Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2022-02-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10224
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Навчальна література з дисципліни "Обліковий консалтинг". Дуже дякую. Максим
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2022-02-18

Добрий день.
Зверніть увагу.
65.26П30
Петровська, І. О. Аудит : навч. посіб. / І.О. Петровська, Т.В. Шмакова; За наук. ред. Л.Г. Чернюк. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 108 с.

65.052П16
Пантелєєв, В. П. Аудит : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Пантелєєв; М-во освіти і науки України, Київський ін-т інвестиційного менедж. - К. : Професіонал, 2008. - 400 с. : табл. - Абет.-Предм. покажч.: с. 396-397.

65.052 Л46
Лень, Василь Степанович. Облік і аудит. Вступ до фаху : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Лень, В. А. Нехай ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. – К. : Центр учбової л-ри, 2009. – 256 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 253-255.

65.052 І 21
Іванова, Наталія Анатоліївна. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової л-ри, 2008. - 214 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 198-199.

65.052 Ж 66
Живко, З. Б. Контрольно-ревізійна діяльність : навч. посіб. / З. Б. Живко, І. О. Ревак, М. О. Живко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Алерта, 2012. – 496 с. : іл, табл. – Бібліогр. : С. 482-490.


65.9(4УКР)26Д 67
Дорош, Н. І. Аудит: методологія і організація : монографія / Н.І. Дорош. – К. : Знання, 2001. – 404 с.

65.29Ш 35
Швиданенко, Г. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : монографія / Г.О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2002. – 192 с.

657(457)Т 48
Ткаченко, Н. М.
Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : підручник / Н. М.Ткаченко. – 6-те вид. – К. : А.С.К., 2002. – 782 с. : табл. – (Економіка. Фінанси. Право).

***
Майєр, Р. Універсальні інструменти консалтингу : ситуаційний метод / Р. Майєр // Синергія. ¬– 2004. – №3. – С. 54-56.

Колісник, М. Дванадцять суперечливих правил успішного консалтингу : правила гри / М. Колісник // Синергія. – 2004. – №3. – С. 49-53.

Ломачук, А. Три складові консалтингового бізнесу : підбір та мотивація персоналу / А. Ломачук // Синергія. – 2004. – №3. – С. 42-44.

Рогошевський, І. Портрет галузі: бізнес-консалтинг : огляд ринку / І. Рогошевський // Синергія. – 2004. – №3. – С. 4-11.

Горбановська, О. Консалтинг без таємниць, або Як обрати консультанта : правильний вибір / О. Горбановська // Синергія. – 2004. – №3. – С. 32-41.

Маляренко, Т. Еволюція українського консалтинг : правила гри / Т. Маляренко // Синергія. – 2004. – №3. – С. 27-31.

Трофімова, О. Такий різний консалтинг : класифікація консалтингових послуг / О. Трофімова // Синергія. – 2004. – №3. – С. 19-26.

Колосов, Ю. С. Внедрение информационных технологий в консалтинг / Ю.С. Колосов // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №9. – С. 62-67.
***
Жаліло, Б. Консалтинг як інструмент сприяння інноваційному розвиткові економіки / Б.А. Жаліло // Проблеми науки. – 2009. – № 2. – С. 21-27. – Бібліогр.: С.27 (10 назв.)
Аннотация: В статті показано, що консалтинг може бути інструментом прямої взаємодії наукових організацій, безпосередніх розробників інноваційних технологій і проектів з організаціями, що представляють виробництво, бізнес, сферу споживання інновацій, і потенційним джерелом фінансування розроблень інноваційних технологій.

Брінцева, О. Методи оцінки економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом / О. Брінцева // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 8. – С. 34-38 : мал. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
Аннотация: У статті проаналізовані основні методи оцінки економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом.

Брінцева, О. Г. Рівні та показники оцінки ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом / О. Г. Брінцева // Актуальні проблеми економіки. – 2010. № 6. – С. 91 – 95. – Бібліогр. С. 94 – 95.
Аннотация: У статті визначено, що оцінка ефективності консалтингової діяльності проводиться на чотирьох рівнях: макро- (держава), мезо- (регіон), мікро- (консалтингова компанія) та нанорівні (консалтинговий проект). Запропоновано показники оцінки ефективності цього виду діяльності

Кальна-Дубінюк, Т. П. Оцінка ефективності консалтингових послуг / Т. П. Кальна-Дубінюк // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 134-138. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Аннотация: Досліджено основні напрями оцінки ефективності консалтингових послуг, застосування яких дає можливість виявити перспективи розвитку всієї агроконсалтингової системи.

Гриценко, О. Модель впливу основних чинників на сукупний обсяг реалізації на ринку консалтингових послуг України / Олена Гриценко, Юлія Рак // Банківська справа. – 2012. – № 2. – С. 28-42 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
Аннотация: Стаття присв’ячена розробці економетричної моделі, що відображає взаємозв’язок сукупного обсягу реалізації консалтингових послуг на ринку та основних чинників впливу на його величину, Побудована модель відображає взаємозалежність обсягу ринку від тенденцій , які сьогодні спостерігаються на ринку консалтингових послуг України.

Кальна-Дубінюк, Т. П. Оптимізація консалтингових послуг / Т. П. Кальна-Дубінюк // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 10. – С. 67-69. – Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: Розглянуто особливості та узагальнено способи надання оптимізованих консалтингових послуг.

Шаркова, Г. Встановлення синонімічності понять «консалтинг» і «консультування» / Ганна Шаркова // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 6. – С. 104-107. – Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: Стаття присвячена аналізу встановлення синонімічності правової природи понять.

Левіщенко, О. Удосконалення механізму організації управлінського консалтингу / Олена С. Левіщенко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10. – С. 146-152 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
Аннотация: У статті проаналізовано рівень організації механізму управлінського консалтингу різних країн світу на прикладі дорожньо-будівельної галузі України. Дослідження ґрунтується на теоретичних напрацюваннях, присвячених оцінюванню взаємодії різних форм управлінського консалтингу. Наведено й обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення механізму управлінського консалтингу на підприємствах дорожньо-будівельної галузі України.

Єременко, М. Навчання персоналу - ключовий фактор конкуренції консалтингових компаній / М. Єременко // Маркетинг в Україні. – 2013. – № 4. – С. 44-49. – Бібліогр. : С. 49 (6 назв.).
Аннотация: У статті досліджено стан розвитку консалтингових компаній в умовах посилення конкуренції та нестабільності економічної ситуації. Обгрунтовано роль навчання співробітників як стратегічного елементу підвищення конкурентних позицій компаній у галузі. Проаналізовано основні напрями розвитку навчання персоналу у вітчизняних консалтингових компаніях.

Гончарова, М. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку / Маргарита Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 136-141 : рис. – Бібліогр. : 14 назв
Аннотация: У статті розглянуто основні етапи формування управлінського консультування в Україні; визначено проблеми, що стримують розвиток консалтингу, зокрема, консалтингових послугу у банківському секторі. Запропоновано розглядати управлінське консультування як складний та багатогранний процес.

Атаманчук, Ю. М. Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні / Ю. М. Атаманчук, Б. С. Гузар, О. В. Шупило
//Вісник. – 2015. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр. наприкінці ст.

Муза, О. В. Законодавчий консалтинг у законотворчому процесі України / О. В. Муза // Держава і право. – 2018. – Вип. 79. – С. 12-23. – Бібліогр. : С. 21.
Аннотация: Досліджуються правові передумови запровадження законодавчого консалтингу у практикузаконодавчого процесу України.Законодавчий консалтинг визначається як форма відносин народних депутатів України та заінтересованих осіб у підготовці законопроектів.

Петришин, Н. Технологія реалізування стратегічного консалтингу підприємств / Наталія Ярославівна Петришин, Мар’яна Григорівна Бортнікова, Юлія Леонідівна Чиркова // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 10. – С. 24-27.
Аннотация: У статті сформульовано визначення поняття „технологія стратегічного консалтингу”. Наведено основні вимоги стосовно формування технології стратегічного консалтингу. Запропоновано уніфіковану послідовність етапів технології стратегічного консалтингу, яка передбачає збір і опрацювання масиву інформації призначеної для формування стратегічних цілей.

Сібільова, О. Поняття договору про надання інформаційних послуг / Олена Сібільова // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 11.– С. 70-74. - Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: Права та обов’язки учасників інформаційних відносин визначаються значною кількістю договорів, які опосередковують інформаційні відносини. Встановлено, що Цивільний кодекс України не містить легального визначення поняття договору про надання інформаційних послуг. Сутність договору про надання інформаційних послуг зумовлена специфікою самих інформаційних послуг. У статті визначено поняття договору про надання інформаційних послуг. Розмежовано договір про надання інформаційних послуг з тими цивільно-правовими договорами, в яких надання інформації є одним із обов’язків сторони договору, предмет якого не складають інформаційні послуги.
Новини

2023-12-11

В розділі "Електронна бібліотека" до ваших послуг електронна версія збірника спогадів, статей, бібілографічних джерел "Петро Скунць у колі сучасників".

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день