Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

“На його ниві – завжди рясні врожаї”

2016-09-19
(до 75-річчя від дня народження вченого-карпатознавця, доктора історичних наук, професора УжНУ Дмитра Дмитровича Данилюка)

Народився Дмитро Дмитрович Данилюк 19 вересня 1941 р. в с. Тересва Тячівського району Закарпатської області в сім’ї робітника. Після закінчення середньої школи працював на підприємствах у рідному селищі. У 1960-1965 рр. навчався на історичному факультеті Ужгородського державного університету. Після закінчення аспірантури Дмитра Данилюка в 1971 р. за конкурсом обирають на посаду старшого викладача підготовчого відділення УжДУ. З 1975 р. працював на кафедрі історії СРСР, а після утворення кафедри історії України переходить до цієї наукової ланки. У 1982-1987 рр. – завідувач підготовчого відділення УжДУ.

У 1975 р. успішно захистив на засіданні спеціалізованої вченої ради при Львівському університеті ім. І. Франка кандидатську дисертацію на тему “Історія Закарпаття 1917-1945 рр. у радянській історіографії”. Після чого продовжує працювати в архівах та бібліотеках Ужгорода, Мукачева, Берегова, Львова, Києва, Москви, Санкт-Петербурга, де виявляє і опрацьовує рукописні твори, рідкісні публікації кінця ХVШ-ХІХ ст.

Наукові здобутки вченого узагальнено в докторській дисертації “Розвиток історичної науки в Закарпатті (з кінця XVIII – до середини ХХ)”, яку успішно захистив у грудні 1994 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Ужгородського університету. За плідну науково-дослідну та багаторічну науково-методичну роботу ВАК України в 1996 р. присвоїв Дмитру Данилюку вчене звання професора.

Вагомим підсумком наукової роботи професора Дмитра Данилюка є вихід у світ 10 монографій і більше 200 наукових статей. Зусиллям Дмитра Дмитровича наукова спадщина закарпатських вчених XIX ст. виведена на загальноукраїнський рівень.

Наукові здобутки дослідника у галузі біографістики визнані тим, що Управлінська рада редакторів і Дослідницького бюро радників Американського біографічного Інституту нагородила його дипломом. 28 листопада 2006 року був удостоєний високої державної нагороди – ордена “За заслуги” ІІІ ступеня.

К 63.3
Д 18
Данилюк, Дмитро Дмитрович. Історія Закарпаття : навч. посіб. з краєзнавства / Д. Д. Данилюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Іст. ф-т, Каф. історії України. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 304 с.


У даному навчальному посібнику в науково–популярній формі висвітлюються основні етапи історичного розвитку Закарпаття від найдавніших часів до сьогодення з урахуванням найновіших досягнень історичної науки. Наведений фактичний матеріал показує наявність упродовж віків інтересу у правителів багатьох країн до Закарпаття. Його історія викладена у взаємозв’язку з історією Угорщини, Австро-Угорщини, Чехословаччини. Доводиться, що у їх складі Закарпаття було не лише територіальним придатком, а й розвивалося економічно, духовно і дало світу цілу плеяду вчених, культурно-освітніх, політичних та церковних діячів які виборювали йому належне місце в загальноєвропейському історичному процесі.
К 63.3
Д 18
Данилюк, Дмитро Дмитрович. З історії заселення та розвитку культури Закарпаття в добу феодалізму (до середини ХІХ ст.) : посіб. на допомогу студ. і вчителям у вивч. історії рід. краю / Д. Д. Данилюк, В. І. Ілько ; М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР , Ужгород. держ. ун-т [та ін.]. – Ужгород, 1990. – 72 с.

В посібнику увазі читачів пропонуються матеріали, які висвітлюють педагогічну, наукову і державну діяльність закарпатців на Україні і в Росії. Автори намагалися навести чимало уривків з праць знаних вчених. І це зроблено не лише тому, щоб безпосередньо ознайомити читача з оригінальними думками з праць початку ХІХ ст., які вже стали бібліографічною рідкістю, а й тому, щоб він міг самостійно оцінити погляди того чи іншого вченого, визначити його місце в науці та суспільно-політичному житті України й Росії.

К 63.3
Д 18
Данилюк, Дмитро Дмитрович. Історія Закарпаття в біографіях і портретах : (з давніх часів до початку ХХ ст.) / Д. Д. Данилюк ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 1997. – 287 с. : портр.

У монографії вперше комплексно досліджується життя і діяльність відомих учених,  культурно-освітніх і церковних діячів Закарпаття з давнини до початку ХХ ст.. На основі всебічного аналізу рукописної та друкованої спадщини, що виходила в Москві, Санки-Петербурзі, Києві, Львові, Буді,  Відні та інших містах, показано розвиток культури і науки, зокрема історичної визначено вклад закарпатців в культурно-освітнє життя російського, угорського, болгарського та інших народів, їх місце в загальноукраїнському і загальноєвропейському культурному просторі.

К 63.311
Д 18
Данилюк, Дмитро Дмитрович. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження (кінець ХVІІІ – середина ХІХ ст.) : монографія / Д. Д. Данилюк ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Кафедра історії України. – Ужгород : Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2009. – 400 с.

У монографії досліджується становлення і розвиток історичної думки на Закарпатті у період культурно-національного відродження кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Простежується внесок церковних, культурно-освітніх діячів і вчених у загальноєвропейський культурно-історичний процес і його вплив на формування у закарпатських русинів української національної свідомості. Автор факсимільним способом представляє окремі рукописи і публікації закарпатських істориків, які сьогодні стали бібліографічною рідкістю не тільки в Україні, а й і в тих країнах, де вони побачили світ упродовж досліджуваного періоду.

К 63.3
Д 18
Данилюк, Дмитро Дмитрович. Історіографія Закарпаття в новітній час (1917-1985) / Д. Д. Данилюк. – Львів : Вища школа, 1987. – 130 с.


В монографії аналізуються праці дослідників присвячені вивченню економічного і політичного становища Закарпаття  в період революційно–визвольної боротьби трудящих краю за возз’єднання з Радянською Україною. У своєму досліджені автор, не применшуючи заслуг вчених-істориків, намагається критично підійти до висвітлення ними питань історії даного періоду.
К 72.96:63
Д 18
Данилюк, Дмитро Дмитрович. Історична наука на Закарпатті (кінець XVIII – перша половина XX ст.) / Д. Данилюк ; М-во освіти України, Ужгород. держ. ун-т, Наук.-дослід. ін-т карпатознавства. – Ужгород : Патент, 1999. – 352 с.


У даній монографії вперше досліджується процес зародження і етапи розвитку історичної науки в Закарпатті в XVIII до середини ХХ ст. Автор виявив, проаналізував і увів у науковий обіг спадщину всіх закарпатських вчених, розкрив суть концепції історичного розвитку краю, показав науковий рівень їх праць, які друкувалися у Львові, Москві, Санки-Петербурзі, Будапешті, Відні та інших містах.

К 74.58
Д 18
Данилюк, Дмитро Дмитрович. Кафедра історії України УжНУ / Д. Д. Данилюк, В. В. Міщанин ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Кафедра історії України. – Ужгород : Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2010. – 128 с. : іл.


Кафедра історії України, діяльність окремих її представників відома не лише в Ужгородському національному університеті, Закарпатті, Києві. Науковці кафедри беруть участь у багатьох міжнародних конференціях, в тому числі тих, які проходять за кордоном – в Румунії, Словаччині, Угорщині та ін. Зважаючи на вагомий внесок на розвиток історичної науки і підготовку кваліфікованих кадрів, автори поставили перед собою завдання дослідити наукову і педагогічну діяльність кафедри історії України.
К 71-8
Д 18
Данилюк, Дмитро Дмитрович. Ю. І. Гуца-Венелін / Д. Д. Данилюк. – Ужгород : Патент, 1995. – 43 с.


Життя Ю. І. Гуци-Венеліна яскравою зіркою спалахнуло на науковому небосхилі слов’янського світу. Вчений-енциклопедист, один з основоположників славістичної науки в Росії, перший дослідник історії болгарського народу, його будитель і просвітитель – він прославив не тільки своє ім’я, а й свій рідний край, заслужив на добру пам’ять своїх земляків.
К 71-8
Д 18    
Данилюк, Дмитро Дмитрович. Михайло Лучкай – патріарх закарпатської історіографії / Д. Данилюк. – Ужгород, 1995. – 64 с. : фот.


Ім’я М. Лучкая ввійшло у золотий фонд учених, культурно-освітніх діячів, будителів національної самосвідомості закарпатських русинів-українців. Його наукова спадщина – дорогоцінне надбання духовної скарбниці українського народу і ставить його в ряд відомих вчених ХІХ ст. І ось перед нами дослідження про М. Лучкая – закарпатського вченого-мовознавця, історика, етнографа, фольклориста.

К 91.9:63.3
І-90
Історіограф Дмитро Данилюк : біобібліограф. покажч. / уклад. Л. О. Ільченко ; передм.: М.  Вегеш, В.  Ілько, М.  Олашин. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2011. – 200 с. : іл. – (“Вчені Ужгородського національного університету”).

Біобібліографічний покажчик фіксує здобутки наукової, викладацької, методичної, громадської діяльності професора, доктора історичних наук Д. Данилюка. Видається з нагоди 70-річчя від дня народження вченого, удостоєного почесного звання “Заслужений професор УжНУ” та інших державних нагород. До покажчика, окрім безпосередньо бібліографії праць та публікацій про нього включено ряд додаткових матеріалів, як то: біографічний нарис та огляд творчості, відгуки на дисертаційні роботи, рецензія на монографію, уривки з листів до Д. Данилюка та інше.

 


 

К 91.9:63.3(4 УКР)
Д 18
Дмитро Данилюк : бібліограф. покажч. / Ужгород. нац. ун-т, Каф. історії України ; уклад. Г. Данилюк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2001. – 64 с. : портр., іл. – ("Вчені Ужгородського національного університету").


Біобібліографічне видання є підсумком плідної наукової та педагогічної діяльності помітного вченого із Закарпаття доктора історичних наук, професора Ужгородського національного університету, завідувача кафедрою історії України Дмитра Дмитровича Данилюка. Покажчик охоплює праці вченого з україністики за період з 1964 по 2001 рік.

***

Україна. Президент (В. Ющенко; 2005 – 2010)

“Про відзначення державними нагородами України” : указ… від 28 листоп. 2006 р. №1004/2006 : [в т. ч. за вагомий особистий внесок у соц.-екон. розвиток України, вагомі досягнення у профес. діяльності, багаторічну сумлінну працю Д. Данилюка нагороджено орденом “За заслуги” ІІІ ст.] // Уряд. кур’єр. – 2006. – 13 груд. – С. 7.

Бедь, Віктор, Олашин, Микола. Данилюк Дмитро Дмитрович : [д-р істор. наук, проф. УжНУ] / В. В. Бедь, М. В. Олашин // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 113-114 : портр.

Божук, Ганна. Літописець історії Закарпаття : [до 60-річчя з дня народж. Д. Данилюка] // Срібна Земля. – 2001. – 22 верес. – С. 13.

Вегеш, Микола. Данилюк Дмитро Дмитрович : [історик] / М. М. Вегеш // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 7 : Ґ-Ді. – К., 2007. –  С. 216 : фот. – Бібліогр. наприкінці ст.

Данилець, Юрій. Історіограф рідного краю : [про проф. УжНУ Д. Д. Данилюка] / Ю.Данилець // Слово вчителя. – 2006. – 16 жовт. – С. 4.

Данилець, Юрій. Краще за нього історію ніхто не знає! : [про нагородження Д. Д. Данилюка орденом “За заслуги” ІІІ ст.] / Ю.Данилець // Новини Закарпаття. – 2007. – 6 січ. – С. 14.

Данилюк Дмитро Дмитрович // Наукова еліта Закарпаття : доктори наук, професори Ужгородського національного університету. – Ужгород : Ґражда, 2005. – С. 48-49.

Данилюк, Дмитро. Історія не терпить ізольованості…: [розмову з д-р істор. наук, проф. УжНУ / вів М. Токар] // Новини Закарпаття. – 2005. – 20 жов. – С. 5.

Данилюк, Дмитро. Історія рідного краю – важливий засіб патріотичного виховання молоді : [розмову з істориком, проф. УжНУ, авт. посіб. "Історія Закарпаття" (вид-во В. Падяка) / вів І. Попович] / Д. Данилюк // Фест. – 2014. – 23-29 трав. – С. 14.

Ілько, Василь. Ужинок відомого вченого-карпатознавця і педагога : до 60-річчя від дня народження Дмитра Данилюка / В. Ілько // Календар "Просвіти" на 2001 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2001. – С. 180-183.

Ілько, Василь. Відомий історіограф і краєзнавець : [внесок Д. Данилюка в дослідження історії Закарпаття] / В. Ілько, Іван Сенько // Новини Закарпаття. – 2001. – 25 січ. – С. 6.

Міщанин, Василь. Міжнародне визнання закарпатського вченого : [обрання проф. Д. Данилюка почес. членом Дослідн. бюро радників Америк. біограф. ін-ту] / В. Міщанин // Новини Закарпаття. – 2001. – 2 серп. – С. 4.

Федака, Сергій. Труди і дні Дмитра Данилюка : до 70-річчя від дня народж. : [проф. УжНУ]  / С. Федака // Просвіта. – 2011. – № 1 (жовт). – С. 8.

Федака, Сергій. Дмитро Дмитрович Данилюка : 65-річчя від дня народж. вченого-карпатознавця. педагога / С. Федака // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2006 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2005. –  С. 268-271. – Бібліогр. наприкінці ст.

Фединишинець, Володимир. Професор Іван Гранчак  у крайовій історіографії, або Його викликав до роботи час : [про Д. Данилюка, як науковця, студента і учня проф. І. М. Гранчака] // Carpatika – Карпатика. Актуальні проблеми вітчизн. і зарубіж. історії та культури. Вип. 8. – Ужгород, 2001. – С. 255.

Черничко, Марічка. Дмитро Данилюк: "Із пройденого шляху я не звернув би ніколи" : [про заслуж. проф. УжНУ з нагоди його 70-річчя] / М. Черничко // Погляд. – 2011. – 28 листоп. – С. 6-7 : фот.

Інтернет ресурси:

Данилюк Дмитро Дмитрович

Данилюк Дмитро Дмитрович / Освітній портал Закарпаття

Дмитро Данилюк людина, науковець, педагог


Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день