Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

ЛІДІЯ ГОЛОМБ: ЛЮДИНА І ВЧЕНИЙ

2023-06-07
до 85-річчя від дня народження Лідії Голомб, літературознавця, професорки УжНУ

ЛІДІЯ ГОЛОМБ - ЯСКРАВА ПРЕДСТАВНИЦЯ ЕЛІТИ УжНУ

У плеяді обдарованих учених України своє почесне місце займає яскрава представниця наукової еліти УжНУ Лідія Григорівна Голомб. Її постать заслуговує на особливу увагу і шану, бо це людина, свідомість якої рухалася назустріч новим віянням доби, людина високої ерудиції, літературознавець-філософ, тонкий психолог, викладач академічного зразка, яка, попри свій незаперечний авторитет у науковому світі, зуміла залишитися скромною та відданою справі свого життя.
Народилася Лідія Григорівна в с. Дворічна на Харківщині в родині освітян. Закінчила філологічний факультет Ужгородського державного університету (1960) та аспірантуру при кафедрі української літератури (1965). Скрупульозний науковець, Лідія Голомб блискуче захищає кандидатську, а згодом – і докторську дисертації, стає доцентом, а відтак – і професором кафедри української літератури Ужгородського національного університету. За сумлінну працю на ниві вивчення та викладання української літератури Лідія Григорівна була удостоєна звання відмінника освіти України, ветерана праці. Лауреат Всеукраїнської літературної премії ім. Зореслава.
Завдяки її ґрунтовним дослідженням було започатковано новаторський підхід щодо незаангажованого вивчення як творчості постатей закарпатської літератури, так і творчості поетів-модерністів, що займають вагоме місце в національній своєрідності українського модернізму. Лідія Григорівна вимогливо і принципово акцентувала на свіжих аспектах вивчення та дослідження творчості поетів у європейському та світовому контексті. Думки вченої підтверджувалися ґрунтовним аналізом, до того ж, підкріплювалися беззаперечними доказами. Таким чином, повністю відійшовши від усталеної схеми, Лідія Григорівна націлила і молодих дослідніків на невтомні пошуки і відкриття. Перед наступниками Л. Голомб стоїть важливе завдання − продовжувати очищати рідну літературу від багатолітніх нашарувань зумисних перекручень, а також відкривати світові ті імена, які були заборонені у часи застою.
Збірники статей Лідії Голомб підверджують, що вона не просто йшла в ногу з часом, а ще й набагато випереджала його. Як наслідок, залишила нащадкам значний доробок. Завдяки її невтоленності в літературний дискурс вдалося повернути знакові постаті української культури.
Дедалі більше з’являється праць з новим прочитанням творчості Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, В. Стефаника, Олександра Олеся та багатьох інших. Нової, якісної інтерпретації українська класика зазнає і завдяки ґрунтовним дослідженням Лідії Григорівни. Науковий доробок літературознавця нараховує понад 200 праць, серед яких на особливу увагу заслуговують такі монографії, як «Особа і суспільство в українській ліриці кінця ХІХ– початку ХХ століття»(1988), «Із спростережень над українською поезією ХІХ–ХХ століть» (2005) та ін. Низку праць присвячено таким визначним митцям, як І. Франко, Леся Українка, а також В. Пачовський, П.Карманський, Олександр Олесь, М. Філянський, Г.Чупринка та ін. Зібрати матеріал, розпорошений на сторінках різних видань, в архівах та книгосховищах, справа не з легких, але Лідії Голомб, наполегливому науковцю, це завжди вдавалося. У пошуках нових матеріалів, аби якнайкраще пролити світло на постать того чи іншого письменника, вона відвідала не одну бібліотеку країни. Часто Лідія Григорівна працювала і в Науковій бібліотеці УжНУ. Завдяки невтомній працелюбності Л. Голомб узріли світ такі видання: поетичні твори Петра Карманського «Ой люлі, смутку...» (1996), вибране лірики Ф. Потушняка «Хвилини вічності» (2000), праця «Поетична творчість Федора Потушняка» (2001). Її перу належить літературно-критичний дискурс поезії Закарпаття 20-30 років у колективному збірнику викладачів кафедри «Українська поезія Закарпаття ХХ століття» (2004), дослідження «Іван Фрако і наша сучасність» (2007) та ін.
У Лідії Голомб був власний дослідницький стиль. Валентина Барчан у статті «Професор Л. Г. Голомб» пише, що Лідії Григорівні були притаманні «суворо витриманий принцип науковості, глибока аналітичність, забезпечення широкою ерудицією вченого, логічна й переконлива доказовість думок, посилена увага до поетики як основного і незмінного предмета наукових студій». Інший науковець Петро Ляшкевич відзначає, «прикметний для наукового стилю Л. Голомб діалогічний спосіб письмового думання», а також звертає увагу на те, що «ґрунтовна джерелознавча й суто літературна ерудиція дослідниці дозволяє будувати виклад власних спостережень у конкретному контексті думок і відомих авторитетів, і маловідомих з регіональних літературознавчих осередків».
Мудра, добра, гідна, поважна жінка, високоавторитетний науковець Л. Голомб завжди викликала шанобливе ставлення до себе. Вона, безперечно, цікава і незабутня постать на ниві українського літературознавства. Кожна її праця важлива, адже вимогливий до себе, відповідальний, скрупульозний, з особливим баченням світу науковець залишає нам суттєві, ґрунтовні праці. Ми згадуємо Лідію Григорівну як чудового наставника, неповторного, знаючого лектора, викладача з тонким відчуттям слова. Досі не віриться, що її вже немає серед нас… Здається, ось-ось вигулькне з-за рогу, розповість щось цікаве, похвалить чи зробить слушне зауваження... Пам’ятаємо. Любимо.

Вікторія Жупан,

завідувачка відділом Наукової бібліотеки УжНУ

Наукова бібліотека УжНУ

 

 

К 83.3
Г61
 
Голомб, Лідія Григорівна. Василь Пачовський : закарпат. сторінки життя і творчості поета / Л. Г. Голомб. – Ужгород : Карпати-Ґражда, 1999. – 148 с. – (Шкільна серія. Випуск 6.).
Голомб, Лідія Григорівна. Василь Пачовський : закарпат. сторінки життя і творчості поета / Л. Г. Голомб ; ред. Н. Й. Ребрик. – Вид. 2-е. – Ужгород : Ґражда, 2009. – 152 с. – (Шкільна серія ; Вип. 6). – Бібліогр. : с. 30-31, 121. – (Шкільна серія. Випуск 6.).
 
Видання присвячене відомому українському поету, автоу популярної збірки любовної лірики «Розсипані перли», учаснику львівської літературної групи «Молода муза», ученому-історику, культурологу, політичному мислителю Василеві Пачовському.
Орієнтоване насамперед на допомогу вчителеві-словеснику, воно містить багатий матеріал для ознайомлення учнів із головними прикметами явища українського модернізму, формування в них уявлення про особистість В. Пачовського, основні віхи життєвого шляху поета та його доробок як талановитого майстра слова, що разом із Лесею Українкою, Богданом Лепким, Олександром Олесем, Петром Карманським, Григорієм Чупринкою та іншими спричинився до оновлення української лірики початку XX століття.
Чимало уваги присвячено «закарпатським» сторінкам життя і творчості В. Пачовського (1920–1929), проаналізовано твори поета, навіяні історичними переказами та легендами краю, розкрито їх патріотичний і державницький зміст та ключову для них ідею єдності української національної душі.
 
 
83.3(4УКР)
Г 61
Голомб, Лідія Григорівна. Із спостережень над українською поезією ХІХ–ХХ століть : зб. ст. / Л. Г. Голомб ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. укр. літ. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 380 с. – Бібліогр. в кінці розд.
 
У книзі досліджуються проблеми розвитку української поезії ХІХ–ХХ століть. Розглядаються, зокрема, теоретичні питання та літературно-критичний дискурс української лірики, її типологічні зв’язки з поезією інших народів, своєрідність поетики творів П. Грабовського, І. Франка, Б. Грінченка, М. Старицького, О. Олеся, Лесі Українки, М. Вороного, А. Кримського, Г. Чупринки, поетів «Молодої Музи» П. Карманського, Б. Лепкого, В. Пачовського. В окремий підрозділ виділено розгляд закарпатських сторінок української поезії (творчість О. Духновича, Зореслава, Ф. Потушняка та ін.). Основна увага авторки зосереджена на питаннях специфіки раннього українського модернізму.
 
83.3(4УКР)5
Г 61
Голомб, Лідія Григорівна. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. / Л. Г. Голомб. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 296 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
У книзі зібрано статті, в яких на матеріалі лірики І. Франка, Лесі Українки, В. Самійленка, М. Вороного, М. Чернявського, Б.-І. Антонича, поезій у прозі В. Стефаника, О. Кобилянської, Марка Черемшини, Г. Хоткевича простежуються новаторські тенденції в розвитку українського художнього слова кінця XIX – перших десятиліть XX ст. Основна увага звертається на оновлення проблематики, стилю, поетики національного письменства, на його місце в загальноєвропейському літературному контексті. Досліджується, зокрема, ліризація української прози початку XX ст.
У руслі національно-культурного відродження Закарпаття в 20-30-х рр. XX ст. в окремому розділі книги розглядається поезія, проза, драматургія та театральне життя краю вказаного періоду.
К 83.3
Г 61
Голомб, Лідія Григорівна. Петро Карманський: життя і творчість / Л. Г. Голомб. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 248 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 
Пропоноване видання є монографічним дослідженням життя і творчості одного з визначних майстрів українського слова першої половини XX ст. Петра Сильвестровича Карманського (1878–1956) – поета, прозаїка, тературного критика, публіциста, громадського діяча років боротьби за українську державність. Поряд із аналізом уже опублікованих творів письменника в дослідженні розглядаються маловідомі й зовсім невідомі сучасному читачеві матеріали, частина яких зберігалася в різних архівах Європи та Америки і в родинному архіві Карманських, а нині знаходиться у Відділі рукописів НАН України.
 
 
К 83
Г 61
Голомб, Лідія Григорівна. Поетична творчість Федора Потушняка / Л. Г. Голомб. – Ужгород : Ґражда, 2001. – 98 с.
 
Праця являє собою доповнене й поширене видання розвідки «У таємничому дивосвіті слова», вміщеної в книзі «Федір Потушняк. Хвилини вічності. Лірика» (Ужгород: Ґражда–Карпати, 2000). Окрім лірики, авторка розглядає в ній і поеми та деякі недруковані поетичні твори з архіву письменника.
 
83.3(4УКР)6
Г 61
Голомб, Лідія Григорівна. Три поети раннього українського модернізму: Олександр Олесь, Грицько Чупринка, Микола Філянський : монографія / Л. Г. Голомб. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2011. – 184 с. – Бібліогр. наприкінці тем.
 
У монографії здійснено системне дослідження ліричної поезії О. Олеся, Г. Чупринки та М. Філянського, які належали до центральних постатей раннього українського модернізму. Простежено ключові мотиви, особливості поетики, жанрово-стильові прикмети творчості цих поетів, з’ясовано їх роль і місце в оновленні української лірики перших десятиліть XX ст.
 
.

Публікації  Лідії Голомб у збірниках та періодичній пресі

Голомб, Лідія. Архетипні джерела лірики Івана Ірлявського / Л. Голомб // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 16. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2011.– С. 74-79. – Бібліогр. наприкінці ст.

Голомб, Лідія. Василь Пачовський : 130-річчя від дня народж. поета, драматурга, науковця (1878–1942) / Л. Голомб // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2008 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – С. 30-36. – Бібліогр. наприкінці ст. 
 
Голомб, Лідія. Закарпатська тема в поліфонії національно-соборницьких ідей української лірики / Л. Голомб // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – Вип. 5. – Ужгород, 2000. – С. 40-44.
 
Голомб, Лідія. Збірки лірики Федора Потушняка 30-х років та їх роль у оновленні закарпатоукраїнської поезії / Л. Голомб // Науковий збірник товариства «Просвіта» в Ужгороді. – Річник IV (XVIII). – Ужгород : Два кольори, 2000.– С. 186-189. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Голомб, Лідія. Іван Франко – знаний і незнаний / Л. Голомб // Ужгород. – 2006. – 26 серп. – С. 4 ; Просвіта. – 2006. – № 1 (серп.). – С.1-2 ; Карпат. Україна. – 2006. – 16 верес. – С. 14.
 
Голомб, Лідія. Іван Чендей про закарпатоукраїнську прозу 20-30-х рр. XX ст. / Л. Голомб // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 11. – Ужгород : Говерла, 2007. – С. 17-19.
 
Голомб, Лідія. Кирило Галас як поет-лірик / Л. Голомб // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 6. – Ужгород, 2002. – С. 40-48.
 
Голомб, Лідія. Передмова / Л. Голомб // Балла, Евеліна Юріївна. Поетика лірики Василя Пачовського : монографія / Е. Ю. Балла ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. укр. л-ри. - Ужгород : Ліра, 2008. – С. 5-6.
 
Голомб, Лідія. Поетична концепція рідної мови в ліриці Петра Скунця / Л. Голомб // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – Вип. 28. – Ужгород, 2012. – С. 13-15. – Бібліогр. наприкінці ст. 
 
Голомб, Лідія. Спиридон Черкасенко та його діяльність на Закарпатті : до 125-річчя від дня народж. письменника / Л. Голомб // Календар «Просвіти» на 2001 рік / Закарпат. крайове т-во «Просвіти» ; уклад. П. Федака. – Ужгород, 2001. – С. 228-230.
 
Голомб, Лідія. У таємничому дивосвіті слова : лірика Федора Потушняка : [передмова] / Л. Голомб // Потушняк, Федір Михайлович Хвилини вічності : лірика / Ф. М. Потушняк ; упорядкув. Л. Г. Голомб ; ред. І. Ребрик. – Ужгород : Ґражда ; Карпати, 2000. – С. 3-98. – Бібліогр. навприкінці ст.
 
Голомб, Лідія. Федір Потушняк : [про поета-лірика, новеліста] / Л. Голомб // Письменники Срібної Землі. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2006. – С. 263-269 : портр.
 
Голомб, Лідія. «Я жив завжди у золотому сні...» : до 100-річчя Ф. Потушняка / Л. Г. Голомб // Ужгород. – 2010. – 27 лют. – С. 12 : портр. ; Дзвін. – 2010. – № 5/6. – С. 124-129. 
 
 
Укладацька та редакційна діяльність
 
Актуальні проблеми журналістики : зб. наук. праць. / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; упоряд. Ю. М. Бідзіля ; редкол. : В. Й. Здоровега ;  Л. Г. Голомб [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2001. – 490 с.
 
Василь Пачовський у контексті історії та культури України : наук. зб. / Ужгород. нац. ун-т, Конгрес укр. інтелігенції, Закарпат. обл. від-ня ; упоряд. Б. Галас / редкол. : Б. К. Галас, Н. В. Гуйванюк, Л. Г. Ґоломб [та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2001. – 415 с.
 
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологічна. – Вип. 1 / М-во освіти України, Ужгород. держ. ун-т ; редкол. : В. В. Барчан, Л. Г. Голомб [та ін.] ; відп. за вип. В. С. Дьордяй. – Ужгород : Патент, 1995. – 137 с. 
 
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологічна. – Вип. 3 / М-во освіти України, Ужгород. держ. ун-т ; редкол. : В. В. Барчан, Л. Г. Голомб [та ін.] ; відп. за вип. В. С. Дьордяй. – Ужгород : Патент, 1998. – 136 с. 
 
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – Вип. 4 / М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ун-т ; редкол. : В. В. Барчан, Л. Г. Голомб [та ін.] ; відп. ред. І. М. Сенько. – Ужгород : Ліра, 2000. – 133 с.
Науковий вісник Ужгородського університету.  Серія : Філологія. – Вип. 5 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; редкол. : В. В. Барчан, Л. Г. Голомб [та ін.] ; відп. ред. І. М. Сенько. – Ужгород : Ліра, 2000. – 156 с.
 
Науковий вісник Ужгородського університету.  Серія : Філологія. – Вип. 13 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; редкол. : І. В. Сабадош, В. В. Барчан, Л. Г. Голомб [та ін.] ; відп. за вип. І. М. Сенько. – 2006. – 168 с : портр.
 
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – Вип. 14 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; редкол. : І. В. Сабадош, В. В. Барчан, Л. Г. Голомб [та ін.] ; відп. за вип. І. М. Сенько. – 2006. – 228 с.
 
Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць. – Вип. 10 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Ф-т романо-герм. філол. ; відп. ред. М. П. Фабіан ; редкол. : П. М. Лизанець,  Л. Г. Голомб [та ін.]. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2012. – 400 с. + табл. 
 
Вибрані публікації про життєвий і творчий шлях Лідії Голомб
 
Барчан, Валентина. Професор Лідія Голомб стала заслуженим працівником освіти України / В. Барчан // Ужгород. – 2010. – 5 лют. – С. 12.
 
Барчан, Валентина. Голомб Лідія Григорівна / В. Барчан // Барчан, Валентина. Біля джерел. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2004. – С. 72-82 : портр. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Барчан, Валентина. Лідія Голомб як літературознавець / В. Барчан // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 23. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2018. – С. 11-16. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Барчан, Валентина. Лідія Голомб: людина і вчений / В. В. Барчан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – Вип. 1(29). – Ужгород, 2013. – С. 5-10. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Барчан, Валентина. Професор Лідія Григорівна Голомб / В. Барчан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – Вип. 18. – Ужгород, 2008. – С. 133-135.
 
Балла, Евеліна. Творчість поетів-молодомузівців у рецепції Лідії Голомб / Е. Балла // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 23. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2018. – С. 27-30. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Вегеш, Микола. Голомб Лідія Григорівна / М. Вегеш // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 6 : Го – Гю. – С. 93 : портр. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Висіцька, Таміла. Голомб Лідія Григорівна : (н. 10.06.1938) : літературознавець / Т. Висіцька // Висіцькка, Таміла. Жіночі постаті в історії Закарпаття : біо-бібліогр. довід. Кн. 1 : наука, культура, мистецтв. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2004. – С. 87-95 : портр. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Голомб (Марченко) Лідія Григорівна // Наукова еліта Закарпаття. – Ужгород : Ґражда, 2005. – С. 40 : портр.
 
Козак, М. Українська література Закарпаття як об’єкт наукових студій професора Лідії Голомб / М. Козак // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 23. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2018. –– С. 172-175. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Кузьма, Оксана. Лідія Григорівна Голомб : [80-річччя з дня народж. (1938–2013)] / О. Кузьма // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2018 рік. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2017. – С. 101-106.
 
Кузьма, Оксана. Лідія Григорівна Голомб : до 80-річчя з дня народж. вченого-літературознавця (1938–2013) / О. Кузьма // Студії з філології та журналістики : зб. наук. праць. – Вип. 5. – Ужгород : Ґоверла, 2018. – С. 21-23 : фот.
 
Кузьма, Оксана. Лідія Голомб – дослідник творчості Лесі Українки / О. Кузьма // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 23. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2018. – С. 180-183. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Кундрат, Юрій. Україномовні переклади словацького і чеського гімнів : [про перекл. поета В. Пачовського опубліковані в моногр. ужгород. дослідниці Л. Голомб «Пачовський В. Закарпатські сторінки життя і творчості»] / Ю. Кундрат // Нове життя [р]. – 2012. – 30 берез. – С. 5.
 
Лідія Грогорівна Голомб : [некролог] // Слово і час. – 2013. – № 2. – С. 126 : фот.
 
Ляшкевич, Петро. Авторський проект перечитування класиків : [рец. на зб. Л. Голомб «Із спостережень над українською поезією XIX – XX століть: зб. ст.» (Ужгород : Ґражда, 2005) та «Новаторські тенденції в українській літературі кінця XIX – перших десятиліть XX ст.» (Ужгород : Ґражда, 2008)] / П. Ляшкевич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – Вип. 21. – 2009. – С. 155-157.
 
Пам’яті Лідії Голомб : [некролог] // Закарпатська правда. – 2013. – 12-18 січ. – С. 7 ; Новини Закарпаття. – 2013. – 12 січ. – С. 15.
 
Роман, Михайло. Поет смутку і наступу : [рец. на моногр. Голомб Л. «Петро Карманський: життя і творчість» (Ужгород, 2010, 245 с.)] / М. Роман // Дукля. – 2011. – № 1. – С. 89-90.
 
Сенько, Іван. Про Олеся, Чупринку, Філянського : [про нову моногр. Л. Голомб «Три поети раннього українського модернізму: Олександр Олесь, Грицько Чуприна, Микола Філянський» (Ужгород : Ліра, 2011)] / І. Сенько // Погляд. – 2011. – 30 серп. – С. 13. : фот.
 
Староста, Олександр. Лірика Володимира Самійленка в науковій інтерпретації Лідії Голомб / О. Староста // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 23. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2018. – С. 305-308. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Ходанич, Л. П. Голомб Лідія Григорівна / Л. П. Ходанич // Педагогічна енциклопедія Закарпаття. – Ужгород : Всеукр. держ. вид-во «Карпати», 2021. – Т. 1: А-Н. – С. 156.
 
Ходанич, Петро. Наприкінці 2010 року в Державному архіві... : [про вруч. Всеукр. літ. премії ім. Зореслава – В. Густі, Л. Голомб та вруч. літ. премії ім. Ф. Потушняка за 2010 р. – Є. Берніцкі, С. Федаці, Н. Панчук, Д. Кешелі та Л. Повх] / П. Ходанич // Літ. Україна. – 2011. – 3 лют. – С. 5.
 
Чужа, Оксана. Літературну премію імені Зореслава вдруге вручили в Ужгороді : [В. Густі за зб. «Ріка під кригою» та Л. Голомб за кн. «Новаторські тенденції в українській літературі кінця XIX – перших десятиліть XX ст.», «Василь Пачовський. Закарпатські сторінки життя і творчості», «Петро Карманський. Життя і творчість»] / О. Чужа // Фест. – 2010. – 25 листоп.-1 груд. – С. 3.
 
Інтернет-джерела:
 
 
 
 
 

 


Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день