Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Правові орієнтири

2014-12-01
(до Міжнародного тижня права)

Всі люди  народжуються вільними

і рівними у своїй гідності та правах. 

Вони  наділені  розумом  і  совістю 

і  повинні  діяти  у відношенні один

до одного в дусі братерства.

Загальна декларація прав людини, Ст. 1.

 

 

Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи проблема прав людини, незмінно залишалась в першу чергу політико-правовим явищем.

Людство на шляху утвердження прав і свобод людини пройшло тернистий шлях, крок за кроком поширюючи принцип рівноправності на все більше коло осіб та відносин між ними. Часто саме боротьба за права людини, за нові й нові ступені свободи ставала каталізатором широкомасштабних змін у суспільно-політичному житті тієї чи іншої країни, вела до нового осмислення ролі людини в її відносинах з суспільством та державою.

Ми живемо в нелегку, проте насичену історичними подіями добу переходу від безправ'я до утвердження прав людини, поваги до гідності і особистості, усвідомлення того, що людина сама відповідає за себе як сьогодні так і в майбутньому.

Українська держава набула незалежність на зламі століть, проголосила для себе, що людина, її життя і здоров'я, недоторканість та безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Український народ – громадяни всіх національностей – обрав для себе шлях до побудови демократичної держави в якій буде здійснено принцип панування права, що ґрунтується на визнанні прав і свобод людини, і який слугуватиме дороговказом для розвитку всієї держави.


67.9(4УКР)300

У-45

Україна. Конституція. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : із змінами, внесеними Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222-ІV : станом на 1 січ. 2006 р. – К. : [б. и.], 2006. – 128 с. 

67.9(4)

Г 37

Гердеґен, М.  Європейське право : [підручник] / М. Ґердеґен ; пер. з нім. Н. Саповська. – Перекл. 9-го вид., переробл. і допов. – К. : "К.І.С.", 2008. – 528 с. : табл. – (Європейська серія).

Підручник професора Райнського університету Матіаса Гердегена – один з найкращих зразків європейської правової літератури, його було дев’ять разів перевидано і він здобув авторитет серед студентів та викладачів європейських університетів. Автор не обмежився лише дослідженнями права Європейського Союзу, а розглянув в широкому контексті евпропейського права інші правові та інституційні механізми, чинні на європейському континенті, і які формують єдиний європейський правовий простір. В підручнику розглянуто кількісні і якісні зміни та еволюцію матеріального й інституційного права Європейського Союзу, досліджено правові механізми та інструменти в рамках Ради Європи, Організації з безпеки та співпраці в Європі та Західноєвропейського Союзу.

67.0

Г 61

Головатий, С. П. Верховенство права : [монографія] : у 3-х кн. / С. П. Головатий. – К. : Фенікс, 2006. 

У книзі аналізується перебіг процесу зародження і розвитку українського конституціоналізму та започаткування і розвиток новітнього конституційного процесу, в рамках яких мали спроби матеріалізувати принцип верховенства права в Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року, в Конституційному Договорі від 8 червня 1995 р. і в Конституції України від 28 червня 1996 р.

Досліджуються чинники, що стоять на заваді впровадженню верховенства права в українську політичну та юридичну культуру:и спадщина російської культурної традиції, ленінський інструменталізм, радянське позитивістське правознавство, догматизм вітчизняної науки, зумовлений великою прихильністю до юридичного позитивізму.

Робиться висновок про те, що верховенство права немислиме і неможливе без визнання за правами людини та основоположними свободами їхнього природнього походження та без визнання за державою договірної природи її походження.

67.5

П 68

Права людини / Ю. М. Бисага, М. М. Палінчак, Д. М. Бєлов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, УжНУ. – Ужгород, 2003. – 164 с.

Запропонований посібник містить матеріали комплексного дослідження про права людини. Робота висвітлює широке коло питань, які безпосередньо стосуються поняття прав людини, історії їх виникнення та розвитку як у світовій так і в українській практиці, класифікації основних прав людини.

67.9(4УКР)300.3

К 61

Колодій, А. М. Права людини і громадянина в Україні : навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 336 с.

У посібнику розглянуто соціально-культурні та світоглядні передумови формування ідеї прав людини та громадянина, проаналізовано філософську та правову думку щодо цих ідей у різні історичні епохи, нормативні документи, що закріплювали права людини в умовах Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, українські ідеї про права людини. На основі Конституції і нового законодавства України розглянуто правовий статус, конституційні права, свободи та обов’язки, механізм реалізації та забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина, роль судових і правоохоронних органів у такому механізмі.

67.9(4УКР)300.3

П 68

Права людини в Україні - 2012 : доп. правозахис. орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; заг. ред. Є. Ю. Захаров ; уклад. : А. П. Бущенко, Є. Ю. Захаров. – Х. : Права людини, 2013.  –  560 с.

У книзі розглядається стан з правами людини в Україні у 2012 р., досліджений різними правозахисними неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. Кожен розділ книги містить перелік та аналіз порушень того чи іншого права в 2012 році.  У доповіді також аналізується чинне законодавство, що сприяє порушенням прав і свобод, а також законопроекти, що можуть змінити ситуацію. За підсумками дослідження надаються рекомендації для усунення порушень прав людини та основоположних свобод і поліпшення ситуації в цілому.

67.0

П 68

Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні : монографія / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; авт. кол. : Л. М. Герасіна,  О. Г. Данильян [та ін.]. – Х. : Право, 2009. – 352 с.

Монографія присвячена дослідженню фундаментальних засад правосвідомості і правової культури як базових чинників державотворчого процесу в Україні. Особливістю монографії є те, що її автори розглядать правосвідомість і правову культуру в політологічному, державознавчому, філософсько-правовому та соціологічному аспектах.

67.9(4УКР)300.3

К 61

Колодій, А. М. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник ; Мін-во освіти і науки України.  – К. : Правова єдність, 2008.  – 352 с.

У підручнику розглянута філософська та правова думка щодо ідеї прав, свобод та обов’язків людини і різні історичні епохи, охарактеризовані нормативно-правові акти, що закріплювали права людини. Він буде корисний учням коледжів, гімназій, спеціалізованих юридичних шкіл.

67.9(4УКР)304

П 68

Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі : зб. норм. актів України / Укр. центр політ. менеджменту ; уклад. Ю. Шайгородський. – К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2007. – 440 с.

Збірник вміщує чинні нормативні акти України, а також законопроекти щодо захисту особистісних цінностей та суспільної моралі.

* * *

Басовська, К. О.  Право людини на життя: юридична природа та зміст / К. О. Басовська // Держава і право. – 2013. – Вип. 60. –  С. 564-571.

Береза, А. В. Доступ до інформації як складова електронного уряду / А. В. Береза // Держава і право. – 2010. – Вип. 50. – С. 679-686.

Богінич, О. Л. Право жити чи право бути народженою? (До питання про природне право дитини на життя) / О. Л. Богінич , О. Л. Львова // Держава і право. – 2013. – Вип. 61. –  С. 10-15.

Єфімов, О. М. Механізм реалізації прав і свобод національних меншин України / О. М. Єфімов, В. А. Заєць  // Держава і право. – 2013. – Вип. 59. –  С. 517-523.

Карась, А. Г.  Глобалізація як чинник трансформації права / А. Г. Карась // Держава і право. – 2012. – Вип. 57. –  С. 82-88.

Клімовський, С. С. Порівняльно-правове дослідження понять "приватність" та "особисте  життя" / С. С. Клімовський // Держава і право. – 2013. – Вип. 62. –  С. 44-51.

Комарницький,  Д. С. Юридична відповідальність держави перед особою як основа побудови соціальної та правової держави в Україні / Д. С. Комарницький // Держава і право. – 2007. – Вип. 37. –  С. 104-109.

Кравченко, Н. В. Становлення інституту вітчизняного омбудсмана з прав інвалідів: імплементація міжнародно-правових принципів / Н. В.  Кравченко // Держава і право. – 2013. – Вип. 62. –  С. 153-158.

Кукуруз, О. В. Правове забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання в Україні: проблеми і перспективи / О. В. Кукуруз // Держава і право. – 2013. – Вип. 61. –  С. 467-473.

Луцький, І. Християнська мораль як визначальне світоглядне джерело українського права  / І. Луцький // Юридична Україна.  – 2011. – № 5. –  С. 16-19.

Макаренко, Л. О. Принцип верховенства права: проблеми розуміння та дії / Л. О. Макаренко // Держава і право. – 2012. – Вип. 58. –  С. 9-18.

Миронова Г. Право лікаря на відмову від здійснення законного аборту з міркувань совісті / Галина Миронова // Юридична Україна. – 2013. – № 5. –  С. 49-53.

Недибалюк, В. Д. Конституційно-правові гарантії забезпечення дотримання та реалізації права людини на повагу до її гідності / В. Д. Недибалюк // Держава і право. – 2012. – Вип. 57. –  С. 163-170.

Самокиш, К.  До питання про момент виникнення права на життя / К. Самокиш // Публічне право. – 2012. – № 1(5). –  С. 352-359.

Тиріна, М. П. Покоління прав людини: проблеми сучасної класифікації / М. П. Тиріна // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. –  С. 684-689.

Хименко, О. А. Свобода об’єднання як одне із основних прав роботодавців / О. А. Хименко // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. –  С. 325-329.

Цомплак, К. Гідність людини: сутність, зміст і передумови існування / К.  Цомплак // Публічне право. – 2012. – № 4(8). –  С. 14-22.

Шевченко, А. Додержання прав і свобод людини і громадянина в умовах використання спеціальної техніки правоохоронними органами / Анатолій Шевченко, І. Хараберюш // Публічне право. – 2012. – № 3(7). –  С. 185-190.

Шкарбан, В. Ю. Конституційно-правовий захист прав людини від дискримінації в Україні / В. Ю. Шкарбан // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. –  С. 192-198. 

Інтернет-ресурси:

Загальна декларація прав людини

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Міжнародне товариство прав людини

Права людини в сфері охорони здоров’я

Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства

 


Новини

2024-04-24
Любі друзі! 25 квітня о 16:30 запрошуємо вас на лекцію до Дня пам'яті Чорнобильської катастрофи. Лектор — вчитель історії Юрій Офіцинський. Місце проведення — проспект Свободи, 16, читальна зала бібліотеки.
2024-04-17
Запрошуємо на Клуб літературних дебютів "Нові імена", який відбудеться 24 квітня о 16:00. Цього разу у нас три дебютантки: Олександра Янчишин, Наталія Фогел та Олена Прібиткова.  Місце зустрічі: м.Ужгород, пр.Свободи, 16. Вхід вільний!
 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день