Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Календарі краєзнавчих знаменних дат

2013-01-07
ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ГОМОНАЙ
50-річчя від дня народження доктора фізико-математичних наук, доцента, професора кафедри інформаційної безпеки Національного технічного університету України “КПІ” (нар. 1963)

Олена Гомонай народилася 7 січня 1963 р. в м. Ужгород Закарпатської області. У 1969 р. поступила в перший клас середньої школи № 3, яку у 1979 р. закінчила із золотою медаллю. Поїхала на навчання в Москву, де поступила до Московського фізико-технічного інституту на факультет проблем фізики та енергетики.

Після закінчення в 1985 р. інституту отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю “Електроніка і автоматика” і почала займатися наукою у відділі академіка НАН України В. Г. Бар’яхтара. Спочатку в Інституті теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова, а потім в Інституті металофізики ім. Курдюмова, де працювала протягом десяти років. У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Феноменологічна теорія фазових переходів в трьопідграткових антиферомагнетиках зі структурою перовскіту” (науковий керівник – професор В. А. Львов).

У 1995 р. Олена Василівна перейшла на роботу до щойно створеного фізико-технічного факультету (тепер інституту) Національного технічного університету України “КПІ”, де навчалася в докторантурі під керивництвом академіка НАН України А. П. Шпака. У 2000 і 2001 рр. проходила стажування під керівництвом професора І. Кіршнера у відомому інституті Макса Планка (Халле, Німеччина). Плідна наукова діяльність сприяла захисту в 2003 р. докторської дисертації на тему: “Феноменологічні моделі магнітних та пружних властивостей металів і сплавів в околі термопружних фазових переходів”.

Наукова діяльність О. В. Гомонай пов’язана переважно з фізикою магнітних явищ, зокрема, з фізикою антиферомагнітних матеріалів, а також різного роду магнетиків і мультіферроіків з сильною магнітопружною взаємодією. Як фізик-теоретик високої кваліфікації О. В. Гомонай добре відома в Україні та за кордоном. Основною рисою її робіт, виконаних головним чином в рамках феноменологічних підходів, є вміння побудувати максимально просту, але нетривіальну модель, засновану на найзагальніших принципах, і порівняти її з наявними експериментальними даними.

Оленою Василівною разом з професором В. А. Львовим вперше проведені цікаві дослідження властивостей термопружного мартенситу з описом в рамках теорії фазових переходів Ландау не просто неоднорідної, а багаторівневої ієрархічної доменної структури, що виникає в процесі мартенситних перетворень. Запропоновано ключову ідею виділення різних просторових масштабів, що дозволило ввести невеликий за кількістю набір взаємозалежних параметрів порядку, які характеризують всі рівні спостережуваної мікроструктури. Цей підхід знайшов свій розвиток у широко цитованих роботах, спрямованих на вивчення ефекту гігантської магнітострикції у феромагнітних мартенситах. Модель, в якій магнітна анізотропія неоднорідного мартенситного стану визначається не локальними, а усередненими за певним просторовим масштабом магнітопружними характеристиками кристалу, відкрила новий напрям досліджень, який активно розробляється в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка школою професора В. А. Львова. Використання розроблених О. В. Гомонай разом з науковцями Інституту фізики твердого тіла (Німеччина) моделей, які враховують неоднорідний розподіл магнітних векторів та сильний магнітопружний зв’язок, характерний для антиферомагнетиків, дозволив вперше описати структуру експериментально спостережувальних магнітних неоднорідностей в антиферомагнетиках і системах феро/антиферомагнетик. Продовжуючи вивчення магнітопружних явищ, Олена Василівна у співавторстві з академіком НАН України В. М. Локтєвим висунула нетривіальну ідею – вибрати параметром порядку скінчені зсуви окремих атомних площин. Такий, здавалося б, простий феноменологічний підхід дозволив з єдиних позицій пояснити фазову діаграму твердого кисню, що включає магнітні α-, β-, кілька δ-фаз і синглетну ε-фазу.

Багатогранна наукова діяльність О. В. Гомонай, присвячена дослідженню впливу поверхні і поверхневих напруг на магнітну структуру антиферомагнітних матеріалів, дозволила їй запропонувати новий механізм формування рівноважної доменної структури в антиферомагнетиках. Відомі механізми формування доменної структури в феромагнітних матеріалах вивчені в повній мірі, але в антиферомагнітних матеріалах причини для виникнення істотних магнітних зарядів відсутні. У зв’язку з цим вважалося, що доменна структура антиферомагнетиків виникає за рахунок технологічних дефектів у процесі створення зразка. Тим не менше, численні експериментальні дані вказували на термодинамічно оборотну поведінку доменної структури в зовнішніх полях. О. В. Гомонай вперше звернула увагу на те, що причиною створення неоднорідного стану в антиферомагнетиках можуть бути поля пружної природи, створювані спонтанними деформаціями, що виникають при магнітному впорядкуванні кристала. Вона розробила формалізм, який дозволяє передбачати поведінку термодинамічно рівноважної доменної структури не тільки в антиферомагнетиках, а й у будь-яких матеріалах з феропружним упорядкуванням. Розроблена теорія дозволила пояснити досить велику кількість експериментально спостережуваних явищ, пов’язаних з ефектами форми як у чистих антиферомагнетиках, так і в мультіферроіках з антиферомагнітним впорядкуванням.

Активно працючи в області вивчення магнітоелектронних гетеро- і наноструктур, а також впливу на них спін-поляризованих струмів, О. В. Гомонай своїми науковими дослідженнями фактично заклала основи нового напряму в спінтроніці, а саме: вивчення явищ, пов’язаних з керуванням магнітним станом антиферомагнітного металу, по якому тече спін-поляризований струм. Оленою Василівною висунута оригінальна ідея про обмінне посилення ефектів передачі спінового крутильного моменту в антиферомагнітних матеріалах. В її роботах фактично проведено узагальнення відомого для феромагнетиків рівняння Слончевського-Бергера на системи зі складною магнітною структурою (за типом антиферомагнетиків, спінових стекол тощо). Дослідження в цій галузі відкривають перспективи створення принципово нових динамічних носіїв пам’яті, спінових діодів і спінових лазерів, що працюють в терагерцевому діапазоні частот. Відповідні експерименти інтенсивно проводяться в багатьох лабораторіях світу, з обов’язковим посиланням на роботи О. В. Гомонай.

О. В. Гомонай успішно поєднує наукову роботу з педагогічною. Вона брала активну участь у створенні та становленні фізико-технічного факультету НТУ України “КПІ”, розробці навчальних планів, постановці лабораторних практикумів з загальної фізики; підготувала лекційні курси загальної фізики та теоретичної фізики. Вперше в Україні нею розроблені і поставлені оригінальні загальний і теоретичний курси квантової інформатики. Для магістрів започатковано новий оригінальний курс “Фізика інформаційних процесів і систем”. Нею для студентів написаний перший в Україні підручник з квантової інформатики. Вона успішно керує кваліфікаційними роботами бакалаврів і магістрів (переважно в галузі спінтроніки та квантової інформатики) та займається позааудиторною діяльністю з популяризації сучасних наукових досягнень серед молоді.

Зараз О. В. Гомонай поєднує наукову і педагогічну роботу, працюючи провідним науковим співробітником Інституту теоретичної фізики НАН України ім. М. М. Боголюбова, є членом Спеціалізованої ради з захисту дисертацій цього інституту. Протягом богатьох років О. В. Гомонай вигравала різноманітні гранти: Американського фізичного товариства, фонду Сороса, фонду Відродження, Польського комітету з питань науки KBN. Постійно керує проектами, які підтримуються грантами ДФФД, а також Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Неодноразово запрошувалася на міжнародні конференції з пленарними доповідями. Входить до складу рецензентів журналів Американського фізичного товариства.

Олена Василівна має понад 70 публікацій, серед яких навчальний посібник з фізичної хімії (має гриф МОНУ) та монографія.Автор: АНАТОЛІЙ ЗАВІЛОПУЛО


Бібліографія/джерела

 

1. Гомонай, О. В. Лекції з квантової інформатики / О. В. Гомонай. – Вінниця, 2006.

2. Гомонай, В. І. Фізична хімія : навч. посіб. для студ. хім. спец. ун-тів. – Ч. 1 : Хімічна термодинаміка / В. І. Гомонай, О. В. Гомонай. – Ужгород : Мист. Лінія, 2000. – 292 с.

3. Гомонай, В. І. Фізична хімія : навч. посіб. – Ч. 2 : Хімічна кінетика. Каталітичні реакції. Фізико-хімія поверхневих явищ. Фото- та радіаційно-хімічні процеси. Електрохімія / В. І. Гомонай, О. В. Гомонай. – Ужгород : Мист. Лінія. – 2003. – 479 с.

***

4. Gomonay, E. V. Distinctive effects of a spin-polarized current on the static and dynamic properties of an antiferromagnetic conductor / E. V. Gomonay, V. M. Loktev // Low Temp. Phys. – V. 34, № 3. – 2008. – P. 198-206.

5. Gomonay, H. V. Homodyne detection for atmosphere channels / H. V. Gomonay // Phys. Rev. A. – V. 85. – 2012. – P. 013826 (8).

6. Gomonay, E. V. Impact of interface orientation on magnetic coupling in highly ordered systems: A case study of the low-indexed Fe3O4/NiO interfaces interactions / E. V. Gomonay // Phys. Rev. B. – V. 78. – 2008. – P. 064427(14).

7. Gomonay, O. V. Magnetic structures of δ-O2 resulting from competition of interplane exchange interactions / O. V. Gomonay, V. M. Loktev // Phys. Rev. B. – V. 82, 13. – 2010. – P. 134422 (7).

8. Gomonaj, E. V. Magnetoelastic mechanism of the long-range magnetic ordering in the magnetic/nonmagnetic multilayers / E. V. Gomonaj // Phys. Rev. B. – V. 64 (5). – 2001. – р. 054404 (7).

9. Gomonay, E. V. Magnetoelastic nature of the solid oxygen ε-phase structure / E. V. Gomonay, V. M. Loktev // Phys. Rev. B. – V. 76, № 9. – 2007. – P. 094423 (9).

10. Gomonay, E. V. Magnetostrictive Domain Walls in Antiferro­mag­ne­tic NiO / E. V. Gomonay // Phys. Rev. Letters. – 91, № 23. – 2003. – P. 237205 (4).

11.  Gomonaj, E. V. On the theory of magnetoresistance anisotropy in the lamellar underdoped copper oxides / E. V. Gomonaj, V. M. Loktev // Phys. Rev. B. – V. 64 (6). – 2001. – р. 064406 (6).

12. Gomonay, E. V. Shape-induced phenomena in the finite size antiferromagnets / E. V. Gomonay, V. M. Loktev // Phys. Rev. B. – V. 75, № 17. – 2007. – P. 174439 (6).

13. Gomonay, E. V. Shift of the basal planes as the order parameter of transitions between the antiferromagnetic phases of solid oxygen / E. V. Gomonay, V. M. Loktev // Low Temp. Phys. – V. 31, № 8/9. – 2005. – р. 1002-1019.

14. Gomonay, O. V. Spin transfer and current-induced switching in antiferromagnets / O. V. Gomonay, V. M. Loktev // Phys. Rev. B. – V. 81, № 14. – 2010. – P. 144427 (10).

15. Gomonay, H. V. Theory of magnetization in multiferroics: Competition between ferromagnetic and antiferromagnetic domains / H. V. Gomonay, I. G. Korniienko, V. M. Loktev // Phys. Rev. B. – V. 83. – 2011. – P. 054424.

16. Starkov, V. N. Numerical reconstruction of photon-number statistics from photocounting statistics: Regularization of an ill-posed problem / V. N. Starkov, A. A. Semenov, H. V. Gomonay // Phys. Rev. A. – V. 80. – 2009. – P. 013813.

***

17. Бакаєва, Л. А. Гомонай Олена Василівна : [фізик-теоретик, д-р фіз.-мат. наук] / Л. А. Бакаєва // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 6 : Го - U. – К., 2006. – С. 136. : портр. – Бібліогр. наприкінці ст.

18. Висіцька, Т. Гомонай Олена Василівна : д-р фіз.-мат. наук, проф. / Таміла Висіцька // Висіцька, Т. Із плеяди науковців Закарпаття : біобібліограф. довід. / Таміла Висіцька. – Ужгород : Ліра, 2005. – С. 401-405. : портр.


Новини

2024-04-18
Друзі, 23 квітня о 15:00 запрошуємо вас на безкоштовний майстер-клас з виготовлення Великоднього декору.  Інструменти та матеріали надаємо.  Кількість місць обмежена.  Реєстрація обов'язкова: https://forms.gle/xtW9wf8GDJmh95p87  Місце зустрічі: пр. Свободи, 16  Захід відбудеться за підтримки Карпатський Фонд / Carpathian Foundation Fondation de France.
2024-04-17
Запрошуємо на Клуб літературних дебютів "Нові імена", який відбудеться 24 квітня о 16:00. Цього разу у нас три дебютантки: Олександра Янчишин, Наталія Фогел та Олена Прібиткова.  Місце зустрічі: м.Ужгород, пр.Свободи, 16. Вхід вільний!
2024-04-15

Шановні користувачі, до вашої уваги нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день