Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5986
2013-11-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5296
Добро дня! мені потрібно літературу: 1. Сучасні часописи та альманахи. 2. Історичні твори В.Чемериса. 4. Свята Юлія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-07

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7


2013-11-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5297
Сучасні тенденції в дизайні бібліотеки. Дякую гарно! Ольга
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-11-07

2013-11-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5298
Доброго дня! Будь ласка надайте мені літературу для написання курсової роботи "Розвиток інформаційної культури особистості" Оля
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-06

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

73 В 85
Вступ до інформаційної культури та інформаційного права : монографія / Наук.-дослід. центр правової інформатики; За заг. ред. М.Я.Швець, Р.А.Калюжний. -Ужгород: ІВА, 2003.-240 с.

67.9(4УКР)304 Ж 91
Журавський В. С. Україна на шляху до інформаційного суспільства / В.С. Журавський, М. К. Родіонов, І. Б. Жиляєв; За заг. ред. М. З. Згуровський; Мін-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". -К.: Політехніка, 2004.-484 c.

67.9(4УКР)304.1 З-12
Забезпечення доступу до публічної інформації як стратегічний пріоритет державної політики України : аналіт. доп. / О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк [та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж. -К., 2012.-72 c.

72.4(4УКР) І-74
Інформаційна складова соціокультурної трансформаціїї українського суспільства : [монографія] / О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.]; Нац. акад. наук України. -К., 2012.-256 c.


Кушерець В. Наукове просвітництво та інформаційна культура / В. Кушерець // Трибуна. - 2004. - №9-10. - С. 17-20.

Бабенко Т. Зміст інформаційної культури майбутнього вчителя / Т. Бабенко // Рідна школа. - 2007. - № 4. - С. 23-26.

Носков, Володимир. Психологічні детермінанти інформаційної культури студентів і викладачів гуманітарного ВНЗ / Володимир Носков, Анатолій Кальянов, Ольга Єфросиніна, Оксана Носкова // Соціальна психологія. - 2009. - № 1. - С. 108-120

Хромець М. Вплив сучасних соціокультурних процесів на формування електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів / М. Хромець // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. - К. : Нац. парламентська біб-ка України, 2009. - № 4. - С. 11-14.

Поперечна, Лідія. Проектні технології у формуванні інформаційної культури учнів / Л. Поперечна // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 7-8. - С. 2-11.

Лукашів В. Особливості становлення і розвитку інформаційної культури майбутніх фахівців зв‘язку / В. Лукашів // Рідна школа. - 2011. - № 8-9. - С. 53-57

Галета Я. Інформаційна культура в професійній підготовці майбутнього педагога / Я. Галета // Рідна школа. - 2011. - № 11. - С. 24-27.

Кресіна, Ірина Олексіївна. Проблеми і перспективи розвитку інформаційно-комунікаціного простору / І. О. Кресіна // Держава і право. - 2011. - Вип. 53. - С. 696-697.

Чи стане Інтернет основним каналом комунікації майбутнього? // Українська культура. - 2012. - № 1. - С. 36-41.

Бібліотеки як суспільні центри управління сучасним інформаційними потоками: напрями діяльності та перспективи розвитку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 30. - С. 7-122.

Можаровська, Наталія. Інформаційна культура як об'єкт національної інноваційної політики та правознавства / Наталія Можаровська // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал / Спілка юристів України, Ін-тут держави і права НАН України. - К., 2012. - № 12. - С. 136-139.

Топоровський В. В. Інформаційна культура працівника податкової міліції / В. В. Топоровський // Міліція України. - 2013. - № 3-4. - С. 28-29.

Шулікін, Дмитро. Інформаційну культуру - кожному вчителеві / Д. Шулікін // Освіта України. - 2013. - 10 черв. (№ 23). - С. 10.

Коханова І. Інформаційна культура як засіб корегування асоціальної поведінки користувачів та бібліотечних працівників / Ірина Коханова // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 1. - С. 2-3.

Асєєв, Георгій. Документознавство в інформаційній індустрії / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 6. - С. 24-27.
2013-11-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5299
Консервація і реставрація документів Марія Михайлівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-06

2013-11-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5292
Батура О.В. Державне казначейство України: місце і роль у виконанні бюджету [Текст] / О.В. Батура // Фінанси України. - 2003. - №11. - С. 3-10. Ганусяк
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-06

Доброго дня! Потрібний Вам журнал знаходиться у фондах читальної зали нашої бібліотеки.
2013-11-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5291
Добридень. Мені потрібно літературу до теми: лексико-семантичні (семантичні) групи дієслів, зокрема про такі лексико-семантичні групи як дієслова мовлення і мислення. Дякую. Олеся
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-06

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:

81.411.1 Б 75
Бодик О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : Центр учбової л-ри, 2011. - 414 с.

81.411.1 В 29
Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н. Ф. Венжинович. - 3-є вид., випр. і допов. - К. : Знання, 2008. - 304 с. : табл. - (Вища освіта ХХІ століття).

81.411.1 В 54
Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика укр. Мови / І. Вихованець, К. Городенська. -К.: "Пульсари", 2004.-400 с.

81.411.1 Г61
Головащук С. І. Словник-довідник з українського слововживання / С. І. Головащук. - К. : Наук. думка, 2004. - 448 с.

74.26 Г 85
Грипас Н. Я. Українська мова. Дидактичний матеріал з морфології : посіб. для вчителя / Н. Я. Грипас, М.Я. Плющ. -К.: Ленвіт, 2003.-184 с.

81.411.1 К 61
Колоїз Ж. В. Сучасна українська літературна мова : зб. завдань для лаборатор. робіт / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, В. В. Явір. - К. : Знання, 2006. - 360 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

81.411.1 К 90
Культура мови на щодень / Ін-т української мови; Н.Я. Дзюбишина-Мельник, Н.С. Дужик, С.Я. Єрмоленко та ін.; За ред. С.Я. Єрмоленко. - 2-е вид., доп. і випр. - К. : Довіра, 2002. - 169 с.

81.411.1 Р 65
Розумик Т. М. Морфологія сучасної української літературної мови : методичні розробки практ. занять для студ. укр. від-ня філолог. ф-ту/ Т. М. Розумик, Н. Ф. Венжинович; Ужгород. нац. ун-т. -Ужгород: Патент, 2002.-75 с.

81.411.1 С 91
Сучасна українська літературна мова : підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко [та ін.] ; за ред. М. Я. Плющ. - 7-е вид., стер. - К. : Вища шк., 2009. - 432 с.

81.411.1 Ш 37
Шевченко Л. Ю. Сучасна українська мова : довідник / Л. Ю. Шевченко, В. В. Різун, Ю. В. Лисенко ; за ред. О. Д. Пономарів. -2-е вид., випр. і допов. -К.: Либідь, 1996.-320 c.

81.411.1 Ш 67
Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. - К. : Літера, 2000. - 688 с.

2013-11-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5289
Доброго дня допоможіть мені будь ласка підшукати літературу по питанню - Вплив виступів видатних ораторів на історію людства. Бабука Яна Василівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-05

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література:

83.7 В 17
Вандишев В. М. Риторика : екскурс в історію вчень і понять: навч. посібник / В. М. Вандишев. - К.: Кондор, 2003.-264 с.

83.7 К61
Колотілова Н. А. Риторика : навч. посібник / Н. А. Колотілова; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Центр учбової л-ри, 2007.-232 c.

83.7 О-54
Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Б. Олійник; М-во освіти і науки України. - К.: Кондор, 2010.-180 c.

83.7 О-63
Ораторське мистецтво : навч. посібник / Н. П. Осипова [та ін.]; за ред. Н. П. Осипова; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Одіссей, 2006.-144 c.

83.7 Ч-58
Чибісова Н. Г. Риторика : навч. посібник / Н. Г. Чибісова, О. І. Тарасова. - К.: Центр навчальної л-ри, 2003.-228 с.

Губарева Г.А. Про точність і логічність мовлення / Г.А. Губарева // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – №16/18. – С. 104-105.

Онищенко Г. І. Елементи практичної риторики / Г. І. Онищенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 32. – С. 2-9.

Затилюк Я.В. Давньоруська історія на службі у київських церковних ієрархів середини – другої порловини 17 ст.: політична риторика та статус митрополій / Я.В. Затилюк // Український історичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 40-57.

Турукало Т. Б. Вивчаємо ораторське мистецтво / Т. Б. Турукало // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 10. – С. 17-21.

Івко О. М. Основи комунікативно-мовної культури / О. М. Івко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 16-18. – С. 4-13.

Гамова Г. І. З історії ораторського мистецтва / Г. І. Гамова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 22-24. – С. 66-70.

Білоус, Петро. Проповідницьке мистецтво Лазаря Барановича : рецензия / Петро Білоус // Слово і час. – 2013. – № 9. – С. 108-110.2013-11-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5290
Будь-ласка надайте список необхідної літератури. Тема курсовой роботи "Роль фольклорних елементів у творі "Старі люди" Софії Андрухович" Омельченко Дарина Сергіївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-04

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

Панченко В. Генітальна література, або дурдом Софії Андрухович / В. Панченко // ЛітАкцент. Альманах. - Київ : Темпора, 2008. - С. 68-73.

Голобородько Я. Жінки не без чоловіків (проза Софії Андрухович) : рецензія / Я. Голобородько // Слово і час. -2007. -№ 4. - С.63-66.

Голобородько Я. Перцепції Софії Андрухович / Я. Голобородько // Українська мова та література. - 2012. - № 21. - С. 37-40.


Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7


2013-10-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5287
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка у написанні курсової роботи, мені потрібен список літератури та електронних сайтів. Тема курсової роботи "Керування документаційними процесами - складова та функція управління". Буду дуже вдячна за допомогу! Олаг Оксана Йосипівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-31

Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні видання:

Антоненко, І. Є. Кваліфікаційні вимоги до фахівців у сфері керування документаційними процессами / І. Є Антоненко // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. - 2006 . - № 3. - С.61-65.

Боцула М. П. Інформаційні технології для організації систем керування електронними документами / М. П. Боцула // Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ. – К., 2010. – С. 40–48.

Добровольська, В. Дослідження процесу керування документацією в органах управління культурою / В. Добровольська // ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ . – 2012 . – № 3. – С. 28-29.

Добровольська, В. В. Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією / В. В. Добровольська // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. – 2012 . – № 1. – С. 22-26.

Добровольська, В. В. Формування інноваційної політики розвитку системи керування документацією в органах управління культурою/ В. В. Добровольська // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. – 2012 . – № 2. – С. 22-25.

Добровольська, В. В. Перспективні напрями розвитку керування документацією в органах управління культурою / В. В. Добровольська // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. – 2013. – № 1. – С. 39-44.

Інтернет - ресурси:

Посилання 1
Посилання 2


2013-10-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5288
Доброго вечора! Мені потрібна вся наявна література в бібліотеці про Наталю Забілу,Павла Загребельного. Завчасно дякую. Світлична Світлана Сергіївна.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-04

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

84(4УКР)6 З – 14
Загребельний П. А. Диво : роман / П. А. Загребельний. – Х.: Фоліо, 2006. – 640 c.

84(4УКР)6 З14
Загребельний П. А. Європа 45 : роман / П. А. Загребельний. – Х.: Фоліо, 2003. – 608 c.

84(4УКР)6 З14
Загребельний П. А. Стовпо – творіння. Кавтаклізма : роман / П. А. Загребельний. – Х.: Фоліо, 2005. – 288 c.

Мушкетик Ю. Гіркий досвід Стовполандії : про нову книгу П. Загребельного "Стовпо – Творіння" / Ю. Мушкетик // Вітчизна. – 2004. – № 7–8. – С. 99–101.

Бондаренко, Юрій. Феномен історичності в романі Павла Загребельного "Диво" / Ю. Бондаренко // Дивослово. – 2006. – № 2. – С. 2–8.

Марко Василь. Особливості внутрішнього монологу у творах Павла Загребельного : "Я, Богдан", "Тисячолітній Миколай, "Гола душа" / В. Марко // Дивослово. – 2007. – № 1. – С. 53–56.

Шевченко Ж. "Чеберяйчики" Павла Загребельного / Ж. Шевченко // Дивослово. – 2009. – № 7/8 . – С. 70–71.

Заверталюк Нінель. Павло Загребельний: рецепція та інтерпретація / Нінель Заверталюк, Ольга Шаф // Слово і час. – 2010. – № 2. – С.119–120.

Загребельний, Павло. У фокусі слова / П. Загребельний; aвт. передм. О. Дикань (Введено оглавление) // Київ. – 2012. – № 1. – С. 3 – 34.
____________________________________________________________

Забіла Наталя. Наталя Забіла : (1903 – 1985) : перший лауреат. Премія 1972 року (за драматичну казку "Троянові діти", п’єсу – фантазію "Перший крок" та поетичні твори) : арифметика любить свою Метику... / Н. Забіла // Мовчун А. І. Лауреати премії ім. Лесі Українки дітям : [збірник] / Антоніна Іванівна Мовчун, Леся Вікторівна Мовчун. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – С. 7–20.

Наталя Забіла (1903 – 1985) : 5 березня 2013 року виповнилося 110 років з дня народження дитячої письменниці Наталі Львівни Забіли // Українська культура. – 2013. – № 3. – С. 46.

Дворецька Ю. В. Наталя Забіла. Майстриня дитячої казки / Ю. В. Дворецька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 7. – С. 23–24.

2013-10-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5284
Політичні погляди Арістотеля Максим
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-28

Пропонуємо переглянути наступні видання:

67.1 О63
Орач, Є. М. Історія політичних і правових вчень : навч. посіб. / Є. М. Орач ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – К. : Атіка, 2005. – 560 с. – Бібліогр. : с. 557-559.

67.2(0)+ 67.2(4УКР) Ш 95
Шульженко, Ф. П. Історія політичних і правових вчень : навч.посіб. / Ф. П. Шульженко, Т. Г. Андрусяк. – 3-є вид.,стереотип. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 304 с.

66.0 П 36
Піча, В. М. Політологія : конспект лекцій / В. М. Піча, Н. М. Хома. – 2-е вид., доп. – Львів : "Новий Світ- 2000" : "Альтаїр-2002", 2003. – 172 с.

66.0 П50
Політологія : терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці: Навч. словник-довідник для студентів / Уклад. : В. М. Піча, Н. М. Хома ; Наук. ред. М. С. Піча. – К. : Каравела ; Львів : "Новий Світ – 2000", 2001. – 320 с.

66.0 Х73
Холод, В. В. Політологія = Political science : навч. посіб. / В. В. Холод. – 2-е вид., стереотип. – Суми : Університетська книга, 2003. – 408 с.

66.0 Б 35
Бебик, В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика : [Монографія] / В. М. Бебик; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – 2-е вид., стер. – К. : МАУП, 2001. – 384 с. : іл. – Бібліогр. : C. 370-383.

66.0 П50
Політологічний енциклопедичний словник. А - Я : энциклопедия / Ін-т держави іправа ім. В. М. Корецького, Укр. асоціація політологів ; За ред. Ю. С. Шемшученко, В. Д. Бабкін, В. П. Горбатенко, Упоряд. В. П. Горбатенко. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Генеза, 2004. – 736 с.

66.0 Ю71
Юрій, М. Ф. Основи політології : навч. посіб. / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2005. – 340 с. – Бібліогр. в кінці розд.

66.0 М 33
Матвєєв, С. А. Політологія : навч. посіб. / С. А. Матвєєв, Л. С. Буланенко ; відп. за вип. С. В. Карплюк. – Х. : Одіссей, 2008. – 272 с. : табл.

66.01 Г 69
Горлач, М. І. Політологія : наука про політику : підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. – К. : Центр учбової л-ри, 2009. – 838 с. – Бібліогр. наприкінці розд.

66.0 Г 31
Гелей, С. Д. Політологія : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – 8-е вид., переробл. і допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 348 с. – Бібліогр. : С. 346.

Інтернет – ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


2013-10-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5285
1. Розвиток української драматургії 1960-1990 рр. 2. Сучасні часописи та альманахи. 3. Історичні твори В.Чемериса. 4. Свята Ланова
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-31

Зверніть увагу!

82.2-2 У45
Українська класична драматургія : збірник / Відпов. за вип. Г. В. Ніколенко. – Дніпропетровськ : Січ, 2003. – 404 с.

83.3(4УКР)5 С 89
Сулима, М. М. Українська драматургія XVII - XVIII ст. / М. М. Сулима ; Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Фоліант : Стилос, 2005. – 368 с. + Додаток С. 349-365.

83.3(4УКР) М 21
Малютіна, Н. П. Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст. : навч. посіб. / Н. П. Малютіна. – К. : Академвидав, 2010. – 256 с. – (Альма-матер). –Бібліогр. : С. 240-253.

83.3(4УКР)6 В 52
Вірченко, Т. І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: дискурс, еволюція, типологія : монографія / Т. І. Вірченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 338 с. – Бібліогр. : С. 299-320 та у підрядк. прим. – Покажч. : С. 321-335.

***
Новиков, А. Українська драматургія межі XIX-XX ст. і національний модернізм / А. Новиков // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 1. – С. 44-48. – Бібліогр. : 16 назв.

Городна, О. Розвиток драматургії і театру. Український професійний театр. Трупа корифеїв : 10-й клас / О. Городна // Українська мова та література. – 2010. – Ч. 38-40. – С. 3-8.

Павлюк, Н. Епічність як елемент в українській бароковій драматургії / Н. Павлюк // Мандрівець. – 2012. – № 6. – С. 26-28. – Бібліогр. наприкінці ст.

2013-10-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5286
Мені потрібно тори про Сосюру, Стендаля і про твори них? Вікторія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-04

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література:

83.3(4УКР)6 К 72
Костюченко В. А. Біль аж до краю дороги... : есе / В. А. Костюченко ; худ. оформ. Н. В. Мясковська. – К.: Пульсари, 2001. – 228 с.

84(4УКР)6 С 66
Сосюра В. М. Всім серцем любіть Україну... : вибрані твори / В. М. Сосюра; Упоряд. та передм. С. А. Гальченко. – К.: Криниця, 2003. – 608 с.

84(4УКР)6 С 66
Сосюра В. М. Третя Рота : роман / В. М. Сосюра. – К.: Знання, 2012. – 352 c.

Сверстюк , Євген. На моїм віку; Заповіти Гоголя і Шевченка; Володька Сосюра і червона калина; "І край мене почує" : есеї / Є. Сверстюк // Дивослово. – 2008. – № 12 . – С. 51–56.

Яремкович, Марія. Мотив самотності в ліриці В. Сосюри : (збірки "Осінні зорі", "Місто" ) / М. Яремкович // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 263–270.

Дубровіна Л. М. Пори року в поезії В. Сосюри / Л. М. Дубровіна // Все для вчителя. – 2011. – № 34–36. – С. 18–19.

Попова Т. Ю. Вивчення інтимної лірики В. Сосюри на уроках словесності / Т. Ю. Попова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 7. – С. 5–8.

Гальченко, Сергій. "Ти не мені належиш, серце!" : [В. Сосюра] / С. Гальченко // Літературна Україна. – 2013. – 3 січ. (№ 1). – С. 4–5.

____________________________________________________________


84(4ФРА) С 79
Стендаль. Червоне і чорне : хроніка ХІХ століття / Стендаль ; пер. з фр. Є. Старинкевич. – К.: Основи, 1999. – 703 с. – (Зарубіжна класика).

84(4ФРА) С 79
Стендаль. Пармская обитель : роман / Стендаль ; пер. с фр. Н. Немчинова. – Х.: Прапор, 1983. – 448 c.

Гончар М.Р. Пронизливий спостерігач людських характерів: Урок – ток–шоу за романом Стендаля "Червоне і чорне" / М. Р. Гончар // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 4. – С. 5–7.

Дітькова С. "Жив, кохав, страждав..." : до вивчення творчості Стендаля / С. Дітькова // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 7–8. – С. 12–15.

Худолій С. В. Ф. Стендаль. "Червоне і чорне" / С. В. Худолій // Все для вчителя. – 2013. – № 5. – С. 138–139.

Юсипович Ірина. «Мені потрібні істини, і негайно…» (Стендаль) / І. Юсипович // Світова література. – 2013. – № 15. – С. 25–32.

2013-10-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5281
Добрий день!Мені потрібно Ю.Андрухович його твори і твори про нього Гойс Віталія Михайлівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-27

Добрий день.
Відповідь:
84(4УКР)6 Б 90
"Бу-Ба-Бу" (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак) : вибрані твори : поезія, проза, есеїстика / авт. проект, упоряд., бібліогр. відомості та прим. В. Габор. – Львів : Піраміда, 2007. – 392 с. : іл. – (Українські Літературні Групи) (Приватна колекція).

84(4УКР)6 А66
Юрій Андрухович / упоряд. Т. Прохасько. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 60 с.

84(4УКР)6 А 66
Андрухович, Юрій. Дезорієттація на місцевості : спроби / Ю. Андрухович. –Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. – 128 с. – (Весь Андрухович).

Боднар-Терещенко, І. Українець в Москві :(Роман Ю. Андруховича "Московиада") / І. Боднар-Терещенко // Літературна Україна. – 2002. –11 квіт. – С. 6.

Борис, С. Іронія і самотворення ідентичности в романах Юрія Андруховича / С. Борис // Ї. – 2002. – Ч.26. – С. 141-154.

Волосевич, І. Антоничі над вишнями гудуть... : про творчість Ю. Андруховича / І. Волосевич // Книжковий огляд. – 2003. – №9. – С. 44-47.

Вдовиченко, Г. Пройшовши через "Дванадцять обручів": Враження від нового роману Юрія Андруховоча / Г. Вдовиченко // Високий замок. – 2003. – 29 лист. – С. 11.

Бондар-Терещенко, В. Скільцьований Андрухович : про роман Ю. Андруховича "Дванадцять обручів" / В. Бондар-Терещенко // Літературна Україна. – 2004. – 15 квіт. – С. 6.

Грек, Л. Передача імен реально-історичних осіб у перекладах творів Юрія Андруховича / Л. Грек // Мандрівець. – 2004. – №5. – С. 59-63.

Кундрат, Ю. Юрій Андрухович словацькою мовою / Ю. Кундрат // Дукля. – 2004. – №3. – С. 72-75.

Шептицька Т. Європейський дискурс творчости Юрія Андруховича / Шептицька Т. // Сучасність. – 2005. – №9. – С. 128-134.

Голобородько, Я. Шоу деміфологем : про збірку Ю. Андруховича "Пісні для мертвого півня" / Я. Голобородько // Березіль. – 2005. – №10. – С. 179-184.

Печерських, Л. Дискурс маски: "Орфей" у романі Юрія Андруховича "Дванадцять обручів" / Л. Печерських // Вітчизна . – 2005. – №9-10. – С. 153-154.

Якубовська, М. Відчути на дотик епоху : (Літературний портрет Юрія Андруховича) / М. Якубовська // Сучасність. – 2006. – №7. – С. 118-128.

Ребрик, А. Культурний дискурс у романі Юрія Андруховича "Дванадцять обручів" / А. Ребрик // Екзиль. – 2007. – № 1. – С. 18-19.

Ребрик, А. Орвелівська концепція імперії в романі Юрія Андруховича "Москвовіада"/ А. Ребрик // Екзиль. – 2007. – № 2. – С. 11-18. – Бібліогр. : 19 назв.

Голобородько, Я. Жінки не без чоловіків (проза Софії Андрухович) : рецензия / Я. Голобородько // Слово і час. - 2007. - № 4. - С. 63-66.
Рец. на кн. : Андрухович С. Жінки їхніх чоловіків : Збірка / С Андрухович. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005.
Аннотация: Рецензована збірка - це новелістика, що складається з фабул-історій, які мають детально прописане "жіноче обличчя". Всі тексти пройняті домінуванням жіночого погляду, світосприйняття.

Бербенець, Л. Текст-пастиш у творчості Юрія Андруховича / Людмила Бербенець // Слово і час. – 2007. – № 2. – С. 49-59. – Біблогр : в прим.

Дроздовський, Д. Ловець "Таємниці" Юрій Андрухович, або сім днів, які змінили світ / Д. Дроздовський // Кур`єр Кривбасу. – 2007. – № 212-213. – С. 354-359.

Григорович, А. Антропологія Андруховича / А. Григорович // Еженедельник 2000. – 2007. – 31 августа. – С.7

Масенко, Л. Мовна гра в літературній антропонімії роману Юрія Андруховича "Дванадцять обручів" / Л. Масенко // Урок української. – 2007. – №6. – С. 18-20. – Библиогр. в конце ст. : 7 назв.

Баліна, К. Постмодерністський дискурс Юрія Андруховича / К. Баліна // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 11. – С. 14-18.

Баліна, К. Постмодерністська естетика творчості Юрія Андруховича / К. Баліна // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 9. – С. 40-44.

Голобородько, Я. Текстовий ареал Юрія Андруховича: реалії та інферналії / Я. Голобородько // Кур`єр Кривбасу. – 2007. – № 216-217. – С. 359-368.

Гаврилюк, Н. Поліметричний вірш періоду постмодерну ("Індія" Юрія Андруховича) / Н. Гаврилюк // Слово і час. – 2007. – № 11. – С. 42-48. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Будін, Пер-Арне. Кінець імперії: роман Юрія Андруховича "Московіада" / Пер-Арне Будін // Слово і час. – 2007. – № 5. – С. 62-66. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Баліна, К. Манливі лакуни прози Юрія Андруховича і Милорада Павича / К. Баліна // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 5. – С. 8-10.

Галич, А. Асоціонімний світ романів Юрія Андруховича початку ХХІ століття / А. Галич // Слово і час. – 2008. – № 8. – С. 48-54. – Бібліогр. : 9 назв.

Бетко, І. Архетипальна постать блазня в українській постмодерній прозі (на прикладі творів Ю. Андруховича та ін.) / І. Бетко // Слово і час. – 2009. – № 3. – С. 54-64. – Бібліогр. : C. 63-64.

Баліна, К. "Гамлет" у постмодерністському вимірі Юрія Андруховича / К. Баліна // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 6. – С. 14-15. – Бібліогр. в кінці ст.

Стембковська, Г. День смерті Пані День: американська поезія 1950-1960-х рр. у перекладах Юрія Андруховича / Г. Стембковська // Слово і час. – 2009. – № 4. – С. 109-110. – Бібліогр. : C. 110 (1 назв.)

Запорожченко, Ю. Концепт подорожі в сучасному постмодерністському тексті (Ю. Андрухович, А. Стасюк) / Юлія Запорожченко // Слово і час. – 2009. – № 7. – С. 11-18. – Бібліогр. : C. 17-18.

Севрук, О. Урбаністичний простір у романах Юрія Андруховича / Олексій Севрук // Слово і час. – 2010. – № 3. – С. 70-80. – Бібліогр. в кінці ст.
2013-10-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5279
Добрий веір. Скажіть будь ласка, чи є в підручниках з українського мовознавства інформація про дієслова мовлення і мислення. Якщо так, то підкажіть будь ласка, де саме мені пошукати? Олеся
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-27

Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні видання:

81.411.1 П56
Пономарів, О. Д. Культура слова : мовностилістичні поради: навч. посібник / О.Д. Пономарів; Ред. Т. Янголь. – К. : Либідь, 2002. – 240 с.

81.411.1 С 91
Сучасна українська літературна мова : підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько [та ін.] ; за ред. А. П. Грищенко. – 3-є вид., допов. – К. : Вища шк., 2002. – 439 с.

81.411.1 У 45
Українська мова : орфографія, пунктуація, культура мовлення : тестові завдання для підсумкового контролю знань / Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти ; уклад. Л. П. Ходанич. – Ужгород : Гражда, 2004. – 72 с.

811.161.2 О-36
Огієнко, І. (Митрополит Ілларіон). Історія української літературної мови : / І. Огієнко; Упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2004. – 436 с. : іл.


81.411.1Г 97
Гуць, М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посібник / М.В. Гуць, І. Г. Олійник, І. П. Ющук. – К. : Міжнар. агенція "BeeZone", 2004. – 336 с. – Бібліогр. : С. 288-290.

811.161.2 П 64
Потелло, Н. Я. Українська мова і ділове мовлення : навч. посібник / Н.Я. Потелло. – 5-е вид., стереотип. – К. : МАУП, 2002. – 256 с.

81.411.1 Г61
Головащук, С. І. Словник-довідник з українського слововживання / С. І. Головащук. – К. : Наук. думка, 2004. – 448 с. – (Словники України).

81.411.1 Г61
Головащук, С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. – К. : Наук. думка, 2004. – 448 с. – (Словники України).

81.411.1 У45
Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : документи і матеріали / За ред. Л.Т. Масенко, Упоряд. Л.Т. Масенко, В. Кубайчук , О. Демська-Кульчицька. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2005. – 400 с.

81.411.1 К91
Куньч, З. Й. Універсальний словник української мови : словарь / З. Й. Куньч. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 848 с.

81.411.1 Б 81
Бондарчук, К. С. Українська мова : навч. посіб. / К. С. Бондарчук ; Запорізький нац. техн. ун-т. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 288 с.

81.411.1 Ш 67
Шкуратяна, Н. Г. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2000. – 688 с.

******
Винницький , В. М. Про українську дієслівну парокситонезу / В. М. Винницький // Мовознавство. – 2008. – № 4-5. – С. 40-54. – Библиогр.: 84 назви

Тюріна, Т. Узагальнення й систематизація вивченого про дієслово : 7 кл. / Т. Тюріна // Дивослово. – 2008. – № 12 . – С. 15-16.

Ліщинська, Л. Дієслово, його форми. Складні випадки правопису особових форм дієслова / Л. Ліщинська // Дивослово. – 2009. – № 12 . – С. 12-15.

Ярошенко, Н. В. Дієслово як частина мови : урок у 6 кл. / Н. В. Ярошенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 9. – С. 5-8.

Сікорська, З. Дієслово у сфері професійного мовлення / З. Сікорська // Дивослово. – 2011. – № 5. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст.

Омельчук, С. Дієслова у формулюваннях умови дослідницьких завдань з морфології української мови / Сергій Омельчук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 2. – С. 13-17. – Бібліогр. : 3 назви.

Топіха, В. Особливості словотвірної полімотивації префіксально-постфіксальних дієслів / Віра Топіха // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 15-19. – Бібліогр. : 4 назви.

Маринченко, Л. Дієслово як частина мови. Узагальнення та систематизація вивченого / Л. Маринченко // Все для вчителя. – 2013. – № 10. – С. 91-93.
Новини

2024-06-19

Її називають авторкою оптимістичної прози. Однак Галина Вдовиченко — оптиміст не тільки на книжкових сторінках, а й на сторінках свого життя. 21 червня Галина Вдовиченко святкує своє 65-річчя  і з цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку „Життя сильніше за правила”.

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день