Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2021-11-02
025(477)
Р 85
Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. – Вип. 25 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л. І. Буряк, Т. Д. Антонюк [та ін.]. – К. : ІР НБУВ, 2020. – 344 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
До чергового, 25-го, випуску збірника увійшли фахові розвідки, що залучають до наукового та суспільного обігу результати археографічних досліджень унікальних архівних та бібліотечних фондів. Це, зокрема, студії, присвячені вивченню стародруків з фондів НБУВ; архівних документів до історії Української народної партії (1918–1921); матеріалів до шевченкознавства в листах Михайла Комарова. Історію книжкових колекцій та зібрань представляють статті стосовно провенієнцій книжкових фондів навчально-допоміжних підрозділів Університету Cв. Володимира та іконографії образу Св. Великомучениці Варвари в українській графіці XVII–XVIII ст. з фондів НБУВ. Дослідження кодиколого-палеографічних та фонетичних особливостей Лавришівського Євангелія висвітлюють здобутки вітчизняних кодикологів. Спеціальні історичні науки репрезентовані студіями з книгознавства, літописної археографії, бібліотечної справи, бібліографії, біографістики, нумізматики. Проблеми цифрової гуманітаристики та баз даних культурної спадщини в бібліотеках України, а також критерії та пріоритети відбору об’єктів історико-культурної документальної спадщини для оцифрування актуалізовані в новому розділі збірника «Інформаційний ресурс культурної спадщини». Розраховано на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широкий загал дослідників, які цікавляться вітчизняною та світовою історією.
 
025(477)
Р 85
Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. – Вип. 26 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол. Л. І. Буряк. – К. : ІР НБУВ, 2020. – 412 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
Наукові студії 26-го випуску збірника, залучаючи до суспільного обігу нові документальні джерела, висвітлюють результати гуманітарних досліджень архівної та книжкової спадщини України і світу. Серед проблематики, актуалізованої у виданні: характеристика особливостей фондів особового походження як складової частини Дипломатичного архіву України; реконструкція та аналіз стосунків і співпраці академіків Української академії наук В. І. Вернадського та С. О. Єфремова; визначення іноземних впливів та запозичень у старопольському кухарському рукопису XVIII століття; дослідження іконографії портретних зображень маршалів Франції доби Наполеона у гравюрах з видання Gavard Ch. Galerie des marechaux de France. Paris, 1839; джерелознавче вивчення документів Головного відомства «Наука» Служби Розенберга як ідеологічної складової політики нацистів на окупованій території Східної Європи під час Другої світової війни; порівняльна характеристика, на прикладах Голокосту, геноциду в Руанді та Голодомору в Україні, застосування усної історії як інформації, що має доказове значення; огляд видань діаспорних та зарубіжних учених, які у своїх працях висвітлювали історію української імміграції до Канади в 1918–1939 роках; визначення історичних передумов виникнення таких суспільно-політичних феноменів, як панславізм, австрославізм та слов’янофільство, їхньої понятійної артикуляції та застосування у відповідний історичний період у конкретних країнах; виявлення інформаційного потенціалу документального комплексу джерел з історії Полтавщини гетьманських часів та епістолярію художниць-бойчукісток А. Іванової та О. Павленко 1965–1971 років та ін. Розраховано на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною та світовою історією та культурою.
 
929(477)
У-45
Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. – Вип. 20 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: М. Г. Палієнко, В. І. Попик [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2020. – 372 с. – Бібліогр. наприкінці робіт та у підрядк. прим.
У збірнику наукових праць висвітлено теоретичні й методичні засади вітчизняної біографістики як спеціальної історичної дисципліни, сучасні проблеми, тенденції та перспективи розвитку української і світової біографіки та біобібліографії, питання формування електронних біобібліографічних ресурсів, розкрито сторінки життєвого та творчого шляху відомих і малознаних діячів історії, науки, культури. Спеціальна рубрика випуску присвячена дослідженням жіночих (авто)біографій у сучасному науковому та комунікаційному просторі. Збірник орієнтований на науковців, які працюють у галузі біографіки, біобібліографії, соціальних комунікацій, розбудови електронних ресурсів біографічної інформації, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією та культурою.
 
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: Т. Добко, В. Горовий [та ін.]. – К., 2020. – 492 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст. 
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання діяльності бібліотек у процесі інформатизації українського суспільства, забезпечення доступу всіх категорій користувачів до національних та глобальних інформаційних ресурсів. Розглянуто особливості роботи бібліотек з інформаційно-аналітичного супроводу функціонування стратегічних комунікацій, аналізуються аналітичні продукти наукових бібліотек як складової інформаційного забезпечення міжнародних стратегічних комунікацій. Особливу увагу приділено міжнародно-правовому аспекту діяльності бібліотечно-інформаційних центрів в українському та глобальному інформаційному просторі. Збірник підготовлено за результатами виконання науково-дослідного проєкту «Бібліотеки у формуванні інформаційного ресурсу стратегічних комунікацій українського суспільства».
Видання орієнтовано на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.
 
 
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 59 : Слов’янські обрії : матеріали Міжнар. наук. конф. "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 трав. 2019 р.) : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: Н. Е. Кунанець, В. Горовий [та ін.] ; наук. ред. О. Онищенко. – К., 2020. – 356 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання комплексного вивчення слов'янського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, етнології, історичної славістики та історіографії славістичних досліджень.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти гуманітарного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами історичного та сучасного слов'янознавства.
 
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 60 : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; відп. ред. С. Закірова ; редкол. : Н. Е. Кунанець, В. Горовий [та ін.]. – К., 2020. – 348 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. 
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання сучасних моделей діяльності бібліотек як наукових і соці о куль тур них центрів. Репрезентовано дослідження окремих колекцій з рукописних, книжкових та архівних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, присвячених введенню їх у науковий обіг. Розглянуто особливості інформаційно-комунікаційних аспектів діяльності бібліотек; проаналізовано специфіку віддзеркалення політичних, соціально-економічних і культур них процесів у глобальному та українському медіа просторі. Значну увагу приділено впливу цифрових технологій на сучасні форми бібліотечної діяльності. Матеріали збірника мають наукове і прикладне значення з огляду на актуальність проблем багато функціональності бібліотечного простору та сучасних практик комунікаційних процесів у бібліотеках.
Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.
 
 
 
 

 Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".