Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Магічне світло імені

2018-02-22
до 90-річчя від дня народження мовознавця Павла Чучки

Павло Павлович Чучка народився 22 лютого 1928 року в селі Баранинці Ужгородського району Закарпатської області. Початкову освіту здобув у рідному селі, а середню — в Ужгородській реальній гімназії та в Ужгородській СШ № 1. 1952 року закінчив Ужгородський університет.

Один рік учителював у середній школі. Потім навчався в аспірантурі Київського університету.

Кандидатську дисертацію “Українські говірки околиці Ужгорода” захистив 1959 року, а докторську “Антропонімія Закарпаття” — 1970 року. Обидві дисертації захистив у Києві.
Від 1954 року — викладач Ужгородського університету. Від 1976 року — завідувач кафедри загального та слов'янського мовознавства. Від 1996 року — завідувач кафедри словацької філології. Упродовж 51 року роботи в університеті П. Чучка підготував і вів заняття з 20 програмових навчальних дисциплін з українського, словацького, слов'янського та загального мовознавства.
Упродовж 20 років П. Чучка працював завідувачем кафедри, двічі доручали йому працювати деканом філологічного факультету, упродовж двох каденцій в університеті очолював Учену раду з української мови та історії України. Під його науковим керівництвом 15 аспірантів захистили кандидатські, а два докторанти при його наукових консультаціях — докторські дисертації. Нині всі вони працюють у різних вузах України, Словаччини та Хорватії.

К81
Ч96
Чучка, П. П. Антропонімія Закарпаття. Вступ та імена : конспект лекцій / П. П.  Чучка. – Ужгород, 1970. – 103 с.

К 81-4
Ч 96
Чучка, П. П. Прізвища закарпатських українців : історико-етимологічний словник / П. П. Чучка. – Львів : Світ, 2005. – 704 с.
Розглядаються загальні питання теорії прізвища, історія становлення цього феномену та специфіка функціонування родових назв в Українських Карпатах. Аналізуються мовний та правовий статуси прізвища, глобальні національні, регіональні ознаки прізвищевих назв, їх варіантність, лексичне значення, морфемна будова, функції прізвищевих формантів, принципи етимологізування, правопис, вимова та відмінювання прізвищ. Подаються всі прізвища, які функціонували на території Закарпатської області в перші повоєнні роки і тепер функціонують як прізвища корінних українців (понад 11500). Статті завершуються етимологічною довідкою щодо походження прізвища, його початкової форми та допрізвищевого значення. Додається інверсійний покажчик прізвищ.

К 81
Ч-96
Чучка, П. П. Слов’янські особові імена українців : іст.-етимолог. слов. : [понад 2 000 імен] / П. П. Чучка ; наук. ред. В. В. Німчук ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Ліра, 2011. – 432 с.
Пропонована праця становить доступний виклад історії особових імен українців та їх предків з посиленою увагою до імен давніших часів, за яких особові імена слов'янського походження кількісно ще переважали над іменами чужомовними, тобто запозиченими з інших мов, передусім із давньоєв­рейської, давньогрецької, латинської та західноєвропейських, а також із чис­ла радянських заідеологізованих утворень.
Передмова охоплює поняттєвий обсяг терміна “слов'янські особові іме­на”, окремі відомості про часові та просторові рамки їх функціонування, про первісну їх семантику, про морфемну структуру та стилістичні можли­вості, а також думки про доцільність реабілітації давньоукраїнської іменне спадщини.

К 74.2
Д 58
Довідник Ради клубу гімназистів колишньої  Ужгородської гімназії  / авт.-уклад.: Берцик  І. І. ;  І. Ю. Манзулич ;  П. П. Чучка. – Ужгород : ІП "Інформ-398", 2002. – 140 с.
У виданні подаються довідкові матеріали з історії колишньої Ужгородської гімназії майже за 400-літній період, склад професорів, викладачів, гімназистів і випускників гімназії протягом 1920-1945 років, зразки гімназійних документів і атрибутів, а також дані про зародження Клубу гімназистів, його організаційні засади і діяльність.

К 74.03
У-33
Ужгородська гімназія (1613-2001 р.р.) : фотоальбом / уклад. І. Берцик ;  П. Чучка. Ужгород : ПоліПринт, 2001. 91 с. : фото.
Ужгородська гімназія – найдавніший середній навчальний заклад на південних схилах Українських Карпат. З часу заснування (1613 рік) вона служила орієнтиром для інших шкіл краю. З її стін пішли в життя тисячі юнаків і дівчат української, угорської, словацької, єврейської та німецької національностей Закарпаття, Галичини, Пряшівщини, Північної Угорщини, румунського Марамороша та більш віддалених земель. У книзі, що належить перу її вихованців, висвітлюється майже чотирьохсотлітня історія цього непересіч­ного навчального закладу, особливо того періоду, коли гімназія після тривало­го латиномовного, німецькомовного та угорськомовного засилля у слов'яно- руських, угроруських та карпаторуських муках поволі переростала у власне український навчальний заклад, що готує освічених, свідомих громадян.

К 81
М 12
Магічне світло імені = Magické svetlo mena : до 75-річчя професора П. П.Чучки / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т [та інші] ; упоряд. С. М. Медвідь-Пахомова. – Ужгород, 2003. – 292 с. : портр. - (Studia slovakistica. ; 3).
Третій випуск наукового збірника «StudiaSlovakistica» присвя­чено 75-річчю засновника кафедри словацької філології Ужгородсь­кого національного університету, заслуженого діяча науки і техні­ки України, доктора філологічних наук, професора Павла Павло­вича Чучки. Автори збірника – визначні вчені України та Словач­чини, колеги та учні П. П. Чучки – висвітлюють у статтях збірника актуальні питання ономастики та словакістики.

К81
С48
Слов'янська ономастика : збірник наукових праць на честь 70-річчя д-ра філолог. наук , проф. П. П. Чучки. Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ   упр. у справах преси та інформації, 1998. 240 с.
Збірник наукових статей “Слов’янська ономастика” присвячений 70-річному ювілею професора, доктора філологічних наук, завідуючого кафедрою словацької філології Ужгородського державного університету Павла Павловича Чучки. До збірки увійшли статті учнів та колег ювіляра, провідних науковців України та сусідніх держав у галузі слов’янської ономастики.

81(01)(092)
П 48
Покликання : біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня народження Павла Павловича Чучки / уклад. : Л. О. Мельник, Н. С. Лехман, О. В. Бряник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т",  Філол. ф-т, Каф. словац. філол., Наук. б-ка.  – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. – 224 с. : іл.  

Біобібліографічний покажчик присвячено 90-річчю від дня народження заслуденого діяча науки і техніки України, доктора філологічних наук, професора, українського лінгвіста, дослідника сучасної та історичної ономастики, діалектології,лексикографії, мови писемних пам'яток, міжмовних контаків Павла Павловича Чучки.

* * *

Бреза, І. Словник Павла Чучки допоможе батькам у виборі імені для своєї дитини : [під назвою "Слов’янські особові імена українців"] / І. Бреза // Новини Закарпаття. – 2011. – 10 верес. – С. 3.

 

Гаврош, О. Легенда українського мовознавства : третій словник П. Чучки-старшого обіцяють видати до його 90-річчя : [про мовознавця та його твор. доробок] / О. Гаврош // Унікум. – 2017. – № 12. – С. 30-31 : фот. кольор.

 

Гаврош, О. Павло Чучка видає другий унікальний словник : [слов. слов’ян. імен українців] / О. Гаврош // Фест. – 2011. – 17-23 лют. – С. 14.

 

Гаврош, О. Словник слов’янських імен Павла Чучки не має аналогів у світі : в Ужгороді відбулася презентація унік. мовознавч. праці : [презентація іст.-етимолог. слов. "Слов’янські особові імена українців" в Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка] / О. Гаврош // Новини Закарпаття. – 2011. – 10 груд. – С. 3 : фот.

 

Гаврош, О. Що в імені твоєму? : унік. мовознавчу працю презентували у Львові та Ужгороді : [про слов. П. Чучки "Слов’янські особові імена українців"] / О. Гаврош // Дзеркало тижня. – 2012. – 25 лют.–2 берез. – С. 16 : фот.

 

Пахомова, С. Монографія про антропонімію Закарпаття : [про моногр. проф. П. Чучки "Антропонімія Закарпаття" (2008 р.)] / С. Пахомова // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Філологія. – 2009. – Вип. 21. – С. 144-145.

 

Пахомова, С. Павло Павлович Чучка : 80-річчя від дня народж. вченого-мовознавця (нар. 1928) / С. Пахомова // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2008 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – С. 51-55.

 

Словник Павла Чучки "Слов’янські особові імена українців" допоможе свідомим батькам назвати дитину : [про презентацію іст.-етимолог. слов. професора УжНУ в Ужгород. прес-клубі] // Погляд. – 2011. – 30 верес. – С. 4 : фот.

 

Словник праслов’янських імен від ужгородського професора : [нова праця проф. каф. словац. філол. УжНУ П. Чучки "Слов’янські особові імена українців" (вид-во "Ліра")] // Ужгород. – 2011. – 10 верес. – С. 12.

 

Худанич, В. І. Чучка Павло Павлович : [відомий укр. мовознавець, д-р філол. наук, професор] / В. І. Худанич // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 366-367 : портр.

 

Чучка Павло Павлович : [укр. вчений, письменник] // Наукова еліта Закарпаття : доктори наук, професори Ужгород. нац. ун-ту / редкол. : М. М. Вегеш, Л. О. Белей, О. Г. Сливка та ін. – Ужгород : Ґражда, 2005. – С. 146-147 : портр.

 

Чучка, Павло. "За 55 років роботи в університеті на лікарняному я був 2 дні" : [розмову із професором, засн. каф. словац. філології УжНУ / вела М. Галас] / П. Чучка // Ужгород. – 2008. – 23 лют. – С. 13.

 

Чучка, Павло. "Книги виганяють мене з дому", каже відомий мовознавець Павло Чучка : [розмову / вела М. Нейметі] / П. Чучка // Новини Закарпаття. – 2008. – 23 лют. – С. 20.

 

Чучка, Павло. "Питання національної свідомості починається з наших прізвищ", вважає професор, автор унікального "Словника прізвищ закарпатських українців" Павло Чучка : [розмову із головою об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка / вела О. Олійник] / П. Чучка // Новини Закарпаття. – 2009. – 22 серп. – С. 17 : фот.

 

Чучка, Павло. Що в прізвищі закарпатському? 40 років професор Павло Чучка працював над словником прізвищ, а тепер узявся за імена : [інтерв’ю / вів Ю. Лівак] / П. Чучка // Старий Замок. Паланок. – 2007. – 15-21 берез. – С. 9.


Інтернет-ресурси:

Чучка Павло Павлович

Національна свідомість закарпатських українців ХХ століття

Павло Павлович Чучка

 


Новини

2024-05-29

30 травня 70-річчя від дня народження педагога, літературознавиці, докторки філологічних наук, професорки кафедри української літератури Ужогородського національного університету (2000–2021) Валентини Володимирівни Барчан. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Втілення мрії або шлях до щастя".

2024-05-27

Запрошуємо всіх, хто має бажання опанувати мову жестів на практичне заняття!

2024-05-23

27 травня виповнюється 95 років від дня народження відомого українського письменника Романа Іваничука. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Роман Іваничук - майстер українського роману".

2024-05-20
18 травня 2024 року виповнюється 80 років з моменту насильницької депортації кримських татар. Цього дня Україна і світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб і виснаження. З 2014-го року країна-терорист - росія незаконно окупувала Крим та продовжує скоювати злочини проти корінного населення Кримського півострова й нині. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Крим - дорога додому".
2024-05-17

Шановні користувачі, пропонуємо  вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день