Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

2021-09-30
006
Ж 75
Жихарєв, Володимир Миколайович. Основи метрології та стандартизації [Текст] : (цикл лекц. і практ. занять) : [навч.-метод. посіб.] / В. М. Жихарєв, Р. Є. Павлишин ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Фіз. ф-т. - Ужгород : РІК-У, 2020. - 280 с
 
Навчально-методичний посібник складається з трьох частин. Перша частина, як лекційна, містить 10 тем і присвячена основам метрології. Розглянуті питання метрологічної класифікації видів і методів вимірювання, їх характеристики та визначення похибок вимірювань, елементи теорії ймовірності та основні поняття теорії випадкових похибок, функції розподілів похибок вимірювання фізичних величин. У другій частині, яка є також лекційною, викладено відомості про теоретичні і організаційні основи стандартизації. Третя частина розбита на 9 тем, кожна з них включає комплекс завдань і задач.
 
 
004.4
М 70
Міца, Олександр Володимирович. Моделі оптичних шаруватих структур з неоднорідностями та оптимізація їх параметрів [Текст] : монографія / О. В. Міца ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т інформ. технологій. - Ужгород : РІК-У, 2020. - 336 с. : рис., табл. 
 
Дисертаційна робота присвячена розробці математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання оптичних систем з врахуванням неоднорідностей на границі розділу, дисперсії показника заломлення, мас-транспорту, нанодефектів, оксидації, стійкості до технологічних похибок. Проведено моделювання впливу неоднорідностей на границі розділу та нанодефектів плівок на спектральні характеристики різних оптичних фільтрів. Проведено оптимізацію параметрів неоднорідних плівок, нанесених на високозаломлюючі підкладинки халькогенідної фотоніки
 
004.9
К 43
Киричок, Тетяна Юріївна. Мережеві електронні видання [Текст] : довідник / Т. Ю. Киричок, О. І. Лотоцька. - К. : НТУУ "КПІ", 2016. - 300 с. : іл, табл. 
 
Подано визначення та класифікацію, систематизовано нормативну базу, наведено формати представлення даних мережевих електронних видань. Описано створення мережевих видань засобами мови розмітки гіпертексту HTML та каскадних листів стилів (CSS). Викладено основи HTML. Узагальнено основні положення CSS. У зручній табличній формі подано теги та атрибути HTML, коди і мнемонічні імена спеціальних символів, мнемонічні імена кольорів, що підтримуються браузерами, групи відтінків веб-кольорів, а також властивості CSS. Кольорові ілюстрації унаочнюють методи та засоби розмітки HTML.
 
621.3
Н 40
Невже без цього обходилися?! [Текст] / упоряд. М. Г. Станько ; за ред. Г. І. Гаськевич. - Львів : Сполом, 2019. - 122 с. : іл
 
Книга розповідає про тих, хто своєю діяльністю сприяв прогресу епохи електрики. Серед них були люди найрізноманітніших професій: лікар, палітурник, державний діяч, фізик, столяр. Викладені матеріали базуються на раритетній книзі другої половини минулого століття В. Карцева і сучасних відомостях про світ електричних явищ.
 
338.4(477)"19/20"
Г 14
Гайдуцький, Павло Іванович. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні [Текст] : до 25-річчя початку аграр. реформи в Україні, здійснен. під час президенства Л. Д. Кучми / П. І. Гайдуцький. - К. : ДСК Центр, 2020. - 544 с. : рис., табл., іл. 
 
У книзі висвітлено передумови, ідеологічні засади, організаційні аспекти та практичні результати аграрної реформи в Україні, здійсненої за президентства Л. Д. Кучми (1994-2005 рр.). Ґрунтовно розкрито організацію та технологію здійснення земельної, господарської, фінансової та соціальної реформ, а також формування аграрного ринку на селі.
У виданні, яке присвячено 25-річчю початку аграрної реформи в Україні, розкрито роль Президента Л. Д. Кучми у здійсненні аграрних перетворень.
 
502.2
К 68
Короткий визначник тварин і рослин, занесених до додатків CITES [Текст] / М-во охорони навколиш. природ. середовища України ; відп. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Центр еколог. освіти та інформації, 2009. - 60 с. : кол.іл. 
 
Незаконна торгівля видами дикої фауни і флори, їхніми частинами та виготовленими з них продуктами є однією з актуальних проблем, розв’язання якої має важливе значення для збереження природи. Останнім часом кримінальна активність у цій сфері бізнесу набула загрозливих масштабів. З метою регулювання міжнародної торгівлі найвразливішими видами тваринного і рослинного світу у 1973р. у Вашингтоні була підписана Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES).
 
629.7
К 59
Козярчук, Леонід Леонідович. Українські та польські мотодельтаплани (1980-2015) [Текст] : фотоальбом / Л. Л. Козярчук ; упоряд. Л. Л. Козярчук. - Луцьк : Вежа-Друк, 2021. - 148 с. : іл.
 
У цьому виданні в хронологічному порядку розміщено матеріал з історії розвитку українських та польських мотодельтапланів (МДП). Автор книги-один з конструкторів МДП, був учасником багатьох зльотів НЛА ще за часів СРСР; пізніше, у незалежній Україні,  брав участь у зльотах у сусідній Польщі, спілкувався з багатьма конструкторами та пілотами МДП.
 
631(477)
Т 19
Тараріко, Олександр Григорович. SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі cільського господарства та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій РІО [Текст] / О. Г. Тараріко. - Херсон ; К. : ФОП Грінь Д. С., 2016. - 104 с. : табл. 
 
Це видання підготовлено в рамках реалізації проекту «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України», який випроваджує Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ). Думки, висновки чи рекомендації належать авторам чи упорядникам видання та не обов’язково відображають погляди ПРООН та ГЕФ.
 

 


Новини

2022-08-15

16 серпня виповнюється 60 років від дня народження українського митця Юрія Іздрика, до цієї дати пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Поетичні identiti Юрка Іздрика".

2022-08-15

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Геній із підвальної комірчини", присвячену 60-річчю письменника Олеся Ульненка.

2022-08-12

18 серпня запрошуємо вас на презентацію книжки Тетяни П’янкової "Вік червоних мурах".

Таня П’янкова (1985р.н) письменниця, поетка. Авторка 7 книг поезії та прози. Роман про Геноцид 1932-33рр. «Вік червоних мурах» перекладено німецькою та польською мовами. Резидентка Літературного дому Literaturhaus Niederösterreich Австрія (квітень-серпень 2022) Співзасновниця та арт-директорка Літературної агенції «Зілля». Лауреатка Міжнародних та Всеукраїнських літературних премій.

2022-08-10

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "ДЖОН ГОЛСУОРСІ -- Класик британської літератури"

2022-08-05

Шановні користувачі, до вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за липень 2022 р.".

2022-07-21
Шановні користувачі ! На базі нашої бібліотеки стартує новий проєкт "ТАТОhub", основними місіями якого є: 🔸підтримка родин під час воєнних дій в Україні 📎 продуктивне татівство і піклування 📎 дозвілля і розвиток 📎 партнерська підтримка 📎 психологія Підписуйтесь на сторінку проєкту, стежте за анонсами! Ми готуємо для вас дуже багато цікавого, корисного і крутезного! https://www.facebook.com/tatohubvuzhhorody