Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Закон і право для всіх єдині

2021-10-05
до Дня юриста
Щороку 8 жовтня в Україні відзначають День юриста. Професію юриста подарував світові Стародавній Рим. У римські часи першими юристами (від латинського jus  право) були жреці-понтифіки. Тоді ці люди виконували функції суддів і контролювали релігійні справи. Колегія понтифіків стала вищим жрецьким інститутом в Римі під час його царського і республіканського періодів. Колегія сформувала основи суспільного права, а її учасники робили деякі правові акти. День 8 жовтня був обраний не просто так: у жовтні 1016 року, після битви з Святополком, Ярослав Мудрий видав перший на Русі звід законів і правил "Руська правда". Оскільки дізнатися точний день створення документа неможливо, дату вибрали умовно, шляхом складання числа 1016. Це свято всіх служителів Феміди, незалежно від їх посади і рангу. У цей день судді і слідчі, адвокати і прокурори, нотаріуси та юрконсультанти і всі інші працівники судово-правової сфери відзначають своє професійне свято.
З розвитком цивілізації розвивалася також і юридична сфера, яка через століття сформувалася в науку юриспруденцію. У свою чергу, юриспруденція переросла в широку галузь, що охоплює багато сфер життя громадян. Фахівці правознавці, досконально знайомі з юридичними науками, чинним законодавством і маючи практичну діяльністю в області права, завжди були затребувані в цивілізованому суспільстві. Причина гранично проста - цивілізоване суспільство прагне регулювати всі свої внутрішні і зовнішні взаємини, керуючись загальноприйнятими правилами, порядками і нормами - законами, а так як наша людська практика взаємин постійно зростає і досить багатогранна, то і законів, що регламентують їх потрібно все більше і більше. Розібратися в цьому всьому «порядку» простій, не пов’язаній з юриспруденцією людині, все частіше і частіше стає не під силу. На допомогу приходять кваліфіковані юристи.
Сучасна і незалежна Україна ще зовсім юна в правовому відношенні держава. Однак, неухильно дотримуючись основних принципів побудови цивілізованого суспільства, вона, підхопивши естафету минаючего правового поля колишнього Радянського Союзу, з величезною ретельністю прийнялася за формування нової правової бази своїх власних суспільних взаємовідносин. Кілька підсумовуючи ці складні процеси, які в цивілізованому суспільстві мають постійні характер, адже наші реалії вимагають і постійного вдосконалення навіть вже розробленої і прийнятої законодавчої бази, Указом Президента України № 1022/97 від 16-го вересня 1997-го року, професія юриста в країні отримала в національному календарі і своє професійне свято - День юриста, що відзначається тепер в Україні 8-го жовтня.
Порядок в державі і благополуччя його громадян невід’ємно пов’язано з максимальним дотриманням і повагою прав і свобод людини. Це важке завдання для молодої держави, але від її вирішення залежить життєздатність будь-якого цивілізованої суспільства. Юристи і правознавці, покликані суспільством для вирішення цього завдання, щоденно стикаючись з найрізноманітнішими проблемами, твердо стоять на позиціях підвищення правової культури українських громадян різних верств населення. Забезпечення правових гарантій на практиці вимагає не мало зусиль і ерудиції, гарної професійної кваліфікації та досвіду юридичної роботи.
***
 
67
С 91
Сучасна правова енциклопедія / В. О. Зайчук [та ін.] ; за заг. ред. В. О. Зайчук ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 408 с. – Предм. покажч.: с. 383-403. 
Друге видання енциклопедії містить близько 2000 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття. Це терміни і поняття, які найчастіше зустрічаються у нормативно-правових актах, ЗМІ, правових документах. Значну частину словникового масиву складають терміни, які увійшли в юридичний обіг останніми роками.Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться правовими проблемами. Воно стане у пригоді вчителям і учням навчальних закладів системи загальної освіти, абітурієнтам юридичних навчальних закладів, викладачам і студентам, а також працівникам підприємств, установ і організацій, які за родом своєї діяльності мають вирішувати правові питання. 
 
67
В 27
Великий енциклопедичний юридичний словник / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; за ред. Ю. С. Шемшученко ; редкол. В. П. Горбатенко [та ін.]. – К. : Юрид. думка, 2007. – 992 с.
Великий енциклопедичний юридичний словник є першим в Україні такого роду виданням, спрямованим на підвищення правової культури і правосвідомості громадян та посадових осіб. У Словнику подані та витлумачені основні поняття і терміни Конституції і чинного законодавства України, міжнародного та європейсь¬кого права. Розрахований на юристів-практиків, працівників органів законодавчої, виконавчої і судової влади, науковців і викладачів, аспірантів, студентів, під¬приємців, а також усіх, хто цікавиться правовою системою України.
34(477)
П 68
Правова еліта України = Legal elite of Ukraine / редкол.: В. О. Євдокимов, Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; авт.-упоряд. Я. Білейчук. – К. : Логос Україна, 2018. – 372 с. : фот. кол. 
Видання «Правова еліта України» присвячене сучасникам, титанічна праця яких стала внеском у розбудову національної правової системи. Учені-правовзнавці, котрим належить пріоритет у створенні й обгрунтуванні новаторських концепцій, та спеціалісти-практики разом працюють задля вдосконалення законодавства, успішного поєднання традицій та реформ у сучасному українському державотворенні, розробки проблем і перспектив розвитку юридичної науки та освіти й формування високої правової культури суспільства. Їхні досягнення, пріорітети державної та правничої діяльності висвітлюються на сторінках книжки. Поряд з плеядою досвічених та авторитетних юристів велику роль в утвердженні принципів дотримання верховенства права, зміцненні законності й правопорядку відіграють провідні центри юридичної освіти та науки й правничі об’єднання, діяльність яких окреслено в окремих розділах.
 
67.9(4УКР)
С 13
Савчин, Михайло Васильович. Основи юридичної клінічної практики : навч.-метод. посіб. / М. В. Савчин, М. В. Менджул, В. В. Навроцький ; Закарпат. держ. ун-т, Карпат. агентство прав людини "Вестед", Юрид. клініка "Альтернатива". – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2007. – 180 с. – Бібліогр.: с. 178-179 та у підряд. прим.
У навчально-методичному посібнику розкрито сновні положення щодо діяльності юридичних клінік в Україні. Посібник може бути  використаний при викладанні спецкурсу з основ юридичної клінічної практики для студентів юридичних вузів.
 
67.0
С 24
Свиридюк, Наталія Петрівна. Юридична деонтологія : навч.-метод. посіб. / Н. П. Свиридюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во внутр. справ , Нац. акад. внутр. справ . – К. : Хай-Тек Прес, 2012. – 336 с. – Бібліогр.: с. 222-224. 
Навчальний-методичний посібник підготовлено відповідно до навчального плану та програми підготовки юристів для юридичних вузів з врахуванням сучасних вимог і досягнень юридичної науки та дидактики. Автор врахував сучасні підходи  до предмету юридичної деонтології. Кожна тема містить конспективний виклад проблемних питань, основні та додаткові джерела для підготовки, питання для контролю і сомоперевірки, ситуаційні та тестові завдання, додатки.
81.411.1
Т 51
Токарська, Антоніна Семенівна. Культура фахового мовлення правника : навч. посіб. / А. С. Токарська , І. М. Кочан. – Львів : Світ, 2003. – 312 с. 
Посібник присвячений актуальним питанням підвищення культури фахового мовлення юристів, утвердженню усіх типів норм сучасної української літературної мови на практиці. Видання покликане сприяти удосконаленню професійного рівня мовленнєвої діяльності правників.
81.411.1
К 30
Кацавець, Руслан Сергійович. Мова у професії юриста : підручник / Р. С. Кацавець, Г. М. Кацавець ; М-во освіти і науки України. – К. : Алерта, 2005. – 284 с. – Бібліогр.: с. 279. 
У підручнику висвітлюється теоретичний і практичний матеріал під кутом вимог, які ставлять вищі навчальні заклади до мовної підготовки майбутніх правників. Підручник написаний відповідно до програми чинного курсу. Він складається із п’яти розділів, котрі гармонійно пов’язані між собою. Вони орієнтують, зокрема, на: особливості усної і писемної мови; норми українського правопису; роль мови в оформленні думки; засоби творення мелодики мови; комунікативні якості мовлення; невербальні форми інформування; основні види крас номовства; тонкощі ораторського мистецтва; спілкування із судовою аудиторією; складання промов та прооцесуальних документів. Система подачі матеріалу підпорядкована принципу виділення основного й не обхідного, переведення його у міцні знання й навички.
87.4
Л 69
Логіка для юристів : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 150 с. – Бібліогр.: с. 146. 
Юрист у своїй діяльності широко користується такими логічними категоріями, як поняття, судження, умовивід, закон, аналогія, версія, спростування, доказ і заперечення, знання яких значно підвищують культуру мислення, професійний рівень сучасного фахівця. Структура посібника складається з основних розділів курсу, визначених навчальною програмою підготовки фахівця. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу «Логіка».
81.411.1
К 66
Корж, Антоніна Василівна. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; М-во освіти і науки України. – К. : Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2009. – 296 с. : табл. – Бібліогр.: с. 291-293.
Навчальний посібник містить лекції та комплекс практичних завдань з курсу "Українська мова професійного спрямування" відповідно до програми навчання у Київському національному університеті внутрішніх справ. Метою навчального посібника с підвищення рівня мовної культури курсантів та студентів, ознайомлення з особливостями української мови професійного спрямування, офіційно-ділового стилю, їх практичного застосування у діловій сфері.

 

81.411.1
П 69
Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита [та ін.]. – К. : Центр учб. літ., 2014. – 396 с. – Бібліогр.: с. 389-395.
У навчальному посібникові висвітлено основні теоретичні питання з предмета «Українська мова за професійним спрямуванням». Подано юридичну термінологію, правничі тексти для мовно-стилістичного аналізу, вправи на укладання ділових паперів професійного спрямування. Практикум також містить тематику навчальних проектів, виконання яких сприятиме ефективному формуванню комунікативної компетентності майбутніх правників.

 

83.7
О-54
Олійник, Ольга. Ораторське мистецтво юриста : теорія та практика : навч. посіб. / О. Олійник. – К. : Кондор, 2010. – 210 с. – Бібліогр.: с. 207-208. 
“Ораторське мистецтво юриста. Теорія та практика” – навчальний посібник, мета якого – гармонійне поєднання теорії і практики ораторського мистецтва. Щоб упевнено відстоювати і захищати права й інтереси людини та суспільства, слово правника має бути справедливим, переконливим. Цьому треба наполегливо вчитися, оволодівати і відшліфовувати прийоми ораторського мистецтва. Для студентів вищих навчальних закладів.
 
 
***
Баранець, Олена. Відмінні риси в натальній карті людини, що вказують на професію "юрист" / О. Баранець // Дніпро. – 2011. – № 12. – С. 144-148.
Бездітний, Володимир. Медіа для юриста : особливості та переваги застосування ЗМІ правниками / В. Бездітний // Юридична газета. – 2012. – № 31-32. – С. 27. – Бібліогр. наприкінці ст.
Бесчастний, Віктор. Професійна та економічна привабливість наукової діяльності для молодих юристів: сучасний стан і перспективи / Віктор Бесчастний // Віче. – 2013. – № 16. – С. 7-10.
Біленчук, Петро. Підготовка юристів нової генерації. Світовий досвід та реалії українського класичного університету / Петро Біленчук // Віче. – 2013. – № 22. – С. 6-8. – Бібліогр. в кінці ст.
Бутовченко, Катерина. Костюми в законі : дещо про зовнішній вигляд сучасного юриста / К. Бутовченко // Юридична газета. – 2013. – №49. – 3 груд. – С. 4-7.
Верба, Інна. Жіночність на варті закону / Інна Верба // Вісник прокуратури. – 2017. – № 4. – С. 25-26 : кольор. фот.
Граб, Марія. Метод математичного моделювання у діяльності юриста / Марія Граб // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 5. – С. 21-23. – Бібліогр. в кінці ст.
Ковальський, Віктор. Станіслав Яценко – приклад служіння праву та українському народові / Віктор Ковальський // Юридична Україна. – 2020. – № 12. – С. 44
Ковальський, Віктор. Українські реформи : внесок юристів / В. Ковальський // Юридичний вісник України. – 2018. – 5-11 жовт. – С. 2-3.
Козьяков, Ігор. Безмежна відданість справі / Ігор Козьяков, Валентин Півненко // Вісник прокуратури. – 2016. – № 3. – С. 124-128
Модель професійного юриста на ринку юридичних послуг України : дискусії та обговорення // Право України. – 2009. – № 2. – С. 148-155.
Першиков, Євген Володимирович. "Я відбувся як юрист і про це не жалкую" / Є. В. Першиков ; інт-ю зап. О. Шутко // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 2. – С. 317-319.
Попович, Ірина. Найскладніше у роботі прокурора – це необхідність пропускати крізь себе долі людей, їх турботи і драми / Ірина Попович // Вісник прокуратури. – 2017. – № 4. – С. 38 : кольор. фот.
Стеценко, С. Юридичні фільми як допомога у формуванні сучасного юриста : рецензия / С. Стеценко // Право України. – 2012. – № 7. – С. 376-377
Теплюк, Михайло. Шлях від доктрини до державотворення : (до 75-річчя від дня народження Павла Євграфова) / Михайло Теплюк // Право України. – 2019. – № 10. – С. 292-294
Черновський, О. К. Тестова форма контролю, як складова підготовки кваліфікованого юриста / О. К. Черновський, Н. О. Турман // Юридична Україна. – 2018. – № 9. – С. 42-50. – Бібліогр. в кінці ст.
Черновський, Олексій. Культура правового мислення – складова частина професії юриста / Олексій Черновський, Олександр Семенюк // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 1. – С. 132-136. – Бібліогр. в кінці ст.
Юристи зобов`язані стати зразком нульової толерантності до корупції : нова урядова команда планує вичистити тих, хто працював у міністерствах на окремі тіньові офіси, схеми, компанії // Урядовий кур’єр. – 2019. – 9 жовт. (№ 193). – С. 3.
Юрист-міжнародник, учений, державний і громадський діяч, перший суддя Європейського суду з прав людини від України // Право України. – 2009. – № 7. – С. 182-183.
 
Інтернет ресурси:
 
Підготувала Кодриш Віталія

 


Новини

2024-05-29

30 травня 70-річчя від дня народження педагога, літературознавиці, докторки філологічних наук, професорки кафедри української літератури Ужогородського національного університету (2000–2021) Валентини Володимирівни Барчан. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Втілення мрії або шлях до щастя".

2024-05-27

Запрошуємо всіх, хто має бажання опанувати мову жестів на практичне заняття!

2024-05-23

27 травня виповнюється 95 років від дня народження відомого українського письменника Романа Іваничука. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Роман Іваничук - майстер українського роману".

2024-05-20
18 травня 2024 року виповнюється 80 років з моменту насильницької депортації кримських татар. Цього дня Україна і світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб і виснаження. З 2014-го року країна-терорист - росія незаконно окупувала Крим та продовжує скоювати злочини проти корінного населення Кримського півострова й нині. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Крим - дорога додому".
2024-05-17

Шановні користувачі, пропонуємо  вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день