенко [та ін.] ; за ред. О. М. Майборода; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. - 264 c. 
 
У колективній монографії розглянуто взаємозалежність між інституційними аспектами біфуркації українського політичного поля та морально-політичною консолідацією країни. Особлива увага приділена питанню відповідальності діяльності головних політичних акторів уставленим у суспільстві моральним цінностям. Розкрито вплив політики на особливо гострі прояви суспільної кризи в Україні. Монографія підготовлена за результатами наукового проєкту «Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації:, виконаного у рамках цільової програми наукових досліджень «Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні».
 

 

342(477) 
Д 39
Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні : наук. доп./ О. В. Шевченко, В. В. Романова [та ін.] ; за наук. ред. Я. А. Жаліло; Нац. ін-т стратег. дослідж.. - К.: НІСД, 2020. - 196 c. : табл.
 
Проаналізовано перебіг децентралізації в Україні загалом та в окремих регіонах зокрема. Сформовано дорожню карту завершення реформи в 2020 р. Представлено умови проведення чергових виборів до органів місцевого самоврядування. Розглянуто низку актуальних питань реформи територіальної організації влади та місцевого самоврядування на засадах децентралізації і субсидіарності. Запропоновано підходи до створення інституту нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Показано ступінь інтегрованості регіональної політики України до регіональної політики Євросоюзу на основі аналізу врахування принципів регіональної політики ЄС в Україні. Розглянуто вплив реформи децентралізації на формування політики регіонального розвитку і запропоновано системні підходи до інтеграції цих напрямів політики держави. Сформовано підходи щодо оцінювання впливу децентралізації на соціально-економічний розвиток регіонів, наведено приклади розкриття потенціалу децентралізації для розвитку окремих регіонів. Укладено рекомендації стосовно реалізації Цілей сталого розвитку на локальному рівні як підґрунтя інтеграції просторового та регіонального розвитку. Запропоновано низку рекомендацій щодо успішного продовження реформи децентралізації та перетворення її на стимул формування ефективної політики регіонального розвитку. Наукова доповідь розрахована на широке коло фахівців та практиків з питань регіональної політики, реформи територіальної організації влади та місцевого самоврядування.

 

323.1(477) 
Е 88
Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства/ В. Войналович, В. Кулик [та ін.] ; редкол.: О. Рафальський, В. Войналович, М. Рябчук; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. - 336 c. 
 
Книгу підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства», що виконувалася співробітниками відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України в 2017 – 2019 роках. Викладено результати аналізу етнополітичних чинників консолідації сучасного українського суспільства. Окреслено концептуальні основи дослідження, пропонується докладний розгляд релевантних наукових розробок. Відстежено динаміку етнічних, національних та суспільних ідентичнісних змін в Україні після Революції Гідності, доведено їхній суперечливий характер. Ґрунтовно проаналізовано мовні та етноконфесійні аспекти суспільної консолідації. Обґрунтовано чинники актуалізації публічного простору і політики пам’яті. Як підсумок дослідження, порушується питання про концептуалізацію образу майбутнього українського суспільства.
 

 

323.1(477) 
С 90
Суспільно-політична активність та історична пам’ять єврейської спільноти в контексті євроінтеграції України/ М. І. Михальченко, А. Ю. Подольський [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. - 280 c.
 
Пропонована колективна наукова праця розглядає проблематику суспільно-політичної активності й історичної пам’яті єврейської спільноти в контексті євроінтеграції України. В роботі досліджуються впливи історичної пам’яті на формування політичної і культурної ідентичності євреїв України, роль і внесок єврейської громади в європейський розвиток країни. Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині української юдаїки та сучасним розвитком політичного, соціального, релігійного і культурного життя єврейської громади України.
 

 

323(477) 
Р 32
Регіональні політичні еліти в Україні: особливості формування, цінності та ідентичності (кінець 1991-2019 рр.) : [монографія]/ М. С. Кармазіна [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. - 264 c.
 
У дослідженні аналізуються механізми відтворення регіональної еліти в Україні у період з кінця 1991 до 2019 рр. На тлі аналізу загальноукраїнських процесів становлення та розвитку еліти досліджено формування регіональних еліт Вінниччини, Полтавщини, Сумщини. Окрему увагу приділено становленню та трансформації ідентичностей еліти та її політичних цінностей.

 

343.9 
Т 41
Тимошенко В. І. Теоретичні проблеми кримінології : зб. наук. пр./ В. І. Тимошенко; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. - К.: ФОП Маслаков, 2021. - 302 c. : іл.
 
Розглядаються матеріали, що розкривають історію кримінології, характеризує окремі кримінологічні теорії, розглядає сутність злочинності, її еволюцію, особистість злочинця, сутність кримінальної агресії, окремі види злочинності, девіантну поведінку, фактори корупції, проблеми безпеки суспільства, тіньової економіки, маргіналізацію суспільства як криміногенний фактор тощо. Наводяться відомості про вчених-юристів, кримінологів, соціологів, які зробили істотний внесок у розвиток науки кримінології. У ряді статей розглядаються погляди мислителів минулого щодо злочинності та її попередження.
 

 


Новини

2022-05-25

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку, присвячену життю і творчості видатного літературознавця та фольклориста Івана Сенька "Збирач скарбів народних".

2022-05-20

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку присвячену 100-річчю від Дня народження лавреата Національної премії ім. Тараса Шевченка  Івана Чендея "Криниця мудрості і любові".

2022-05-20

До вашої уваги віртуальна виставка, яка присвячена 80-річчю від Дня народження Петра Скунця, лавреата Національної премії ім. Тараса Шевченка "Моя Вкраїна у мене в крові".

2022-05-17
В історії кожного народу є власні сторінки трагедії й боротьби. Для кримських татар найтрагічніша подія, що не оминула жодної сім’ї, – депортація 18 травня 1944 року. Депортація кримських татар 18-20 травня 1944 року – один із найстрашніших прикладів злочинів радянської влади, вчинених нею під час Другої світової війни. До Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Непотрібні громадяни".
2022-05-12

Шановні користувачі. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Феномен Юрія Бачі", яка присвячена 90-річчю від Дня народження українського громадсько-культурного діяча на Пряшівщині, письменника, публіциста та літературного критика.