Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2023-07-12
908(477.87)
Б 61
Біланчук, Іван Іванович. Онок і оночани : іст.-краєзнав. нарис / І. І. Біланчук, О. В. Данко. – Ужгород ; Онок : РІК-У, 2022. – 664 с. : іл.
 
Автори, один з яких уродженець Онока, прагнули якомога сумлінніше підійти до висвітлення подій минулого села Онок та його мешканців, використавши при цьому всі доступні архівні документи, історичну і мемуарну літературу, спогади старожилів та власні, усну народну творчість. Наведені історичні події, що прямо або опосередковано пов’язані з розвитком села Онок, його людністю, господарством, інфраструктурою, освітніми та дошкільними закладами, церквами, культурою. Докладно висвітлено виникнення цього поселення, його звичаї та обряди.
Автори наводять маловідомі факти, тут також описана участь у всіх відомих війнах солдатів і офіцерів, мобілізованих із Онока.
До того ж автори заглянули не тільки у минуле, але й показали Онок таким, яким він є сьогодні.
Численні фотоілюстрації, картографічні матеріали, копії низки архівних документів, частина з яких публікується вперше, роблять книжку цікавішою. Книга стане у пригоді викладачам-історикам, гідам-екскурсоводам, студентам, учням, зрештою, всім хто цікавиться історією краю, насамперед корінним оночанам.
 
338.48(477.8)
Г 12
Габчак, Наталія. Транскордонний туризм Карпатського єврорегіону : курс лекцій / Н. Габчак, О. Білак. – 1-ше вид. – Ужгород : РІК-У, 2023. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці лекцій та модулів.
 
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Транскордонний туризм Карпатського єврорегіону» підготовлений для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОП «Туризм», яка займає чільне місце в циклі вибіркових дисциплін що поглиблюють професійну підготовку фахівців у сфері туризму. Він охоплює питання природно-ресурсного потенціалу, економічного розвитку та туристичного освоєння країн, які входять до складу Карпатського єврорегіону та складається з двох модулів. При висвітлені даних питань враховано сучасні підходи регіонального поділу Європи. Приділяється значна увага питанням сучасного стану, проблемам та перспективі розвитку туристичної інфраструктури країн Карпатського єврорегіону.
Навчальний посібник містить великий обсяг інформації, яка дає змогу здобувачам осмислити і зрозуміти складні процеси сучасно¬го соціально-економічного розвитку Карпатського єврорегіону, побачити його особливості та відмінності, визначити місце країн у європейському співтоваристві та перспективи розвитку туризму та рекреації.
 
02(477)
І-74
Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матеріали 4 наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 15-16 листоп. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; редкол. М. М. Медведь [та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2022. – 316 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Інформаційне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень бібліотечної, книжкової та видавничої справи”, що проходила в Науковій бібліотеці Ужгородського національного університету (15-16 листопада 2022 р.). У збірник увійшли праці бібліотечних фахівців, викладачів бібліотечної справи та вищої школи, науковців. Видання розраховане на фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, науковців, викладачів, аспірантів, студентів.
 
821.161.2(477.87)
К 65
Конч, Павло Іванович. Розстріляна війною... : роз-думи пацифіста... з 24.02.2022 / П. І. Конч. – Ужгород : РІК-У, 2022. – 272 с. – Назва обкл. : Роzстріляна війною..
 
Написання роз-Думів – не робота! Це, скоріше – хобі! Але! Думки на¬писані і, шкода буде, якщо вони, просто підуть у небуття... а, започатко¬вані на папері, вони залишаться і, може десь потім, далеко у майбутньому, знайдеться людина, яка, читаючи їх відтворить в думках наш час, нашу війну, наші переживання, нашу трагедію і страшне зло, що впало на нас зі сходу... Думки сформовані у хронологічному порядку з першого дня війни. З 24 лютого 2022 року.
Думається, що книга залишить слід в душі того, хто осилить її!
 
016:94(477.87)
М 71
Василь Міщанин : бібліогр. покажч. : до 50-річчя від дня народж. / уклад. Ю. В. Данилець ; вступ. ст.: М. М. Вегеш, М. В. Олашин. – Ужгород : РІК-У, 2023. – 100 с. : кольор. іл. – Назва на звороті тит. арк. : Василь Міщанин. Бібліографічний покажчик.
 
Видання знайомить широкий загал читачів із життєвим і творчим шляхом доктора історичних наук, доцента, професора кафедри модерної історії України та зарубіжних країн Ужгородського національного університету В. Міщанина.
У покажчику, який виходить з нагоди 50-річчя від дня народження, зафіксовано наукові, науково-популярні, навчально-методичні праці історика станом на 20 лютого 2023 року.
Пропоноване видання буде корисним для науковців, педагогів, краєзнавців та всіх хто цікавиться вітчизняною історією.
 
94(477.87)"198/199"
М 74
Могорита, Ганна Іванівна. Сходинками епох і століть / Г. І. Могорита, М. В. Могорита. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 224 с.
 
Головним питанням запропонованого видання доводимо, що наші предки вже були частинкою правітчизни Оріяни – між Дністром та Дніпром, пройшовшись подалі кімерійцями, скіфами, сарматами, венедами, антами й склавінами-слов’янами. В свою чергу слов’яни в своєму складі мали одне з найбільших племен – білих хорватів, що були найближчими до нас предками. І хай нас не подивовують різні назви, якими кожен з істориків у свій час наділяв наших пращурів. Бо відомо, що, маючи прекрасні ґрунти з багатющими фауною і флорою, не зривались вони в пошуках ще кращого й багатшого світу.
І так аргументовано всіма сторінками ведемо захист свого українства, яке на сході цією новою назвою стало утверджуватися з XIV століття, на противагу твердженням колабораціоністів, що наші предки-закарпатці з неіснуючої в світі четвертої гілки слов’янства примандрували з причорноморської низовини до південних схилів Карпат, або, що в одній ватазі з угорцями прикочували у 896 році.
Для Будапешту наш край – Карпатольйо, для Праги – Підкарпатська Русь, для Києва – Закарпаття, а для нас, тутешніх, особлива приємність – Центр Європи, про що свідчить пам’ятний знак біля Ділового, що неподалік Рахова.
 
347.9(477.87)"1944/1946"
Н 50
Немеш, Петро Федорович. Закарпатська Україна: суд, прокуратура, адвокатура, нотаріат (1944-1946 рр.) : [монографія] / П. Ф. Немеш, О. О. Грін, І. А. Нестерова. – Ужгород : РІК-У, 2023. – 256 с. : іл. – Бібліогр.: с. 245-255.
 
У монографії подається узагальнена історія створення і діяльності судових органів, органів прокуратури, адвокатури та державного нота¬ріату Закарпатської України 1944–1946-х років, аспектів їхньої взаємо¬дії, а також інформація про участь жителів краю в репресіях та охороні правопорядку. Висвітлюється низка правових і нормативних законодавчих документів.
Видання може бути корисним для науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних та інших гуманітарних факультетів вищих на¬вчальних закладів, адвокатів, суддів, прокурорів, працівників право¬охоронних органів, а також учителів та учнів гімназій, ліцеїв, загально¬освітніх шкіл, усіх, кому не байдужа історія рідного краю.
 
821.161.2.09(477.87)
П 57
Василь Поп – фундатор закарпатського літературознавства : метод.-бібліогр. матеріали до 90-річчя від дня народж. канд. філолог. наук, критика (1933-2008) / КЗ "Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка" Закарпат. облради, Наук.-метод. від. ; матеріали підгот.: І. В. Когутич-Гаврош, О. В. Шмайда ; передм. О. С. Ігнатович ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : [б. и.], 2023. – 48 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 33-46.
 
У методико-бібліографічних матеріалах та вступній статті знаної літературознавиці Олександри Ігнатович висвітлюється життєвий і творчий шлях Василя Степановича Попа (1933-2008), фундатора літературознавства Закарпаття, кандидата філологічних наук, педагога вищої школи, культурно-освітнього діяча. Також у виданні вміщено сценарій літературного вечора, схему книжково-ілюстративної виставки, вірші-присвяти наставнику, який зіграв значну роль у житті багатьох письменників краю, подано вибрану бібліографію об’ємної спадщини науковця.
 
81
Т 33
Теорія і практика перекладу : навч.-метод. посіб. для словакістів та богемістів / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; авт.-упоряд.: Т. В. Ліхтей, О. Мадяр. – Вид. 2-ге. – Ужгород : РІК-У, 2023. – 120 с. – Бібліогр. наприкінці тем.
 
Посібник знайомить словакістів та богемістів з актуальними питаннями в галузі теорії і практики перекладу, демонструє досягнення відомих тео¬ретиків і критиків перекладу, а також перекладачів-практиків, подає зразки аналізу перекладів текстів різних жанрів, виконаних українською, словаць¬кою та іншими мовами, активізує науково-творчі здібності перекладачів-початківців.
Для словакістів та богемістів, а також усіх, хто цікавиться питаннями перекладу зі слов’янських мов та літератур.
 
908(477.87)
Ф 42
Фенцик, Магдалина Іванівна. Школа дитинства, юності та зрілості / М. І. Фенцик ; уклад. О. М. Фенцик, уклад., вірші В. В. Фенцик. – Ужгород : РІК-У, 2023. – 80 с. : кольор. іл., портр. – Бібліогр.: с. 135. 
 
Книга знайомить читача з історію колишнього села Підгоряни, а пізніше мікрорайону під такою ж назвою. Також в ній пред¬ставлено архівний та пошуковий матеріал про розвиток освіти у Підгорянах.
Рекомендована для тих, хто краще хоче пізнати історію освіти Закарпаття та історію, звичаї, традиції мікрорайону Підгоряни.
 
327(477:4)
Ф 79
Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті російсько-української війни : матеріали 7 Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 23 верес. 2022 р.) / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОВА, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ю. О. Остапець, М. М. Палінчак [та ін.] ; відп. за вип.: М. М. Вегеш, В. І. Гиря. – Ужгород : РІК-У, 2022. – 356 с. : іл., табл. – Назва обкл. : Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура. – Назва обкл. : Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті російсько-української війни". – Бібліогр. наприкінці ст.
 
До наукового збірника увійшли доповіді учасників міжнародної наукової конференції, присвяченої актуальним проблемам російсько-української війни 2014-2022 рр. Вітчизняні та зарубіжні науковці висвітлюють як причини, хід та можливі наслідки російського широкомасштабного вторгнення для України і світу, так і діляться думками про нові геополітичні реалії.
Видання розраховане на широкий читацький загал.
 
21.161.25(477.87)
Ч-96
Чучка, Павло Павлович. Послання Павла до срібноземлян 1973-2023 : [сатира : кінокн. (при наявності інтернету)] / П. П. Чучка. – Ужгород : РІК-У, 2023. – 264 с. : іл.
 
До видання увійшли сати¬ричні поезії, фейлетони, гумористичні мініатюри ужгородсько-го автора П. Чучки, написані у 1973-2023. Половина текстів написана діалектом (говіркою околиць Ужгорода).
Зміст і форма книжки дозволяють кваліфікувати її як місцеву енциклопедію ментальності краян кінця другого тисячоліття н. е.
 

 


Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день