Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Цей дивний світ – бібліотека

2013-09-26
(до Всеукраїнського дня бібліотек)

Три найважливіших документи,

що видає суспільство людині –

свідоцтво про народження, паспорт

та читацький квиток

Едгар Доктороу

 

Робота сучасної бібліотеки істотно відрізняється від її давніх прототипів.

Сучасна бібліотека – це не тільки читання, це центр громадського життя, центр інноваційного розвитку громади. Інформаційні технології та сучасні засоби комунікації зробили свій внесок у існування бібліотеки двадцять першого сторіччя. Література залишається важливою і значущою частиною нашого життя. Книги відкривають перед читачем світ таємних мандрівок, небезпечних пригод, інтриг та історичних подій.

Бібліотеки завжди виконували роль посередника між людиною та інформацією. Публічні бібліотеки – найпоширеніший соціальний інститут, діяльність якого спрямована на задоволення різноманіт­них культурних потреб населення. Сьогодення впливає на функції бібліотеки, трансформує її соціальну роль у суспільстві. За минулі десятиріччя невпинного росту інформаційних технологій змінився і сьогоднішній користувач бібліотек, і характер його потреб.

І бібліотека, як завжди, намагається задовольнити найвибагливіші запити користувачів.

Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації: зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) : дод. до зб. наук. праць "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 33"/ наук. ред. Т. Гранчак. – К. , 2012. – 184 с.

У збірнику зібрано матеріали учасників Міжнародної наукової конфе­ренції “Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття” (Київ, 9-10 жовтня 2012 p.), у яких висвітлюються актуальні питання участі бібліотек як сучасних інформаційно-комунікаційних центрів у забезпе­ченні доступу до правової та соціально значущої інформації, зокрема участі бібліотечних структур у забезпеченні інформаційного супроводу державного управління в умовах поширення електронних технологій, удосконалення ресурсно-технологічної бази бібліотек як чинника ін­тенсифікації їх комунікативної діяльності, ефективного використання бібліотечного інформаційного ресурсу політико-правового спрямування в сучасних соціальних комунікаціях, розширення спектра бібліотечних послуг, активного використання бібліотеками можливостей новітніх інтернет-технологій, у тому числі інформації та технологій соціальних мереж як нового чинника інформаційної діяльності.

Бібліотеки Закарпаття в добу перемін: матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ / Управління культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. :                       Л. З. Григаш ;  В. Г. Лехцер ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 348 с.

Збірник матеріалів міжвідомчої науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Закарпатської ОУНБ, містить статті бібліотеч­них фахівців Закарпаття про діяльність бібліотек області, що охоп­люють основні напрямки роботи книгозбірень – як системи Мініс­терства культури і туризму України, так і інших відомств за останнє п'ятиріччя.

У конференції також взяли участь провідні фахівці Національ­ної парламентської бібліотеки України.

Від ХІХ до ХХІ століття: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 12-14 жовт. 2011 р.) / М-во культури України, Держ. заклад "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка"; уклад. О. П. Куніч ; редкол. В. Д. Ракитянська [та ін.]. – Х. : ІРІС, 2011. – 368 с. : табл., фото.

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, з історії розвитку бібліо­течної та архівної справи, бібліотекознавства, про роль бібліотек в системі формування культурно-інформаційного простору, нові ресурси і можливості сучасної бібліотеки. Окремий розділ присвячений висвітленню культурної спадщини за допомогою музейних та архівних засобів, впровадженню вірту­альних комунікацій в архівній та бібліотечній діяльності. 

Гениева, Е. Ю. Библиотека как центр межкультурной коммуникации : [монография] / Екатерина Юрьевна Гениева. – М. : РОССПЭН, 2008. – 208 с.

Монографія К. Ю. Генієвої, відомого літературознавця, бібліографа, культуролога, присвячена теоретичним і практичним аспектам міжкультурної комунікації в бібліотеці. Автор розглядає сучасну бібліотеку в контексті актуальних культурологічних концепцій як один з найважливіших інститутів суспільства, який не тільки збирає і зберігає документи, а й бере активну участь у соціалізації читачів, сприяє формуванню основ толерантного мислення.

Гранчак, Т. Бібліотека і політична комунікація : [монографія] / Тетяна Гранчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. , 2012. – 484 с. : табл.

У монографії висвітлено участь бібліотек та їх інформаційно-аналітичних структур у процесах політичної комунікації, проаналізовано можливості бібліо­течних установ у оптимізації та підвищенні ефективності цих процесів з метою забезпечення стабільного розвитку держави і суспільства, розглянуто соціально-політичний та інформаційний аспекти політичної комунікації, особливості її функ­ціонування, закономірності й тенденції розвитку, окреслено пріоритетні напрями розвитку діяльності бібліотек у системі політичної комунікації.

Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, що зацікавлені даною проблемою.

Копанєва, В. О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету / Вікторія Олександрівна Копанєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. , 2009. – 200 с.     

У монографії обґрунтовано необхідність розвитку діяльності наукової бібліотеки зі створення нової інформаційної складової — фонду плинних мережевих ресурсів. Визначено джерельну базу формування фонду “мережевої україніки”. Розроблено підхід до кооперативного створення архіву науково-інформаційних і суспільно значущих інтернет-ресурсів провідними галузевими та регіональними бібліотеками. Запропоновано інформаційну технологію опрацювання цих ресурсів, що базується на використанні Дублінського ядра метаданих і повнотекстовому індексуванні. Досліджено тенденції розвитку правового підґрунтя архівування мережевих ресурсів — перехід від заборонної парадигми класичного авторського права до дозвільної системи поширення знань. Розглянуто сформований у Національній бібліотеці України імені  В. І. Вернадського фонд мережевих ресурсів.

Корпоративна культура бібліотеки як складова її успішного розвитку : реком. тематика семінарів працівників район. і міськ. б-к / М-во культури України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України"; упоряд.                   Ю. В. Юхневич ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. – Вип. 9. – К. , 2012. – 48 с.

Метою збірника є допомога працівникам публічної бібліотеки у виробленні стратегії формування та розвитку корпоративної культу­ри, яка є невід'ємною частиною сучасного менеджменту в бібліотеці.

Майстрович, Т. В. Электронный документ в библиотеке : науч.-метод. пособ. / Татьяна Викторовна Майстрович. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 144 с. : табл. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 71).

Посібник містить наукові, методичні та практичні розробки, що дозволяють бібліотекарям знайти оптимальні форми організації фондів електронних документів. У ньому докладно розглянуто широке коло фондознавчих питань – починаючи від визначення особливостей електронних документів і закінчуючи системою їх довготривалого збереження.

Публічні бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету : матеріали дослідж. / Українська бібліо­течна асоціація ; В. С. Пашкова, І. О. Шевченко, Я. О. Хіміч. – К. : Міле-ніум, 2008. – 122 с.

Видання містить узагальнені матеріали національного дослідження стану готовності публічних бібліотек України до впровадження та вико­ристання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій.

 1. Бакан, С. Ф. Електронна бібліотека "Культура України" : перші здобутки / С. Ф. Бакан // Від  XIX до XXI ст. : трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 292-296.
 2. Головаха, С. Наукова бібліотека в соціальних мережах / С. Головаха // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 1. – С. 29-32.
 3. Григаш, Л. З. В зоні уваги – сільська бібліотека / Л. З. Григаш // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 12-16.
 4. Довгань, О.  Функціонування інформації в контексті діяльності служби "Віртуальна бібліографічна довідка" – об'єднаного проекту освітянських бібліотек / Олексій Довгань // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2. –  С. 21-24.
 5. Дождьова, О. Є.      Документальні виставки on- line як форма використання документної інформації : досвід діяльності Центрального державного науково-технічного архіву України/ О. Є. Дождьова // Від  XIX до XXI ст. : трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. , 2011. – С. 328-330.
 6. Залесская, И. Доступ в реальном времени – необходимость или излишество?: привлекаем новых пользователей при помощи социальных сетей / И. Залесская // Библиотека. – 2012. – № 11. – С. 28-30.
 7. Земсков, А. Развитие рынка электронных книг : современные тренды и особенности / А. Земсков, Я. Л. Шрайберг // Библиотековедение. – 2013. – № 2. – С. 30-38.
 8. Коханова, І. Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами / І. Коханова // Вісник Книжкової палати. – 2013. – №  6. – С. 21-24.
 9. Кудлач, В. Розширення соціокультурного простору : інновації на сайті бібліотеки / В. Кудлач // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 4. – С. 12-14.
 10. Ланде, Д. Електронна бібліотека як середовище адаптованого анрегування інформації / Д. Ланде, О. Баркова // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 2. – С. 12-17.
 11. Лобузіна, К. В. Бібліотека 3.0: знання, сховища даних та експерти / К. В. Лобузіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 1. – С. 26-35.
 12. Мар`їна, О. Ю. Бібліотека у процесах формування цифрового контенту / О. Ю. Мар`їна // Бібліотекознавство. Докуметознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 41-46.
 13. Сучасна бібліотека: яка вона? // Культура і життя. – 2013. – 25 січ. (№ 4). –  С. 12.
 14. Трачук, Л. Бібліотечний блог як прояв концепції "Бібліотека 2.0"/ Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2012. – №  9. – С. 22-25.
 15. Швецова-Водка, Г. Обласна бібліотека в Інтернет-просторі / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 15-19.
 16. Шемаєва, Г. Перспективні напрямии розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек / Г. Шемаєва // Бібліотечний вісник. – 2012. – №3. – С. 3-7.
 17. Шрайберг, Я. Електронна інформація, бібліотеки і сіспільство: що нам чекати від нового десятиліття інформаційного століття? / Яків Шрайберг // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 70-86 : рис. – Бібліогр. в кінці ст. – Продовження. Початок див. : Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 96-125.

Посилання по темі:

посилання 1

посилання 2

http://chas-z.com.ua/slider/biblioteki-ne-modno-knigaren-nema-dayesh-bukkrosing

http://rakhivcrb.blogspot.com/2012/03/20.html

http://www.personal.in.ua/article.php?ida=77

http://dorobok.edu.vn.ua/article/view/198

http://volunbibl.blogspot.com/2012/09/blog-post_18.html

http://ua.euronews.com/2011/09/01/digitising-the-british-library/

http://olenaprociv.blogspot.com/2013/08/20.html

http://elibconsult.livejournal.com/7218.html

 


Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день