Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2023-11-16
025(474.5)
Б 81
Бондар, Наталія Петрівна. Вільнюські Євангелія 1575-1644 рр. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : дослідж., попримірник. опис, альб. іл. / Н. П. Бондар ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2021. – 484 с. : іл. – Бібліогр.: с. 457-466 та у підрядк. прим. – Покажч.: с. 467-478.
Пропонована праця складається з дослідження, бібліографічного опису видань та примірників Євангелій, виданих у Вільнюсі упродовж 1575-1644 рр. Публікація включає ґрунтовний науково-довідковий апарат, додатки з ідентифікаторами аркушів, схемою міграції примірників, таблиці розміщення філіграней.
Видання розраховане на фахівців гуманітарних галузей знань і широкий читацький загал, покликане сприяти подальшому введенню в науковий обіг та популяризації давньої кириличної друкованої спадщини.
655(477.411)"1902/1919"
К 58
Кожушко, Євгенія Віталіївна. Нотне видавництво Генріха Їндржишека, 1902-1919 / Є. В. Кожушко, Л. В. Івченко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2021. – 528 с. : іл. – (З історії музичної спадщини України). – Назва обкл. : Нотне видавництво Генріха Їндржишека. – Бібліогр. у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 37-38. – Покажч.: с. 485-524.
У дослідженні репрезентовано історію і нотну продукцію видавництва Генріха (Ї́ндржиха) Ї́ндржишека (1857-1924) – власника музичного магазину, майстерень з ремонту й виробництва музичних інструментів у Києві, засновника фірми грамзапису «Екстрафон», одного з засновників спортивного товариства «Сокіл» і культурно-просвітницького товариства імені Яна Амоса Коменського у Києві, члена Київської міської думи, активного діяча громадського і політичного життя Києва, чеха за походженням. На початку ХХ століття його видавництво було другим за розміром та значенням нотовидавничим центром в Україні. У роботі характеризовано особливості окремих видань та видавничих серій. Наводиться інформація і наукові описи усіх, виявлених на цей час примірників нотної продукції Їндржишека не тільки з фондів НБУВ, але і з інших бібліотек, приватних колекцій, Інтернет-ресурсів; представлено і ті видання, щодо яких інформацію встановлено за непрямими джерелами (усього 1422 позиції). Дослідження діяльності і реконструкція видавничого репертуару надає змогу відтворити раніше невідомі сторінки історії книжкової справи і культури в Україні. У коментарях до описів подано відомості про авторів музики, слів та про осіб, яким твори присвячено. До видання додається укладена авторами таблиця послідовності нотних дошок, де відтворено хронологію діяльності видавництва, іменний та систематичний покажчики. Працю проілюстровано 305 зображеннями (в основному титульних аркушів). Більшість відомостей про продукцію Г. Їндржишека вводиться до наукового обігу вперше.
Видання призначене для дослідників української культури, мистецтвознавців, музикознавців, книгознавців, музикантів-виконавців, педагогів, істориків, етнографів, фольклористів, бібліографів, бібліотекознавців, працівників музеїв, нотних видавництв а також широкому колу поціновувачів музики. 

001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 64 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол. : В. Горовий, Ю. М. Половинчак [та ін.] ; відп. ред. С. Закірова.  К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2022.  536 с.  Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання діяльності соціокультурних уста нов в умовах воєнного стану. Розглянуто правові аспекти збереження культурної спадщини в умовах війни; з’ясовано особливості функціону вання бібліотек у кризові періоди для подолання стресових ситуацій. У наукових статтях випуску репрезентовано історичні дослідження архів них та бібліотечних зібрань; проаналізовано творчий доробок видатних діячів науки і культури; визначено особливості методології дослі дження документальних комплексів; розкрито методику використання сучасних технологій геоінформаційних систем для представлення на інтерактивній карті даних усно істричних джерел про Голодомор. Матеріали збірника висвітлюють сучасні тенденції розвитку наукової функції бібліотек; роль бібліотечних установ у дослідженнях і протидії інфодемії COVID-19; діяльність бібліотек як комунікативних центрів соціально-правового інформування, їх роль у напрямі формування еко логічної культури та гендерної рівності в Україні.
Видання орієнтовано на широке коло працівників бібліотечно-інформа ційної сфери, науковців і практиків у сфері соці аль них кому ні ка цій та інформаційних технологій.
 
025(477)
Р 85
Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. Вип. 29 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол. : Л. А. Дубровіна, В. В. Бездрабко [та ін.]. – К. : ІР НБУВ, 2022. – 500 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
У 29-му випуску збірника репрезентовані фахові студії, що залучають до наукового та суспільного обігу результати археографічних досліджень унікальних архівних та бібліотечних фондів. Це розвідки, присвячені вивченню, зокрема: львівських видань богослужбових книг у василіянських монастирях Марамороського комітату (за матеріалами візитацій 1749 та 1756 років); церковноспівочих рукописів фонду 177 та збірки Михайлівського Золотоверхого монастиря Інституту рукопису НБУВ; особистої бібліотеки представника козацької старшини другої половини XVIII ст. Степана Лашкевича. Студії зі спеціальних історичних дисциплін представлені статтями стосовно історіографічного огляду видань та публікацій про Літопис Самійла Величка періоду незалежності України; характеристики документів Служби Уповноваженого фюрера у справі нагляду за загальним духовним і світоглядним навчанням та вихованням у НСДАП з Федерального архіву Німеччини; особливостей бібліотечно-бібліографічної класифікації літератури Фонду юдаїки Інституту рукопису НБУВ.
Низка дописів присвячена ювілейним датам – 300-літтю від дня народження видатного українського філософа Григорія Сковороди та 150-тим роковинам від дня народження відомого історика Василя Данилевича.
Розраховано на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широкий загал дослідників, які цікавляться вітчизняною та світовою історією.
Календар знаменних і пам’ятних дат : 2023, № 4, ІV кв. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова" ; уклад. О. Аврахова ; відп. ред. Н. В. Жданова. – К. : Кн. палата України, 2023. – 116 c. – Бібліогр. наприкінці ст.
Щоквартальне видання містить довідки про знаменні й пам’ятні дати наукового, суспільно-політичного та культурно-мистецького життя України і світу. Подано також рекомендаційні списки літератури до ювілейних і пам’ятних дат.  У цьому номері календаря наведено пам’ятні та знаменні дати подій, які відбувалися у жовтні-грудні різних років. Під час підготовки статей використано документи Державного архіву друку Книжкової палати України та інших джерел.
Адресовано науковцям, працівникам бібліотек, навчальних закладів, широкому загалу читачів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


Новини

2023-12-11

В розділі "Електронна бібліотека" до ваших послуг електронна версія збірника спогадів, статей, бібілографічних джерел "Петро Скунць у колі сучасників".

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день