Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5986
2013-11-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5311
Доброго дня!Допоможіть знайти інтернет-ресурси по темі : Розвиток громадянського суспільства в Україні і відповідність європейським стандартам. Дякую Марія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-14

2013-11-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5312
Добрий вечір.Будь ласка,підскажіть мені джерела на тему:"Поняття та форми народного волевиявлення в Україні".Дякую Іванна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-14

Доброго дня! Скористайтесь наступними джерелами:

67.9(4УКР)300 В 41
Вибори і референдуми в Україні: законодавче забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. : доп., виступи, рек., Київ, 13-15 листоп. 2002 р. / редкол.: М. М. Рябець, В. І. Співак [та ін.]. -К.: Нора- Друк, 2003.-504 c.

67.9(4УКР)300 К 65
Конституційне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. М. Бисага , Ю. Ю. Бисага, Д. М. Бєлов [та ін.]; УжНУ, Ін-т держави і права країн Європи, Юридичний ф-т [та ін.]. -Ужгород: Ліра, 2007.-372 c.

67.9(4УКР)300.5 К 52
Ключковський Ю. Б.
Виборчі системи та українське виборче законодавство : [монографія] / Ю. Б. Ключковський; Нац. ун-т "Києв.-Могил. акад.". -К.: Час Друку, 2011.-134 c.

67.9(4УКР)308 К 82
Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав : монографія / П. П. Андрушко, І. О. Зінченко [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Тихий; Акад. прав. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності Акад. прав. наук України. -Харкiв: Кроссроуд, 2008.-344 c.

67.9(4УКР)300.5 П 43
Погорілко В. Ф. Референдне право України : навч. посіб. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. ун-т права НАН України. -К.: Ліра-К, 2006.-366 c.

67.9(4УКР)300.5 Т27
Твоє право обирати / ред. , упоряд. І. Підлуська [та ін.], відп. за вип. Н. Демчук. -К., 2006.-36 c.

67.9(4УКР)300 Ф89
Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підручник / О.Ф. Фрицький. -3-є вид., перероб. і доп.. -К.: Юрінком Інтер, 2006.-512 c.

67.9(4УКР)300 Ш 70
Шляхтун П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун. -2-е вид.. -К.: Освіта України, 2010.-592 c.

Ющик О. Уроки бухгалтерії народного волевиявлення [Текст] / О. Ющик // Віче. - 2007. - № 9-10. - С. 32

Скрипнюк О. Категорії "народний суверенітет", "народне волевиявлення", "безпосередня демократія", "форма безпосередньої демократії": теоретико-методологічні аспекти [Текст] / О. Скрипнюк // Право України. - 2012. - № 9.- С.281-290

Неліна Н. Вибори як форма волевиявлення українського народу / Наталія Неліна // Підприємництво, господарство і право. -2013. -№ 7. - C. 15-17.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 52013-11-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5309
Как можно приобрести книгу З.Васиной "Украинская леопись одежди" 1 том Дядькова Татьяна Георгиевна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-11-12

У фондах нашої бібліотеки такі видання є :

63.5(4УКР) В 19
Васіна, З. Український літопис вбрання : книга-альбом / Зінаїда Васіна; Переднє слово О. Субтельний. – К. : Мистецтво, 2003 –
Т. 1 : 11 000 років до н.е. – ХІІІ ст. н.е. : наук. – худож. реконструкції. – 2003. – 448 с. : іл. –Текстівки, рез. англ., рос.

63.5(4УКР) В19
Васіна, З. Український літопис вбрання : книга-альбом / Зінаїда Васіна. – К. : Мистецтво, 2003 –
Т. 2 : ХІІІ – поч. ХХ ст. : наук. худож. реконструкції. – 2006. – 448 с. : кол.іл. – Текстівки англ., рос. . – Бібліогр. : C. 435-443.
2013-11-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5305
Доброго дня! Потрібна література на тему: "Сучасні технології в інформаційному сервісі". Дякую за інформацію. Іванна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-14

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела інформації:

60.5 А16
Абрамов Л. К. Інформаційний компонент діяльності НДО : [навч. посіб.] / Л. К. Абрамов, Т. В. Азарова ; Ін-т соціокульт. менеджменту. - Кіровоград : ІСКМ, 2009. - 80 с. : портр.

67.9(4УКР)304.1 Г 87
Громадяни у пошуках інформації: українські реалії / Упоряд. І. Підлуська, С.А. Горобчишина. - К. : Агентство "Україна", 2005. - 180 с.

78.5 Г15
Галимова Е. Я. Библиотечный сервис : учеб.-метод. пособие / Е. Я.Галимова. - М. : Либерея-Бибинформ, 2006. - 144 с.

78.5 Г15
Галимова Е. Я. Библиотечный сервис : учеб.-метод. пособие / Е. Я.Галимова. - М. : Либерея-Бибинформ, 2006. - 144 с.

78.3(4УКР) І-73
Інтернет-центри публічних бібліотек як засіб інформаційного сервісу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. Н. М. Кучерява ; Г. Д. Ковальчук ; відп. за вип. Л. П. Незнамова. - Харків : [б. и.], 2004. - 21 с. - (У бібліотеках Східної України).

32.81 К 26
Карпенков С. Х. Современные средства информационых технологий : учеб. пособ. / С. Х. Карпенков. -2-е изд., испр. и доп. -М.: КНОРУС, 2009.-400 c.

78.37 Л 68
Лобузіна К. В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : [монографія] / К. В. Лобузіна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2010. - 132 с. : іл.

32.97(4УКР) М 19
Малиновський Б. М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні / Б. М. Малиновський ; ред. О. Г. Молдованова. -К.: Академперіодика, 2001.-214 с.

73.4(4УКР) О-45
Ожеван М. А. Інформаційні технологіїї як фактор суспільних перетворень в Україні : зб. аналіт. доп. / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова ; за заг. ред. Д. В. Дубов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2011. - 96 с. : рис., табл.

73 О-66
Орлов П. І. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі : Наук.-практич. Посібник / П. І. Орлов, О. М. Луганський. -Х.: Прометей-ПресA , 2003.-292 с.

78.34(4УКР) П 30
Петрова Л. Г.
Сучасні технології вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Л.Г. Петрова; Відп. за вип. В. Іващенко ; М-во культури і мистецтв України, Нац. парламентська б-ка України. - К. : Нац. парламентська б-ка України, 2005. - 68 с.

32.81 Х76
Хоменко Л. Г. Електронна інформаційна цивілізація: досвід розбудови в Україні : монографія / Л.Г.Хоменко. -К.: Міжнар. агенція "BeeZone", 2004.-208 c.

Желай О. Інфотворча складова бібліотечного сервісу: стан та перспективи/ О. Желай // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. -2010. -Вип. 26. - C. 135-143.

Соснін О. Державне управління інформатизацією як виклик цивілізаційного зростання нації/ О. Соснін // Зовнішні справи. -2011. -№ 7-8. - C. 38-41.

Вітущко А. Веб-сервіси комунікативності бібліотечних сайтів / Антон Вітущко, Артур Струнгар // Вісник Книжкової палати. -2013. -№ 3. - C. 23-25.

Швецова-Водка Г. Обласна бібліотека в Інтернет-просторі / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний форум України. -2013. -№ 1. - C. 15-19.

Конах В. Національний інформаційний простір України : проблеми формування та регулювання / Вікторія Конах // Стратегічні пріоритети. -2013. -№ 2. - C. 97-103.


2013-11-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5306
Доброго вечора. Мене цікавить наявна література по філософії. Світлична Світлана Сергіївна.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-14

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

87.2 А 36
Айдукевич К. Проблеми і напрями філософії. Теорія пізнання. Метафізика : [навч. посіб.] / К. Айдукевич ; пер. з пол. О. М. Кобяков ; В. М. Вандишев ; М-во освіти і науки України. - К. : "Освіта України", 2010. - 144 с.

87.6 А 66
Андрущенко В. П. Історія соціальної філософії : (Західноєвропейський контекст) : підручник / В.П. Андрущенко; Мін-во освіти України; Національний університет ім. Т. Шевченка; Ін-т вищої освіти АПН України. - К. : Тандем, 2000. - 416 с.

87.3(0) Б68
Блецкан М. І. Історико-філософський вступ : матеріали до лекцій / М. І. Блецкан, В. М. Логойда ; відп. за вип. О. В. Хоменко ; Міністерство освіти України, Ужгородський держ. ун. - Ужгород : [s. n.], 1997. - 154 с.

87 Г93
Губар О. М.
Філософія: інтерактивний курс лекцій : навч. посіб. / О.М.Губар. - К. : Центр учбової л-ри, 2007. - 416 с.

87 Л 83
Лузан А. О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 136 с.

87.3(4НІМ) М 65
Мислителі німецького романтизму / Уклад. Л. Рудницький, О. Фешовець. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. - 588 с.

87.21 М 90
Мулярчук Є. На межі буття: філософія конечності людського буття та етика : монографія / Є. І. Мулярчук ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди. - К. : [б. и.], 2012. - 176 с.

87.3(4НІМ) Н70
Ніцше Ф. По той бік добра і зла (Прелюдія до філософії майбутнього). Генеалогія моралі / Ф. Ніцше; Пер. з нім. А. Онишко. - Львів : Літопис, 2002. - 320 с.

87 П 12
Пазенок В. С. Філософія : навч. посіб. / В. С. Пазенок. - К. : Академвидав, 2008. - 280 с. - (Альма-матер).

87 П75
Прибутько П. С. Філософія : посіб. для підготов. до іспитів / П.С. Прибутько, Т.В. Кондратюк-Антонова, В.І. Стус. - 3-тє вид., стер. - К. : Видавець Паливода А.В., 2006. - 138 с. - (Бібліотечка студента).

87.3 П77
Причепій Є. М. Філософія : підручник / Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А. Чекаль. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Академвидав, 2006. - 592 с. - (Альма-матер).

87.6 Т19
Таран В. О. Соціальна філософія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. О. Таран, В. М. Зотов, Н. О. Рєзанова ; М-во освіти і науки України, Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. - К. : Центр учбової л-ри, 2009. - 272 с.


2013-11-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5307
соціально-радикальна модель соціальної роботи
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-14

У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

65.27 Л 84
Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – 368 с.

65.9(4УКР)27 М 57
Мигович І. І. Теоретичні засади соціальної роботи : навч. посіб. / І. І. Мигович, В. Ф. Жмир. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2007. – 414 с.

65.9(4УКР)27 С69
Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров`я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг? : зб. тез конф. / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія" ; за заг. ред. Т. В. Семигіна. – К. : Сфера, 2007. – 252 с.

74.6 С65
Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога : навч. посіб. / В.Є. Сорочинська ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – К. : Кондор, 2005. – 198 с.

65.27 С69
Соціальна робота : навч. посіб.: В 3-х ч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; За ред. Т. Семигіна, І. Грига. – К. : Києво-Могилянська академія, 2004.

65.27 Т 33
Теорії і методи соціальної роботи : підручник / Авт. кол. Т. В. Семигіна , І.І. Мигович, І.М. Грига та ін, За ред. Т. В. Семигіна, І.І. Мигович. – К. : Академвидав, 2005. – 328 с. – (Альма-матер).

65.27 Т98
Тюптя Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 576 с.

65.9(4УКР)27 У 67
Управлінські аспекти соціальної роботи : курс лекцій / М.Ф. Головатий, М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін; За заг. ред. М.Ф. Головатий. – К. : МАУП, 2004. – 368 с.

Кабаченко Н. Радикальні підходи у соціальній роботі / Н. Кабаченко, Т. Семигіна // Соціальна політика і соціальна робота. – 2004. – №2. – С. 112-121.

Іванова О. Стандарти у соціальній роботі: якими їм бути? / О. Іванова // Соціальна політика і соціальна робота. – 2004. – №3. – С. 56-64.

Ільченко Н. Особливості соціального підприємництва / Н. Ільченко // Громадські ініціативи. – 2005. – №1. – С. 14-15.

Бацилєва О. В. Психологічне забезпечення соціальної роботи : проблеми та сучасний погляд на підготовку кадрів / О.В. Бацилєва // Наука. Релігія. Суспільство. – 2006. – № 2. – С. 191-198.

Лук’янова Н. Соціальна робота в Україні: концептуальні засади і трансформація в сучасних умовах / Н. Лук’янова // Політичний менеджмент. – 2009. – № 5. – С. 150 – 156.

Талалай Х. Соціальний інспектор – помічник і контролер / Х. Талалай // Соціальний захист. – 2009. – № 12. – С. 8 -9.

Куценко В. І. Кадровий потенціал соціального розвитку: шляхи удосконалення / В. І. Куценко, О. В. Гаращук // Економіка і регіон. – 2010. – № 4. – С. 85-89.

Главацька О. Л. Системний характер соціальної роботи / О. Л. Главацька // Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого-педагогічні, правові, соціологічні, медичні аспекти : зб. наук. ст. – Ужгород ; Херсон, 2012. – С. 89-95.

Морозова Л. Незалежні та повноважні : інститут соціальних інспекторів реорганізують / Л. Морозова // Пенсійний кур’єр. – 2013. – 6-12 верес. (№ 36). – С. 5.

Коваль Л. На передовій соціальної справедливості : серед головних завдвань держави – підвищення престижності, а отже – якості роботи соцпрацівників / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2013. – 1 листоп. – С. 2.
2013-11-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5308
Опис картини Шевченка Портрет Марії Максимович Колісниченко Тетяна Олександрівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-11-12

2013-11-09 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5303
Доброго дня, мені потрібна стаття: Автори: Кохно Т. Назва Літературне читання у 3-4 класах Вихідні дані: Місце публікації: Початкова школа. 2012 № 5 39-42 в текстовому форматі Богдан Віталійович
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-10

Доброго дня! На жаль, потрібну Вам статтю в електронному вигляді не знайдено. В читальній залі нашої бібліотеки Ви маєте змогу отримати журнал, а в секторі обліку користувачів зробити ксерокопію статті:

Кохно Т. Літературне читання у 3-4 класах / Тетяна Кохно // Початкова школа. - 2012. - № 5. - C. 39-42.


2013-11-09 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5304
Доброго вечора! Чи володієте Ви інформацією про Міллера Гаврила Петровича. Мені патрібно біографічні дані. Будь-ласка бажано в елекиронному форматі. Дякую! Томас
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-10

Доброго дня! Радимо скористатись наступними сайтами:

Посилання 1
Посилання 2


2013-11-07 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5302
потрібно фотокартку Томчані Михайла Івановича


2013-11-08

Доброго дня!
Скористайтеся будь ласка наступними
Інтернет-посиланнями:

http://www.zosh7.uz.ua/wp-content/uploads/2013/03/Музей-М.Томчанія.ppt#263,19,Михайло Іванович Томчаній (1914 – 1975 р.)
Посилання 1

2013-11-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5300
добрий день! мені протрібно: 1)бібліотений фахівець: сучасні вимоги, майбутнє професії. 2) організація внутрішнього простору бібліотек. 3)бібліографічні ресурси України як база забезпечення інформаційних запитів користувачів. дякую вікторія
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-11-08

Добрий день.
Пропонуємо переглянути наступні видання:

Амлінський Л. Бібліотечний комфорт : розкіш чи веління часу / Лев Амлінський // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 39-44.

Бабій Л. Роль творчого потенціалу молодих спеціалістів у формуванні гідного іміджу бібліотеки / Л. Бабій // Бібліотечна планета. – 2010. – № 3. – С. 32-33.

Яблонська Н. М. Бібліотечний фахівець: нові орієнтири (за матеріалами обласного соціологічного дослідження «Бібліотечний фахівець: сучасні вимоги, майбутнє професії») / Яблонська Н. М. // Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ. – Ужгород : Падяка, 2010. – С. 178-186.

Захаренко М. П. Привлекательность библиотечной профессии для молодежи: опыт социологического исследования / Марина Павловна Захаренко // Библиотековедение. – 2010. – № 3. – С. 112-117.

Вертій Ж. Застосування тренінгових форм роботи у вітчизняному бібліотечному процесі / Жанна Вертій // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 6. – С. 26-33.

Ярошенко, Т. О. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу / Т. О. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2011. – № 1. – С. 17-22 : портр.

Бейліс, Л. І. До питання креативності бібліотечної роботи і особистісних мотивів її виконання / Л. І. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2011. – № 4. – С. 24-28 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Дмитричева, В. Бібліотекар - людина особлива! / В. Дмитричева // Бібліотечна планета. – 2008. – № 2. – С. 35 : іл.

Цуріна, І. Влада інвестує в активного бібліотекаря / І. Цуріна // Бібліотечна планета. – 2008. – № 3. – С. 22.

Добко Т. Розвиток довідкової служби Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 30-річчя відділу довідково-бібліографічного обслуговування) / Тетяна Добко // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – С. 27-40.

Канюка О. А. Використання традиційних та сучасних форм довідково-інформаційного обслуговування користувачів / Канюка О. А. // Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ. – Ужгород : Падяка, 2010. – С. 88-97.

Ковальчук Г. К. Використання новітніх технологій – зростання іміджу бібліотеки / Ковальчук Г. К. // Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ. – Ужгород : Падяка, 2010. – С. 73-80.

Лисенко Л. Автоматизація процесів групового бібліографічного інформування викладачів / Лариса Лисенко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 2. – С. 13-14.

Стрішенець Н. Каталог у епоху Google та Amazon / Надія Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 16-27.2013-11-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5301
Потерпілий у кримінальному праві
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-11-08

Пропонуємо наступні видання:

67.9(4УКР)308 С31
Сенаторов, М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві : монографія / М.В.Сенаторов. – Харкiв : Право, 2006. – 208 с.

67.9(4УКР)6 П64
Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) : монографія / Ю. В. Баулін [та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Баулін ; Академія правових наук України, Інститут вивчення проблем злочинності Акад. правових наук України. – Харкiв : Кроссроуд, 2008. – 364 с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.

***
Шморгун, Т. Потерпілий як учасник кримінального процесу / Т. Шморгун // Юридична Україна. – 2005. – №6. – С. 63-66.

Гребьонкін, А. Потерпілий від втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність / А. Гребьонкін // Вісник прокуратури. – 2006. – №1. – С. 90-102.

Давиденко, С. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесального доказування при обранні, зміні та скасуванні запобіжних заходів / С. Давиденко // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – №3(46). – С. 256-265.

Карпов, Н. Кримінально-правовий, кримінально-процесуальний та віктимологічний аналіз поняття "потерпілий" / Н. Карпов, Т. Панасюк // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 5. – С. 142-145. – Бібліогр. : 19 назв

Герасимчук, О. П. Правонаступництво у кримінальному процесі у разі смерті потерпілого / О.П. Герасимчук // Адвокат. – 2007. – №8. – С. 12-15. – Библиогр. в конце ст. : 11 назв.

Галунько, В. В. Розвиток інституту забезпечення прав і свобод людини і громадянина при здійсненні органами внутрішніх справ України охорони права власності / В. В. Галунько // Держава і право. – 2007. – Вип. 38.– С. 42-51. – Бібліогр. в кінці ст.

Чмут, С. В. Кримінально-правова характеристика потерпілого від статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості / С. В. Чмут // Держава і право. – 2007. – Вип. 38. – С. 628-634. – Бібліогр. в кінці ст.

Навроцька, В. Критерії визначення кола діянь, кримінальні справи які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого - фізичної особи / В. Навроцька // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 3. – С. 147-152. – Бібліогр. : 30 назв.

Вороновський, Л. Гарантії своєчасного визнання потерпілими під час досудового розслідування близьких родичів загиблого від злочину / Л. Вороновський // Вісник прокуратури. – 2008. – №5. – С. 67-75.

Лепісевич, О. Проблеми реалізації та захисту прав потерпілих від злочину / О. Лепісевич // Вісник прокуратури. – 2008. – №5. – С. 102-109.

Введенська, В. Відмова потерпілого від реалізації своїх процесуальних прав: причини та юридичні наслідки / В. Введенська // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 5 . – С. 140-144. – Бібліогр.: 9 назв.

Павлік, О. Співвідношення понять "потерпілий від злочину" та "жертва злочину" / О. Павлік // Юридична Україна. – 2008. – № 6. – С. 118-124.

Буртовий, М. Актуальні проблеми захисту прав і законних інтересів потерпілого в аспекті вдосконалення чинного Кримінально-процесуального кодексу України / М. Буртовий // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10. – С. 162-164. –Бібліогр. в кінці ст.

Павлік, О. Потерпілий в системі кримінально-виконавчих відносин / О. Павлік // Юридична Україна. – 2008. – № 11. – С. 103-107. – Бібліогр. в кінці ст.

Буртовий, М. Проблеми своєчасного визначення особи потерпілою від злочину як гарантія дотримання її прав і законних інтересів у кримінальному процесі / М. Буртовий // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 161-162.

Каркач, П. Субсидіарне обвинувачення у кримінальному судочинстві / П. Каркач // Вісник прокуратури. – 2008. – № 9. – С. 68-73.

Павлік, О. Міжнародно-правові підходи щодо захисту прав потерпілого у кримінально-виконавчому законодавстві / О. Павлік // Юридична Україна. – 2008. – № 12. – С. 122-127.

Рибалка, О. Потерпілий як суб'єкт доказування у кримінальних справах приватного обвинувачення / О. Рибалка // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 176-179. – Бібліогр. : 9 назв.

Колінько, О. О. Віктимологічна профілактика доведення до самогубства / О. О. Колінько // Держава і право. – 2012. – Вип. 57. – С. 444-450. – Бібліогр. наприкінці ст.

Мануїлова, К. Суб’єктивний склад у зобов’язаннях з відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки / К. Мануїлова // Юридичний вісник. – 2012. – № 3. – С. 121-126. – Бібліогр.: 8 назв.

Хавронюк, М. Згода (прохання) потерпілого як обставина, що виключає злочинність діяння / Микола Хавронюк, Марина Зенова // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 2.– С. 17-21. – Бібліогр. в кінці ст.

Острійчук, О. Показання потерпілого як процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі / О. Острійчук // Юридичний вісник України. – 2013. –№ 19-20. – С. 17.

Бойкова, М. А. Міжнародні стандарти відшкодування шкоди, завданої злочином / М. А. Бойкова // Держава і право. – 2013. – Вип. 59. – С. 383-388. – Бібліогр. наприкінці ст.

Острійчук, О. Деякі аспекти показань потепілого у кримінальному провадженні : правозастосовчий аспект норм Кримінального процесуального кодексу / О. Острійчук // Юридична газета. – 2013. – № 19-20. – С. 42-43.


Інтернет - ресурси:
Посилання 1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Потерпілий_(у_кримінальному_процесі)
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5


2013-11-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5293
Доброго дня! Підшукайте, будь ласка мені літературу на тему "Кодекс законів про працю" Дякую Анюта
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-07

Доброго дня! Пропонуємо скористатись такою літературою:

67.9(4УКР)305 К 57
Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 жовт. 2012 р. : (відповідає офіційному текстові). -К.: Центр учб. л-ри, 2012.-78 c.

67.9(4УКР)305 К57
Кодекс законів про працю України : наук.-практ. комент. : із змінами та доп. станом на 1 верес. 2008 р. / І. В. Арістова [та ін.] ; за ред. О. О. Погрібний ; : М. І. Іншин, І. М. Шопіна. -К.: Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2009.-456 c.

67.9(4УКР)305 С80
Стичинський Б. С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. -2-е вид., допов. та переробл.. -К.: А.С.К., 2001.-1072 c.

Богомаз Г. Відповідальність роботодавця у вигляді відшкодування працівникові моральної шкоди за урядовим проектом Трудового кодексу України / Г. Богомаз // Юридична Україна. - 2005. - №6. - С. 49-53.

Мірошниченко, Оксана. Положення про трудову дисципліну сільськогосподарських працівників у проекті Трудового кодексу України / О. Мірошниченко // Юридична Україна. - 2006. - №8. - С. 13-18.

Теплюк М. Прийняття нового трудового кодексу України - необхідний крок в адаптації трудового законодавства до нових економічних умов / М. Теплюк, О. Святоцький // Право України. - 2009. - № 3.- С.4-6.

Хара В. Реформування трудових відносин за проектом Трудового кодексу України / В. Хара // Право України. - 2009. - № 3. - С. 22-27.

Хуторян Н. Проблеми правового регулювання відпусток у проекті Трудового кодексу України / Н. Хуторян // Право України. - 2009. - № 3.- С.35-40.

Вишновецька С. Загальні положення проекту трудового кодексу України в контексті сучасних тенденцій розвитку трудового права / С. Вишновецька // Право України. - 2009. - № 3.- С.41-47.

Мірошніченко О. Проблеми правового регулювання зміни умов трудового договору у проекті Трудового кодексу України / О. Мірошніченко // Юридична Україна. - 2009. - № 7. - С. 73-75.

Костюк В. Зміст трудової правосуб'єктності працівника за трудовим законодавством України та проектом Трудового кодексу: науково-правовий аспект / В. Костюк // Право України. - 2010. - № 11.- С.140-146.

Костилєва, Тетяна. Поняття та склад правовідносин у сфері контролю за дотриманням законодавства про працю / Т. Костилєва // Публічне право. - 2012. - № 4(8). - С. 241-248.

Середа, Олена. Поняття і сутність нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства / О. Середа // Публічне право. - 2012. - № 4(8). - С. 227-232.

Костилєва, Тетяна. Поняття та склад правовідносин у сфері контролю за дотриманням законодавства про працю / Т. Костилєва // Публічне право. - 2012. - № 4(8). - С. 241-248.

Шевченко, Анна. У Верховні Раді зареєстровано новий доопрацьований проект Трудового кодексу / А. Шевченко // Голос України. - 2013. - 1 жовт. - С. 2.2013-11-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5294
Керівні органи НАТО Шімон Сергій
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-07

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

66.4(0) Д 58
Довідник НАТО . - Брюссель: Public Diplomacy Division, 2006. - 384 c.

66.4(0) Н 33
НАТО : довідник. - Брюссель, 2001. - 596 с.

66.4(0)633 Н33
НАТО : краткий справочник / М. Колга [и др.] ; общая ред., сост. М. Колга. - Б.м., 2007. - 544 c.

66.4(0) Н 33
НАТО у ХХІ столітті. - Брюссель, 2004. - 23 с.

66.4(0) С 74
Справочник НАТО. - Брюссель: Public Diplomacy Division, 2006. - 440 c.

66.4(0) Т 65
Трансформована НАТО. - Брюссель, 2004. - 44 с.

66.4(0)633 Щ 92
Що таке НАТО? : знайомство з Трансатлантичним альянсом. - Брюссель, [2013]. - 48 c.

Петровский, Павел. Куда идет НАТО? : взгляд из Лиссабона / П. Петровский, В. Дедушкин // Международная жизнь. - 2010. - № 12. - С. 46-57.

Цирфа, Юлія. "Фронтами" НАТО / Юлія Цирфа // Віче. - 2012. - № 1. - С. 20-21

Зепос, Янис -Алекс. Оглянитесь назад, чтобы увидеть будущее: О стратегической концепции НАТО / Я. -А. Зепос // Международная жизнь. - 2012. - № 1. - С. 21-35.

Цирфа, Юлія. Чиказькі пристрасті. Нова безпекова тактика НАТО / Юлія Цирфа // Віче. - 2012. - № 11. - С. 22-23

Костюк, Богдана. НАТО - Україна: 15 років партнерства / Б. Костюк // Українське слово. - 2012. - 18-24 лип. (№ 29). - С. 6.

Партнерство Україна-НАТО: нові реалії - нові вимоги : [заочний круглий стіл] // Національна безпека і оборона. - 2012. - № 2-3. - С. 12-22.

Поляков, Леонід. Стан і перспективи військово-технічного співробітництва України з Нато / Л. Поляков // Національна безпека і оборона. - 2012. - № 2-3. - С. 45-49.

Гречанінов В. Про новий формат співпраці з НАТО / В. Гречанінов // Зовнішні справи. - 2012. - № 12. - С. 36-37
2013-11-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5295
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, інформацію щодо теми "Підвищення кваліфікації викладача за рахунок вивчення англійської мови". Наперед вдячна! Рева Роксолана Романівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-07

Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день