Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5977
2014-02-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5453
Питання: Розробка обладнання для виробництва нових товарів Виталий Луцяк
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-02-02

Відповідь:

30.609Т33
Теоретичні основи товарознавства : опорний конспект лекцій / Уклад.: Н.К. Кисляк, Г.Ф. Пугачевський ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. – К. : [б. и.], 2002. – 84 с.

30.609О-75
Оснач, О. Ф. Товарознавство : навч. посіб. / О.Ф. Оснач; Одеський економ. ун-т. – К. : Центр навчальної л-ри, 2004. – 219 с.

30.609 Т 50
Товарознавство : опорний конспект лекцій для студ. економ. спец. заочної та дистанційної форм навч. / Європ. ун-т ; упоряд. Л. М. Богацька. - 2-е вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 68 с.

30.609В58
Власова, А. В. Основи товарознавства непродовольчих товарів : навч. посіб. / А.В.Власова ; Кременчуцький ун-т економіки, інформ. технологій і управління. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. + Додаток. – Бібліогр. : С. 205-206.


Інтернет – ресурси:
Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3

2014-02-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5454
Допоможіть знайти відповідь: Технологія виробництва та товарознавча характеристика нових товарів Віталій Луцяк
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-02-02

Відповідь:

30.609Т33
Теоретичні основи товарознавства : опорний конспект лекцій / Уклад.: Н.К. Кисляк, Г.Ф. Пугачевський ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. – К. : [б. и.], 2002. – 84 с.

30.609О-75
Оснач, О. Ф. Товарознавство : навч. посіб. / О.Ф. Оснач; Одеський економ. ун-т. – К. : Центр навчальної л-ри, 2004. – 219 с.

30.609 Т 50
Товарознавство : опорний конспект лекцій для студ. економ. спец. заочної та дистанційної форм навч. / Європ. ун-т ; упоряд. Л. М. Богацька. - 2-е вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 68 с.

30.609В58
Власова, А. В. Основи товарознавства непродовольчих товарів : навч. посіб. / А.В.Власова ; Кременчуцький ун-т економіки, інформ. технологій і управління. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. + Додаток. – Бібліогр. : С. 205-206.


Інтернет – ресурси:
Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3

2014-02-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5455
Допоможіть знайти відповідь: Трансфер нових технологій, сучасні погляди Віталій Луцяк
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-02-02

Відповідь:

32.88 С 79
Стеклов, В. К. Нові інформаційні технології:Транспортні мережі телекомунікацій / В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман. – К. : Техніка, 2004. – 488 с. – Бібліогр.: С. 479-482.


***
Шпак А. Передача технологій в Україні: ситуація і проблеми // Інтелектуальна власність. — 2000. — №6-7. — С. 52.


Інтернет-ресурси:

Посилання 1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Трансфер_технологій
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6

2014-02-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5456
Питання: Сучасні проблеми - Диверсифікація нових товарів Віталій Луцяк
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-02-02

Відповідь:

65.9(4УКР)29 Е 90
Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення : монографія / В. П. Мікловда [и др.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" . – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 234 с. : рис., табл. – Бібліогр.: С. 193-210.

65.29 Б 88
Бровкова, О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 224 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці лекцій.


30.609 Т33
Теоретичні основи товарознавства : опорний конспект лекцій / Уклад.: Н.К. Кисляк, Г.Ф. Пугачевський ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. – К. : [б. и.], 2002. – 84 с.


30.609 Т 50
Товарознавство : опорний конспект лекцій для студ. економ. спец. заочної та дистанційної форм навч. / Європ. ун-т ; упоряд. Л. М. Богацька. - 2-е вид. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 68 с.

30.609 О-75
Оснач, О. Ф. Товарознавство : навч. посіб. / О.Ф. Оснач; Одеський економ. ун-т. – К. : Центр навчальної л-ри, 2004. – 219 с.

30.609 О-75
Оснач, О. Ф. Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф.Оснач ; Міністерство освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т. – К. : Центр учбової л-ри, 2007. – 304 с. : іл, табл. – бібліогр.: с. 297-299.

30.609 З 89
Зрезарцев, М. П. Товарознавство сировини та матеріалів : навч. посіб. / М. П. Зрезарцев, В. М. Зрезарцев, В. П. Параніч ; М-во освіти і науки України, Пром.-економ. коледж нац. авіац. ун-ту. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 404 с. : мал., табл.


Грундке, Г. Сучасні тенденції товарознавства / Гюнтер Грундке // Харчова і переробна промисловість. – 2008. – № 5. – С. 9-10.


Інтернет – ресурси:
Посилання 1
Посилання 2

2014-02-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5457
Прислівя про щедрістьн кампов марія дмитрівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-03

Пропонуємо переглянути наступні джерела:

82.3(4УКР) Б 14
Багмет А.Збірка українських приказок та прислів’їв / А. Багмет; Передм. О. Ветухов; Репринт. відтворення вид. 1929 року. – К.: Техніка, 2002. – 224 с.

82 П77
Прислів’я та приказки : взаємини між людьми. – К. : Наук. думка, 1991. – 440 с.

82.3(4УКР) С48
Слово батьків – з усіх віків / уклад. Н. Міщенко, М. Міщенко. – К.: Богдана, 1998. – 1136 c

82.3(4УКР) У 45
Українські приказки, прислів’я і таке інше : збірники О. В. Марковича та інших. Уклав М. Номис / упоряд., прим. та вступна ст. М. М. Пазяк. – Передрук. з вид. 1864. – К.: Либідь, 2003. – 352 с.

82.3(4УКР) У 45
Українські прислів’я і приказки / упоряд. Т. М. Панасенко. – Х.: Бібколектор, 2012. – 352 c.

82.3(4УКР) У-74
Усі крилаті вислови, прислів`я, приказки, загадки : скарби народної мудрості: школярам, студентам, батькам / уклад. Н. В. Курганова. – Х.: Торсінг плюс, 2007. – 320 c.

К 82.3 Ч-75
Чорі Ю. С. Слово – думці основа : народні прислів’я, приповідки, приказки, проговорки-скоромовки, вітання, доброзичливі побажання, портретно-порівняльні характеристики, фразеологічні вислови та звороти : дод. до двотомника "Слово - не полова" / Ю. С. Чорі. –Ужгород : ІВА, 2010. – 288 c.


2014-02-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5458
Історія Ужгородської міської бібліотеки. Якщо можна інтернет-джерела )))


2014-02-03

Зверніть увагу:

Посилання 1
2014-02-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5442
Доброго дня. Мені потрібна інформація про Історію в цілому Закарпатської області. Ангеліна


2014-02-03

Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 63
Б 79
Болдижар, М. М. Закарпаття між двома світовими війнами : (матеріали до історії суспіл.-політ. відносин) / Михайло Миколайович Болдижар ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1993. – 159 с.

К 63.3
Д 18
Данилюк, Д. Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах : (з давніх часів до початку ХХ ст.) / Дмитро Дмитрович Данилюк ; ред. О. Козоріз ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 1997. – 287 с. : портр.

К 63.362.2
Д 58
Довганич, О. Закарпаття в роки війни / О. Довганич, О. Пашкуй, М. Троян. – Ужгород : Карпати, 1990. – 171 с.

К 63.312
З-18
Закарпаття в складі Чехословаччини. Проблеми відродження і національного розвитку : доповіді наук. семінару, присвяч. 80-ій річниці утвор. Чехословаччини Ужгород, 28 жовт. 1998 р. / ред. В. І. Падяк. – Ужгород, 1999. – 251 с.

К 63.36
З-18
Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура : (україномов. варіант укр.-угор. вид.) / НДІ політ. регіоналістики, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; під ред. М. М. Вегеш ; Ч. Фединець ; редкол.: Ю. Остапець [та ін.] ; відп. за вип. М. Токар. – Ужгород : Ліра, 2010. – 720 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд.

К 63.365
З-18
Закарпаття в незалежній Україні. Роки. Події. Факти : 1991-2001 / І. Вашкеба, Б. Кушнір [та ін.] ; ред. Л. Годований. – Ужгород : Карпати, 2001. – 60 с. : фото. кольор.

К 63.3
З-18
Закарпаття: минуле і сучасне : збірник / редкол.: М. В. Троян ; І. М. Гранчак [та ін.]. – Ужгород : УжДУ, 1986. – 232 с.

К 63.362.1
З-18
Закарпаття під Угорщиною 1938 – 1944 рр. / уклад. В. Маркусь, В. Худанич ; ред. І. Ребрик. – Нью-Йорк-Чікаго-Ужгород : Гражда – Карпати, 1999. – 232 с.

К 63.3
М 57
Мигович, І. І. Закарпаття: на зламі епох : Статті. Виступи. Інтерв’ю / Іван Іванович Мигович. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2008. – 366 с. : іл.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – 1993 – 1995.
Т. І : з найдавніших часів до 1918 року. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 1993. – 436 с.
Т. ІІ : (1918-1945). – Ужгород : Закарпаття , 1995. – 663 с.
Т. ІІІ: (1946-1991). – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2003. – 648 с.

К 63.311
Н57
Неточаєв, В. Закарпаття напередодні першої світової війни (1908–1914) / Неточаєв В. – Ужгород : Видавництво УжНУ, 1957. – 45 с.

К 63.3
О-53
Олашин А. Історія Закарпаття : посібник для середньої шк. / А. Олашин. – Мукачево, 1992. – 210 с.

К 63.3
Ш 20
Шандор, В. Закарпаття історично правовий нарис від ІХ ст. до 1920 / Шандор В. – Нью-Йорк : Карпатський союз, 1992. – 292 с.
2014-02-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5443
Доброго дня!Менi потрiбна iнформацiя для складання iнформацiйного списку для вчителя трудового навчання!!Дякую!!! Тетяна..
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-02-02

Доброго дня.
Зверніть увагу!

Міністерство освіти і науки України.Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчанння у старшій школі : наказ № 1550 від 4 листопада 2013 року // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12. – С. 7

Сидоренко, В. К. Технологічна підготовка школярів до трудової діяльності в сучасних умовах / В. К. Сидоренко, В. В. Юрженко // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 4. – С. 35-41. – Бібліогр. в кінці ст.

Валінкевич, Л. Лялька-мотанка – оберіг українського роду : майстер-клас уроку обслуговуючої праці в 9-му класі / Л. Валінкевич // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12. – С. 46.

Сліпченко, Т. Ялинка з глянцевого журналу: вироби з підручних матеріалів / Т. Сліпченко // Трудове навчання. – 2013. – № 12. – груд. – С. 32.

Хоменко, Ю. Левеня : іграшка-сувенір, в`язана гачком / Ю. Хоменко // Трудове навчання. – 2013. – № 12. – груд. – С. 28-31.

Петрененко, К. Свято Масниці у школі / К. Петрененко // Трудове навчання. – 2013. – № 12. – груд. – С. 36-38. – Бібліогр. наприкінці ст.

Юхименко, Д. Шкатулка для дрібничок : творчий проект / Д. Юхименко, В. Причепа // Трудове навчання. – 2013. – № 12 – груд. – С. 18-21.(Вкладка).

Козел, Ю. Підставка для візитних карток : творчий проект / Ю. Козел, В. Причепа // Трудове навчання. – 2013. – № 12. – груд. – 7-13.(Вкладка). – Бібліогр. наприкінці ст.

Микитенко, В. Оздоблення виробів із деревини : маркетрі / В. Микитенко // Трудове навчання. – 2013. – № 12. – груд. – С. 10-12. – Бібліогр. наприкінці ст.

Савельєва, Л. Для чого потрібні домашні завдання? : семінар-практикум для педагогів / Л. Савельєва // Трудове навчання. – 2013. – № 12. – груд. – С. 4-9. – Бібліогр. наприкінці ст.

Плохая, Н. Новорічний чобіток для подарунків / Н. Плохая // Трудове навчання. – 2013. – № 11. – листоп. – С. 42-44.

Локотош, Н. "Рушники ви мої, рушники..." : урок - свято / Н. Локотош // Трудове навчання . – 2013. – № 11. – С. 31-38.

Козубай, Л. Краєзнавчий аспект у вихованні школярів / Л. Козубай // Трудове навчання. –2013. – № 11. – С. 22-24.

Борисяк, Т. Ручка-сувенір : творчий проект / Т. Борисяк, О. Петришин // Трудове навчання. – 2013. – № 11. – Бібліогр. наприкінці ст.

Глушко, А. Серветка "Троянди" : творчий проект / А. Глушко, О. Марченко // Трудове навчання. – 2013. – № 11. – С. 16-21. – Бібліогр. наприкінці ст.2014-02-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5446
Доброго дня. Менi потрiбна iнформацiя для складання iнформацiйного списку для мiлiцiонера. Анна.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-02-02

Доброго дня.
п. Анна!
Будь-ласка,конкретніше сформулюйте свій запит.

2014-01-31 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5439
Доброго дня. підкажіть будь-ласка чи є у Вас збірник Платона Майбороди з піснею "Як на дальнім небосхилі" або в іншому збірнику ці ноти. Коля
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-31

Доброго дня! Потрібна пісня і ноти до неї знаходяться у виданні, яке Ви отримаєте у читальній залі бібліотеки:

85.94 М 14
Майборода П. І. "Я прийду до тебе з піснею..." : вибрані вокальні твори / П. І. Майборода. - К.: Музична Україна, 2008. - 320 c.
2014-01-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5429
замки закарпаття - свідки історії. Яна


2014-01-31

Пропонуємо Вашій увазі:

К 82.3
З-18
Закарпатські замки у легендах, переказах та літературних творах / Управління культури Закарпат. облдержадмін., Облас. орг.-метод. центр культури ; упоряд., підготовка текстів, вступ. ст., іст. довідки, прим., словник: І. В. Хланта, відп. за вип. В. В. Рудейчук, худ.: І. Еней, К. Смуток. – 2-е вид., змінене і допов. – Ужгород : Патент, 2009. – 184 с. : кол. іл. – Бібліогр.: с. 175-180.

К 85.11
З-26
Замки. Палаци. Фортеці : історія – культура – туризм. Історико-архітектурні пам'ятки замкового мистецтва / авт. проекту О. Іванов, текст О. Іванов [та ін.] – 2-е вид., доп. – Тернопіль, 2006. – карта.

85.11(4УКР)
М 90
Мунін, Г. Б. Визначні пам'ятки Західної України = The Famous Sights of Western Ukraine / Георгій Благоєвич Мунін, Х. Й. Роглєв, О. О. Гаца ; авт. англ. тексту Д. В. Кушнір. – К. : Книга, 2008. – 176 с. : кол. іл. – (Культурно-історична спадщина України). – Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр.: с. 174.

К 85.11
Н 91
Ньорба, В. Замки Закарпаття = Тranscarpathian Castles : [фотоальбом] / Володимир Ньорба ; пер. англ. О. Драган ; фото: В. Ньорба ; Ю. Філіп. – Ужгород : Краєвиди Карпат, 2008. – 80 с. : фото. кол. – Текст укр., англ. мовами.

К 85.11
П 57
Поп, Д. И. Архитектурные памятники Подкарпатской Руси. Замки и дворцы : научно-популярная литература / Дмитрий Иванович Поп, И. И. Поп ; Карпато-русский Этнологический Исследовательский Центр США. – Ужгород, 2007. – 48 с. : цв. ил.
* * *
Взаємовигідне співробітництво влади, бізнесу та громадськості задля збереження й використання замків Закарпаття // Ужгород. – 2009. – 10 жовт. – С. 3.

Замки можуть бути не лише музеями : [збереж. замків] // Срібна Земля. – 2009. – 10 жовт. – С. 4.

Кобаль, Й. Закарпатські замки: сучасна концепція пострадянської моделі "збереження" : [вихід брош. "Концепція збереження і використання історичних замків і замкових комплексів Закарпаття"] / Йосип Кобаль // Фест. – 2009. – 10-16 верес. – С. 5. : фото.

Корчук, І. Замки Закарпаття: від Середньовіччя – до сьогодення / Інна Корчук // Високий Замок. – 2010. – 25 черв. – С. 9. : фото.

Лукша, О. Зберегти і наповнювати життям історичні замки Закарпаття : [охорона замків Закарпаття] / Олег Лукша, Є. Лукша // Трибуна. – 2009. – 15 верес. – С. 7.
2014-01-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5430
добрий день! мені потрібна інформаця на тему: Сучасний погляд на історію рідного краю. дяку!!! Владислава


2014-01-30

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела:

К 63.311
Д 18
Данилюк, Дмитро Дмитрович. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження (кінець ХVІІІ - середина ХІХ ст.) : монографія / Д. Д. Данилюк ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Кафедра історії України. – Ужгород : Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2009. – 400 с. – Бібліогр.: с. 347-382. – Імен. покажч.: с.388-395.

К 63.36
З-18
Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура : (україномов. варіант укр.-угор. вид.) / НДІ політ. регіоналістики, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; під ред. М. М. Вегеш ; Ч. Фединець ; редкол.: Ю. Остапець [та ін.] ; відп. за вип. М. Токар. – Ужгород : Ліра, 2010. – 720 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд.

К 66.5
З-41
Збереження та відродження історико-духовної, культурної спадщини гуцулів, бойків, лемків Закарпаття: витоки і сьогодення : матеріали круглого столу 15 травня 2008 року, м. Ужгород / , Центр культур нац. меншин Закарпаття [та ін.] ; за ред. В. І. Сивохоп ; відп. за вип. В. Копинець ; С. І. Ігнатович. – Ужгород : "Поліграфцентр "Ліра", 2008. – 260 с. – Бібліогр. наприкінці ст.

К 63.3
П 58
Попович, Олександр Васильович. Давні та сучасні назви міст та сіл Закарпаття = Alte und neue ortsnamen in Transkarpatien / О. Попович. – Ужгород, 2009. – 112 с. : кол.іл. – Текст укр., нім. мовами.

К 63.3
Т 35
Тернистий шлях до України : зб. архів. документ. і матеріалів "Закарпаття в європейській політиці 1918-1919, 1938-1939, 1944-1946 рр. ХХ століття" / Закарпат. обл. держ. адмін. [та ін.] ; упоряд. О. Д. Довганич. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 752 с.

К 63.3
Х 94
Хроніка Закарпаття: 1867-2010 = Kárpátalja évszámokban 1867-2010 / НДІ політ. регіоналістики, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; авт.-упоряд.: М. М. Вегеш ; Д. С. Молнар [та ін.] ; відп. за вип. М. Токар. – Ужгород : Говерла, 2011. – 310 с. – (Studia Regionalistica). – Текст укр., угор. мовами.
***
Бедзір, Василь. 20 років незалежності: Закарпаття : [про здобутки Закарпат. обл. за період незалежності України] / В. Бедзір // Урядовий кур’єр. – 2011. – 15 черв. – С. 8, 25. : фото.

Кухарчук, О. С. Періодизація суспільного розвитку Закарпатської області в умовах незалежної України / О. С. Кухарчук // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Історія. – 2010. – Вип. 24. – С. 75-81.

Ледида, Олександр. Шануємо родину, бережемо злагоду : [про здобутки Закарпаття за період незалежності України] / О. Ледида // Урядовий кур’єр. – 2011. – 15 черв. – С. 25. : фото.
2014-01-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5431
Добрий день. Чи э у вас книга <современная математика и её творцы> Панов Оксана Володимировна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-29

Доброго дня! На жаль, потрібне Вам видання у фондах бібліотеки відсутнє.
2014-01-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5433
Доброго дня, надайте мені будь ласка список літератури за темою "Сучасні орієнтири масової роботи публічних бібліотек" Дякую заздалегідь. Світлана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-30

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

78.34 М 34
Матлина С. Г. Публичная библиотека: пути инновационного развития : [публичная б-ка как феномен культуры, библ. инновации, библ. профессия] : избранное / С. Г. Матлина. – СПб.: Профессия, 2009. – 392 c.

78.34(4УКР) П 88
Публічна бібліотека: місія : (з досвіду різних країн. Погляд методиста) / Нац. парламент. б-ка України; уклад. І. О. Цуріна ; Н. О. Гудімова. – К., 2004. – 43 с.

78.34(4УКР) П88
Публічна бібліотека – інформаційний центр громад / Міністерство освіти і науки України, Національна парламентська бібліотека України; підгот. О. П. Лахно ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна ; відп. ред. І. О. Цуріна. – К.: НПБУ, 2008. – 52 c.

78.34(4УКР) П88
Публічна бібліотека: сучасна модель / Івано-Франк. обл. універс. наук. б-ка ім. І.Франка, Наук.-метод. відділ; уклад. Г. М. Колотило ; відп. за вип. Л. В. Бабій. – Івано-Франківськ, 2008. – 28 c. :a-іл. – (З практики роботи бібліотек області; Вип. 1).

78.34(4УКР) П88
Публічні бібліотеки України як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету : матеріали дослідж. / Укр. бібл. асоц.; редкол.: О. В. Васильєв ; Л. І. Ковальчук [та ін.] ; авт.-упоряд.: В. С. Пашкова ; І. О. Шевченко ; Я. О. Хіміч. – К.: Міленіум, 2008. – 122 c. :a-іл.

Амельченко Ю. С. Бібліотека проти самотності / Ю. С. Амельченко // Бібліотечна планета. – 2011. – № 4. – С. 21-22.

Богун Н. Г. Сучасна публічна бібліотека: нові пріоритети : за матеріалами зарубіжної фахової періодики / Н. Г. Богун // Бібліотечна планета. – 2011. – № 1. – С. 25-28.

Богуш Т. Роль публічної бібліотеки в житті пересічного українця : за наслідками дослідження / Т. Богуш // Бібліотечна планета. – 2008. – N 4. – С. 5.

Вилегжаніна Т. Місце публічних бібліотек у соціокультурному просторі регіону [ / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2007. – № 2. – С. 4-6.

Виленжаніна Т. Публічні бібліотеки України крізь призму міжнародних стандартів ІФЛА / Т. Виленжаніна // Бібліотечна планента. – 2006. – № 4. – С. 4-7.

Вилегжаніна Т. І. Публічні бібліотеки в культурно-освітньому просторі України / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 4-6.

Вилегжаніна Т. І. Українські публічні бібліотеки: партнерство – запорука успіху розвитку бібліотечної справи / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2012. – № 4. – С. 4-5.

Ворона Ю. Шляхи підвищення іміджу публічної бібліотеки в сучасних умовах : школа методистів / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С.41-42.

Газарянц С. Масова робота як ілюстрація історії / С. Газарянц // Пам'ять століть. – 2010. – № 1/2. – C. 15-21.

Гаращенко О. М. У майбутнє – разом із бібліотекою: роль ОУНБ у соціокультурній інфраструктурі регіону : на прикладі Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І. Чижевського / О. М. Гаращенко // Бібліотечна планета. – 2012. – № 1. – С. 8-10.

Григаш Л. Публічні бібліотеки як осередки сприяння розвитку і збереження культур національних та етнічних груп Закарпаття / Л. Григаш // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С.32-34.

Пашкова, Валентина. Публічні бібліотеки: виклики XXI століття / В. Пашкова // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 4. – С. 16-19.

Публічні бібліотеки розширюють горизонти : ініціатива "Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування" – частина Національного плану дій у рамках "Партнерства "Відкритий уряд" // Культура і життя. – 2013. – 15 листоп. (№ 46). – С. 12.

Тітова Н. Роль і місце публічних бібліотек у побудові інформаційного суспільства: окремі аспекти, досвід та першочергові завдання / Н. Тітова // Бібліотечна планета – 2008. – N 3. – С. 11.

Юхневич Ю. В. Інтелектуальний простір публічних бібліотек / Ю. В. Юхневич // Бібліотечна планета. – 2011. – № 4. – С. 14-15.
2014-01-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5425
Добрый день, помогите, подобрать литературу к дипломной работе по теме "Ролі і місце бібліотеки національного університету в контексті державної політики в галузі бібліотечної справи". Спасибо. Анна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-29

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

78.34(4УКР) А 78
Апшай Н. І. Бібліотека ВНЗ: стратегічні орієнтири розвитку : навч.-метод. матеріали / Н. І. Апшай, Н. Г. Грабар; М-во аграр. політики України, Департамент аграр. освіти, науки та дорадництва, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П.Василенка. - Х., 2008. - 176 c.

78.34(4УКР) Н34
Наукова бібліотека Ужгородського національного університету : Довідник / М-во освіти і науки України, УжНУ; Уклад. Л. О. Мельник, О. І. Почекутова, Т. В. Туренко, Відпов. за вип. О. І. Почекутова. - Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2005. - 64 c.

Барабаш С. Практика корпоративних зв'язків університетської бібліотеки : з досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" / С. Барабаш // Бібліотечна планета. - 2008. - N 4. - C. 21.

Воропаєва В. Я. Завдання і проблеми впровадження нових систем автоматизації бібліотечної діяльності на прикладі НТБ Донецького національного технічного університету / В. Я. Воропаєва, А. Ю. Клочко // Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - C. 33-34.

Воскобойнікова-Гузєва О. В. До питання вироблення консолідованої стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечна планета. - 2013. - N 1. - C. 6-10.

Гавеля О. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України / Оксана Гавеля // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 3. - C. 49-51.

Гавеля О. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України / О. Гавеля // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 4. - C. 40-43.

Єпіфанова О. Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: від минулого до майбутнього : ювілеї бібліотек / О. Єпіфанова, В. Савельєва // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 2. - C. 32-34.

Калмикова М. Книжкове зібрання Романа Івановича Гельвіга у фондах Наукової бібліотеки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського / М. Калмикова // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 1. - C. 42-45.

Кіщак Т. Використання електронних ресурсів наукової бібліотеки Національного університету біоресурсів і природокористування України / Т. Кіщак, О. Ткаченко // Бібліотечний вісник. - 2011. - №2. - C. 17-20.

Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії / Т. Колесникова // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 11. - C. 21-22; Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 1. - C. 19-24.

Малиновська В. Культурно-просвітницька діяльність Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / В. Малиновська // Бібл. вісн. - 2013. - № 3. - C. 39-42.

Медалієва О. Науковій бібліотеці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького - 85! / О. Медалієва, Н. Силка // Бібліотечна планета. - 2007. - № 1. - С.32-33.

Швалб М. Створення бібліографічних посібників - основний напрям діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / М. Швалб, В. Грамма, С. Глибицька // Бібл. вісн. - 2013. - № 3. - C. 30-35.

Шевченко І. О. Бібліотеки нині – більше, ніж бібліотеки / І. О. Шевченко // Бібліотечна планета. – 2011. – № 4. – С. 6-8.

Новини

2024-04-04

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу краєзнавства.

2024-04-03
«Доброго здоров’я!» – так часто вітаються українці. А коли прощаються, кажуть: «Бувайте здорові!». Тобто бажають здоров’я і при цьому майже не замислюються, який глибокий зміст у цих словах. Здоров’я ‒ це справжнє багатство, наявність якого ми часто ігноруємо. 7 квітня весь світ відзначає Всесвітній день здоров’я, який було започатковано на честь створення в 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), точніше, прийняття статусу цієї організації. З цієї нагоди пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Здоров’я - головний життєвий скарб".
 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день